Jaarverslag 2016

In de paragraaf verbonden partijen besteden wij aandacht aan rechtspersonen (verbonden partijen), waarmee de gemeente Zwolle een bestuurlijke én financiële band heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
Van bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt ingeval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

De afgelopen jaren zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in deze paragraaf en in de sturing op verbonden partijen. Dit onder meer naar aanleiding van het rekenkamerrapport 'Remote Control - Onderzoek naar verbonden partijen' (april 2013) en meer recentelijk wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In dat kader is onderzocht hoe de grip op de verbonden partijen verbeterd kan worden. Hierin werken we samen met verschillende regiogemeenten. Uw raad is hierover geïnformeerd in uw vergadering van 5 september 2016 door middel van de informatienota 'Handreiking Verbonden Partijen Gemeente Zwolle'.
De Handreiking geeft uitvoering aan de aanbeveling van het Rekenkamerrapport. In de Handreiking wordt een praktische invulling gegeven aan het theoretische kader van de Kadernota Verbonden Partijen. Het biedt inzicht in de mogelijkheden van samenwerking in een verbonden partij en hoe de governance ingericht wordt. De rol van zowel raad als college is verwoord, evenals de wettelijk vereisten van informatieverstrekking. Ook wordt specifiek aandacht besteed aan de financiële en bestuurlijke risico's per verbonden partij.

Daarnaast komen er uit de Handreiking een aantal zaken naar voren die in de gemeentelijke organisatie worden geïmplementeerd. In het najaar 2016 zijn hier belangrijke stappen in gezet. Het archief is op orde gebracht en de stukkenstroom is geüniformeerd. Het subsidieloket, dat de administratie voor onze subsidiepartners verzorgt, verzorgt nu ook de workflow-beheersing van de verbonden partijen. Op ambtelijk niveau is een leercirkel gemaakt ten behoeve van kennisoverdracht en praktijktraining.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke GezondheidsDienst IJsselland (GGD IJsselland) - Zwolle

Programma

13 - Opvang en bescherming
14 - Inkomen

Oorsprong verbonden partij

Zwolle neemt deel in de GR GGD IJsselland op basis van verlengd lokaal bestuur. Belangrijkste beleidsterrein betreft de publieke gezondheidszorg. Daartoe voert de GGD een aantal wettelijke taken uit (wet Publieke Gezondheid) en een aantal taken ‘in vrijwillige samenwerking’ (zoals bijv. lijkschouwing).

Openbaar belang (doelstelling)

Beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Daarbij richt de GGD zich op het verminderen van ongelijkheid in de kans op goede gezondheid onder inwoners.
GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland.
GGD IJsselland voert de taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen, zoals Jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring van gezondheid en advies over gezondheidsbeleid gemeenten, zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen.

Resultaten beleidsvoornemens

In de bestuursagenda 2015-2017 zijn een tweetal ambities vastgelegd.
1: GGD is de vertrouwde adviseur van gemeenten en
2: Moderniseren van de governance.
Ten aanzien van de advisering aan gemeenten geldt voor Zwolle dat de GGD deze vertrouwde adviseur is, ook ten aanzien van bijvoorbeeld fysieke planvorming. Modernisering van de governance is in concept gereed en zal voor eind 2017 afgerond zijn.

Bestuurlijk belang

In totaal nemen 11 gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (RG) GGD IJsselland. Elke gemeente heeft 1 stem. Het DB bestaat uit 3 leden. Zwolle levert de voorzitter van DB en twee leden in het AB (waaronder voorzitter).

Financieel belang

1 januari 2016:

24,5%

31 december 2016

Basisproducten 24% (€ 2.082.467) + additionele producten 24,3% (€ 3.904.000)

Toelichting

Het financieel belang is beperkt tot de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Hierbij hanteert de GGD een behoudende begroting.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 2.378.234

31 december 2016:

€ 1.548.625

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 9.466.701

31 december 2016:

€ 10.109.754

(Verwacht) Financieel resultaat

- € 79.000 (2016) (incl. asbestclaim gemeente Zwolle van € 883.000)

Risico’s

Basisproducten worden gefinancierd o.b.v. inwonersbijdrage. Additionele producten worden per gemeente gefinancierd, voor risico's op de additionele producten (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Deze komen niet t.l.v. de GR. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd o.b.v. risico-inventarisatie. Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kan Zwolle voor 24% worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort.

Het risico voor de gemeente Zwolle wordt klein geacht.

Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) - Zwolle

Programma

7 - Veiligheid

Oorsprong verbonden partij

De Veiligheidsregio is ontstaan uit de verplichting, zoals vastgesteld in artikel 9 en volgende van de Wet veiligheidsregio's. Die wet is op 1 oktober 2010 van kracht geworden om daarmee de slagkracht van de overheid bij rampen en zware ongevallen te verbeteren.

Openbaar belang (doelstelling)

Uitvoering van de veiligheidstaken op basis van de Wet veiligheidsregio’s.

Resultaten beleidsvoornemens

In 2016 is uitvoering gegeven aan de voornemens in o.a. het regionaal crisisplan, waarin de wijze van optreden bij grote incidenten is vastgelegd. Het meest in het oog lopende incident binnen het gebied van de Veiligheidsregio was het treinongeluk bij Dalfsen, waarbij helaas een dode te betreuren viel. Verder heeft in 2016 de jaarlijkse systeemtest plaatsgevonden, waaruit de Veiligheidsregio met een voldoende te voorschijn is gekomen. Vastgesteld kan worden dat het regionaal crisisplan een goede basis is.
Voorts zijn in 2016 afspraken gemaakt over de nieuwe financiële verdeelsystematiek.

Bestuurlijk belang

De Veiligheidsregio wordt gevormd door elf gemeenten. De burgemeester van Zwolle is voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur.

Financieel belang

1 januari 2016:

26,5% (€ 8.897.691)

31 december 2016:

26,5% (€ 8.897.691)

Toelichting

Dit is de jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 2.117.710

31 december 2016:

€ 2.450.264

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 42.270.437

31 december 2016:

€ 27.847.619

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 2.036.750

Risico’s

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, hogere prijs (dan beschikbaar) tankautospuiten bij de aanbesteding en complexiteit Europese aanbestedingen.
De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. De eventuele financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode worden gedekt. In die periode moet een structurele oplossing worden gevonden. De gemeente kan worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort, zie bovenstaand percentage.

Regionale Sociale Recherche - Zwolle

Programma

14 - Inkomen

Oorsprong verbonden partij

De Gemeenschappelijke Regeling is in 1992 ontstaan met toentertijd 12 regiogemeenten. In verband met herindeling en wijzigingen bestaat de nieuwe GR sinds 2012 uit 8 gemeenten. De GR is ontstaan uit het oogpunt van effectiviteit. In een groter dienstverband kan een betere kwaliteit en dienstverlening worden geboden. Daarnaast is specifieke kennis op gebied van sociale zekerheidsfraude vereist en eenheid in de uitvoering.

Openbaar belang (doelstelling)

De gemeenschappelijke regeling is ontstaan om redenen van efficiency, kwaliteitsborging en uniforme aanpak met betrekking tot de bestrijding van sociale zekerheidsfraude en handhaving in bredere zin.

Resultaten beleidsvoornemens

 • Nadruk ligt op zichtbaarheid en dienstbaarheid en het leveren van maatwerk richting regiogemeenten;
 • Prioriteit bij meest schadeveroorzakende typen van fraude en inspanningen plegen waar dit naar verwachting het meest oplevert.
 • In stand houden van de regionale samenwerking op het gebied van sociale zekerheidsfraude

In 2016 zijn door de sociale recherche in totaal 63 zaken afgehandeld (waarvan 25 in Zwolle). Verder zijn er 6 processen-verbaal opgemaakt tegen 11 personen.
Door toedoen van de sociale recherche zijn 18 (13 in Zwolle) uitkeringen beëindigd , hetgeen een besparing opleverde van ruim € 255.600 per jaar ( € 184.600 in Zwolle)
In totaal werd er voor ruim € 810.000,- (Zwolle € 500.000) aan fraude opgespoord.

Bestuurlijk belang

8 gemeenten nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding in het Bestuurlijk Overleg (het beslissingsbevoegd forum van portefeuillehouders, waarvan Zwolle voorzitter is) is bepaald op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per gemeenten, met een maximum van 3 stemmen. Zwolle heeft 3 stemmen van de 15.

Financieel belang

1 januari 2016:

nvt

31 december 2016: nvt

Toelichting

De uitvoering van de sociale recherche is in handen van de gemeente Zwolle. De kosten worden verrekend o.b.v. het aantal uitkeringsgerechtigden per 31-12.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

nvt

31 december 2016: nvt

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

nvt

31 december 2016: nvt

(Verwacht) Financieel resultaat

n.v.t.

Risico’s

zie onder toelichting financieel belang

WEZO GR - Zwolle

Programma

12 - Inwonersondersteuning

Oorsprong verbonden partij

Vanuit de wettelijke verplichting tot uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is deze verbonden partij ontstaan.

Openbaar belang (doelstelling)

De GR WEZO geeft namens de vijf deelnemende gemeenten Wezo NV opdracht tot uitvoering van de Wsw. GR WEZO fungeert als formeel werkgever voor alle – uit de deelnemende gemeenten afkomstige - personen met een Wsw-dienstverband. Met de opheffing is de opdrachtgevende taak overgegaan naar de afzonderlijke gemeenten.

Resultaten beleidsvoornemens

GR WEZO is per 1 januari 2016 opgeheven. Liquidatie moet nog plaatsvinden, omdat Herfte pas per 1 juli 2016 is verkocht. De liquidatiebalans zal in het eerste kwartaal 2017 worden opgemaakt.

Bestuurlijk belang

GR WEZO is per 1 januari 2016 opgeheven. Het bestuur van GR WEZO heeft daarmee alle beleidsinhoudelijke taken neergelegd en zijn bevoegdheden beperkt tot het nemen van besluiten aangaande:

 • Verkoop vastgoed
 • Vaststellen liquidatiesaldo
 • Noodzakelijke besluiten binnen de administratieve besluitvorming.
 • Besluiten aangaande  buitengemeenten

Zwolle heeft 2 van de 6 stemmen.

De organen van het werkvoorzieningschap blijven, conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling, na de beëindiging van de regeling in functie, totdat de liquidatie is voltooid. Indien noodzakelijk zal de voorzitter de deelnemers bijeen roepen voor besluitvorming, tenzij – conform de gemeenschappelijke regeling – per e-mail unaniem besluitvorming plaats kan vinden.

Na de administratieve afwikkeling en de afronding van de verkoop van Herfte wordt het bestuur de definitieve liquidatiebalans ter vaststelling voorgelegd. Het bestuur stelt dan de eindafrekening vast en geeft opdracht tot uitkering van het eindbedrag.

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Toelichting

De GR heeft een geldlening van € 7,2 mln. aan de NV Wezo verstrekt.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 0

Risico’s

Met de opheffing van de GR WEZO zijn alle risico’s rechtstreeks gekoppeld aan Wezo NV. Het betreft
de garantstelling voor de BNG, garantiestelling niet Wsw-personeel en vastgoed. Het risico is zeer klein.

Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC ONS) - Zwolle

Programma

18 - Bedrijfsvoering

Oorsprong verbonden partij

In 2012 hebben de gemeenten Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel het besluit genomen om het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) op te richten. Het SSC is een samenwerking tussen de gemeente Kampen, gemeente Zwolle en provincie Overijssel op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoopadvisering. Vanaf 1 januari 2013 is het SSC gestart en verleent het de genoemde diensten aan de drie partnerorganisaties.

Openbaar belang (doelstelling)

Efficiëntere uitvoering van diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop.

Resultaten beleidsvoornemens

De gemeente Zwolle treedt op als gastheerorganisatie voor het SSC en de SSC- medewerkers zijn in dienst van de gemeente Zwolle. In 2016 zijn de samenwerkingsmogelijkheden met Dronten en Dalfsen verkend. Dit heeft uiteindelijk niet geleid tot concrete toetredingsvoornemens van de betrokken partijen.
Naar aanleiding van het rekenkamerrapport over het SSC is in 2016 gestart met een onderzoek naar het omzetten van de centrumregeling naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (GR). In de loop van 2017 vindt hierover besluitvorming plaats.

Bestuurlijk belang

Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel participeren in het SSC. Zwolle participeert in de hoedanigheid als centrumgemeente in het SSC Bedrijfsvoering.

Financieel belang

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

Toelichting

Als participant is Zwolle een bijdrage in de regeling verschuldigd respectievelijk moet Zwolle betalen voor afgenomen producten en diensten van het SSC.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

(Verwacht) Financieel resultaat

€ n.v.t.

Risico’s

Indien onverhoopt de kosten van het SSC oplopen en de bedrijfsvoeringsreserve van het SSC niet toereikend is, dan zijn alle partners naar rato een extra bijdrage verschuldigd ter dekking van de kosten.

Historisch Centrum Overijssel (HCO) - Zwolle

Programma

12 - Cultuur

Oorsprong verbonden partij

Eind jaren 90 is er een landelijke tendens geweest dat in elke provincie een historisch centrum is geopend. De samenstellingen van deze historische centra verschilt. Vrijwel altijd is het historisch centrum ook in de provinciehoofdstad gevestigd. Gedachte destijds was vooral dat het archief beter en breder beschikbaar moest zijn (toegankelijkheid) en daarop is de wetgeving aangepast zodat de historische centra er kwamen.

Openbaar belang (doelstelling)

HCO voert voor de gemeente de wettelijke archieftaak uit. Daarnaast zijn er publiekstaken gericht op ontsluiting van de archieven, zoals tentoonstellingen, websites e.d. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, aanvullend in een vierjarig activiteitenplan.

Resultaten beleidsvoornemens

Inmiddels is Deventer toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling, het rijk heeft hierop de regeling aangepast. Op dit moment worden er geen aanpassingen vanuit het Rijk omtrent 'Gemeenschappelijke regelingen' verwacht. Eventuele toetreding van het gemeente archief in Kampen is in voorbereiding. Gezien de toetreding van Deventer en de rol die directeur HCO gaat vervullen in het historische verhaal van Zwolle, is uittreden uit de regeling geen onderzoeksvraag meer. De provincie heeft toetreding in overweging om meer bestuurlijk betrokken te raken bij de uitvoering van de regeling. Het HCO is bezig met een digitaliseringsslag. De pilot E-depot wordt omgezet in reguliere bedrijfsvoering.

Bestuurlijk belang

33.3% gemeente Zwolle, 33.3% Ministerie van OCenW en 33.3% Gemeente Deventer.

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 1.519.476

31 december 2016:

€ 1.682.902

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 352.123

31 december 2016:

€ 362.291

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 1.671.953

31 december 2016:

€ 1.639.961

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 28.000

Risico’s

Door de toetreding van Deventer is het bedrijfsrisico gedaald van 50% naar 33,3%.

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) - Zwolle

Programma

19 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Oorsprong verbonden partij

GBLT voert de belastingheffing en inning plus de Wet WOZ uit voor haar leden.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelstelling van GBLT is het zorgdragen voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen en WOZ uitvoering

Resultaten beleidsvoornemens

In 2016 heeft GBLT door Deloitte een onderzoek laten uitvoeren naar de interne beheersing. De aanbevelingen zijn opgepakt en de effecten hiervan leveren een bijdrage aan de risicobeheersing.
Naast het risico op volledigheid van opbrengsten heeft de dienstverlening aan onze burgers en bedrijven de laatste tijd veel aandacht gekregen. Het juist en correct beantwoorden van vragen wordt continue gemonitord.

Bestuurlijk belang

In totaal nemen 5 waterschappen (na fusie) en 6 gemeenten (na toetreding Dalfsen en Bunschoten) deel aan GBLT. Het DB bestaat uit 1 lid van de gemeenten en 1 lid vanuit de waterschappen. Zwolle is met één lid vertegenwoordigd in het AB net als de andere deelnemers.

Financieel belang

1 januari 2016:

10,2% (1.778.000)

31 december 2016:

11,6% (1.774.557)

Toelichting

Financieel belang na toetreding Dalfsen en Bunschoten is nog niet bekend

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 1.539.000

31 december 2016:

€ 3.012.000

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 9.836.000

31 december 2016:

€ 9.495.000

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 2.023.960

Risico’s

Het juist en volledig opleggen en innen van aanslagen en hiermee het realiseren van de begrote belastinginkomsten.

Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland - Zwolle

Programma

13 - Opvang en Bescherming

Oorsprong verbonden partij

De Uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle). De samenwerking op het terrein van de inkoop van (specialistische) jeugdzorg is tot stand gekomen om continuïteit van zorg, efficiency, kwaliteit en doelmatigheid te bieden en vanwege het feit dat dit (deels) door de nieuwe Jeugdwet wordt voorgeschreven;

Openbaar belang (doelstelling)

De BVO heeft als missie om zich te ontwikkelen tot een stabiele, effectieve en efficiënte organisatie die de 11 samenwerkende gemeenten ontzorgt op het gebied van inkoop, facturatie en financiële monitoring van de jeugdhulp.

Resultaten beleidsvoornemens

Het betreft hier een uitvoeringsorganisatie. De beleidsvoornemens worden binnen de diverse gemeenten zelf opgesteld.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit elf leden, vanuit elke deelnemende gemeente één lid. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het dagelijks bestuur bestaat uit dezelfde personen.

Financieel belang

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

€ 30,1 mln. zorgkosten
€ 0,4 mln. uitvoerkosten

Toelichting

De BVO Jeugd heeft geen eigen vermogen. De financiering door de 11 gemeenten vindt op basis van de meicirculaire plaats. Aan het eind van het begrotingsjaar vloeien overschotten terug naar de gemeenten of zullen gemeenten extra moeten bijdragen. Voor Zwolle levert de meicirculaire 2015 het financiële beeld op zoals hierboven geschetst.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 0

Risico’s

Iedere deelnemende gemeente is zelf risicodrager, naar verhouding van de inbreng. De risico's Jeugdzorg voor de gemeente Zwolle worden opgevangen via de risicoreserve Sociaal Domein.

Gemeenschappelijke Regeling Archeologie - Zwolle

Programma

Programma 5: Ruimte en cultuurhistorie

Oorsprong verbonden partij

Het betreft een gemeenschappelijke regeling met het doel tot samenwerking tussen de gemeenten waarbij de archeologische beleids- en opgravingsexpertise van de gemeente Zwolle wordt ingezet in de buurgemeenten en aldus tevens bij wordt gedragen aan het vergroten van inzicht in de regionale archeologische informatie en in de samenhangende bewoningsgeschiedenis van dit gebied.

Openbaar belang (doelstelling)

(Beleids)advisering en archeologisch onderzoek voor buurgemeenten indien dat noodzakelijk is.

Resultaten beleidsvoornemens

In 2016 zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd en rapporten opgesteld, waaronder een aantal vanuit het samenwerkingsverband met onze buurgemeenten. Belangwekkend was de opgraving in Hasselt waar de restanten van de Veerpoort aan de Kaai konden worden blootgelegd.

Bestuurlijk belang

Zwolle is middels een lichte gemeenschappelijke regeling de samenwerking aangegaan met buurgemeenten Hattem, Zwartewaterland en Kampen. Op grond hiervan is de opgravingsvergunning van de gemeente Zwolle uitgebreid tot de het grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

n.v.t.

Toelichting

zie tekst onder risico's

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

n.v.t.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

n.v.t.

(Verwacht) Financieel resultaat

n.v.t.

Risico’s

Het financiële risico wordt gering geacht. De diensten/kosten van uitgevoerde beleidsadvisering en archeologisch onderzoek worden bij de gemeenten in rekening gebracht en dragen bij aan de dekking van de archeologische dienst. De gemeente Zwolle draagt er zorg voor dat de sectie archeologie over voldoende capaciteit en middelen beschikt om de benodigde archeologische werkzaamheden en de (beleids) advisering te kunnen uitvoeren. Daarmee is het risico van deze GR gering.

Omgevingsdienst IJsselland

Programma

Programma 16 - Bestuur en dienstverlening

Oorsprong verbonden partij

In 2009 zijn door de VNG, het IPO en het Rijk afspraken gemaakt over structurele verbetering van de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van het omgevingsrecht. Op basis van deze afspraken zijn er Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) ontstaan. In Overijssel is destijds met als uitgangspunt “lokale binding, regionale bundeling” gekozen voor een netwerkvorm op basis van een Bestuursovereenkomst. Naar aanleiding van gewijzigde wetgeving is op 22 december 2016 de Omgevingsdienst IJsselland opgericht als gemeenschappelijke regeling.

Openbaar belang (doelstelling)

Het doel van deze samenwerking is een aantoonbare verbetering bereiken in de uitvoeringskwaliteit van de Wabo-taken op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor wat betreft de basistaken. Het oorspronkelijke uitgangspunt van de netwerk-RUD blijft ook in de nieuwe GR van kracht. Om de kwaliteit te kunnen bewaken is hiervoor in de RUD, op basis van de kwaliteitscriteria, een takenpakket bepaald.

Resultaten beleidsvoornemens

In 2015 is gestart met het proces van omvorming van de netwerk Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland naar een omgevingsdienst op basis van een GR. Hiervoor heeft de raad op 7 december 2015 gelden beschikbaar gesteld. Conform wetgeving te komen tot een kwalitatief goede en robuuste omgevingsdienst. De oprichtingsvergadering is op 22 december 2016 geweest. Op 1 januari 2018 moet de nieuwe omgevingsdienst als GR operationeel zijn. In 2017 wordt verder gewerkt aan een definitieve begroting voor de omgevingsdienst, een organisatie en formatieplan, een sociaal plan en de plaatsing van de betrokken medewerkers. Dan wordt ook duidelijk hoeveel FTE er overgaan en wat de bijdrage van Zwolle gaat worden.

Bestuurlijk belang

In totaal nemen 11 gemeenten en de provincie Overijssel deel aan de Omgevingsdienst IJsselland. Het DB bestaat uit 5 leden die zijn gekozen uit het AB. Zwolle is met één lid vertegenwoordigd in het AB net als de andere deelnemers.

Financieel belang

1 januari 2016:

31 december 2016:

Toelichting

Het verwachte financiële belang van Zwolle zal bij de start 01-01-2018 rond de 16% bedragen.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

31 december 2016:

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

31 december 2016:

(Verwacht) Financieel resultaat

Risico’s

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat de kosten voor de vorming van de omgevingsdienst zullen zijn maar de verwachting is dat de daarvoor beschikbare gelden voldoende zullen zijn.

Vennootschappen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag

Programma

Programma 19: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Oorsprong verbonden partij

De N.V. BNG Bank is in 1914 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (onder de naam 'Gemeentelijke Credietbank’). De bank is een structuurvennootschap. Klanten van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. BNG Bank biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt.

Openbaar belang (doelstelling)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Doelen voor de gemeente Zwolle zijn :

 • invloed op dienstverlening en kostenniveau
 • rendement op aandelen en daarmee een duurzame belegging

Resultaten beleidsvoornemens

Voor 2016 zijn er geen specifieke beleidsvoornemens opgesteld voor de BNG.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,27%.

Financieel belang

1 januari 2016:

149.097 aandelen à € 2,50 nominaal = € 372.743

31 december 2016:

149.097 aandelen à € 2,50 nominaal = € 372.743

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 4.163 mln.

31 december 2016:

€ 4.486 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 145.317 mln. + € 31 mln. (achtergestelde schulden)

31 december 2016:

€ 149.483 mln. + € 31 mln. (achtergestelde schulden)

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 226 mln. (2015)
€ 369 mln. (2016)

Risico’s

De aanhoudende onzekere marktomstandigheden hebben een negatieve uitwerking op het resultaat financiële transacties. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de BNGBank Nederlandse Gemeenten het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2017. Dit betekent voor Zwolle onzekerheid over de dividendinkomsten. Voor het overige is het financiële risico voor Zwolle gering.

Essent-opvolgers

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Zwolle in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeien de volgende deelnemingen voort waarin wij aandeelhouder zijn:

 1. Enexis Holding N.V.
  Het netwerkbedrijf van Essent, Enexis, is buiten de verkoop aan RWE gelaten en daarmee is Enexis Holding N.V. in 2009 een zelfstandig bedrijf geworden, waarvan de diverse overheden aandeelhouder zijn.
 1. CBL Vennootschap B.V.
  Bij de verkoop van Essent is het Cross Border Lease Escrow Fonds ontstaan.
 1. Vordering Enexis B.V.
  Het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten zijn binnen de Essent-groep in 2007 overgedragen aan Enexis. Op dat moment beschikte Enexis over onvoldoende contante middelen en daarom is de koopprijs omgezet in een lening van Essent. Na de splitsing in 2009 is de lening over gedragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.
 1. Verkoop vennootschap B.V.
  Bij de verkoop aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel hiervan is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap (wat ook eigendom is van diezelfde aandeelhouders).
 1. CSV Amsterdam B.V.
  In 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Een eventuele schadevergoedingsvordering wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders die deze vordering gebundeld gaat ouden via de deelneming Claim Vennootschap B.V.
  Daarnaast hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland bij de verkoop van Attero. De CSV beheert de daartoe geopende escrow-rekening.
 1. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.(PBE)
  PBE is één van de onderdelen van Essent en heeft 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), onder andere eigenaar van de kerncentrale in Borssele.  PBE heeft de aandelen ondergebracht bij Energy Resources Holding (ERH). Bij de verkoop van Essent aan RWE zouden de aandelen in EPZ ook worden overgedragen. Dit is door het bedrijf Delta NV bij de rechter aangevochten. In 2011 is het bemiddelingstraject dat daaruit voortkwam succesvol afgerond en zijn de aandelen alsnog aan RWE geleverd. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket, waaronder het afwikkelen van zaken die uit de verkoop van de aandelen voortkomen.

Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

Enexis beheert het energienetwerk in noord-, oost- en zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met onder andere toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelen van de deelneming:

 • invloed op dienstverlening en tarieven
 • rendement
 • grip op de uitvoering van een publiek belang.

Met het aandeelhouderschap worden publieke belangen behartigd. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. Dit belang wordt nog verder versterkt doordat Enexis de transitie naar duurzame energie faciliteert.

Resultaten beleidsvoornemens

In het kader van de aflossing van de EDON-lening door Enexis zijn de aandeelhouders van Enexis in de gelegenheid gesteld om de lening om te zetten in aandelen én om aandelen te verkopen aan de partij die de lening wil omzetten in aandelen. De gemeente Zwolle heeft gebruik gemaakt van de laatste mogelijkheid. Op 21 december 2016 zijn 121.226 aandelen verkocht aan de provincie Groningen tegen een bedrag van
€ 3.800.152 (gebaseerd op de waarde van aandelen per 1 januari 2016). Daarnaast is de bij de aandelen behorende Back-to-Back Lening D (ten bedrage € 283.461) aan de provincie Groningen overgedragen.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle had via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen). Door de verkoop van een aantal aandelen is het belang gedaald naar 0,16% (234.419 aandelen)

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 355.645 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

31 december 2016:

€ 234.419 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

Toelichting

De nominale waarde per aandeel is € 1

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 3.607 mln.

31 december 2016:

€ 3.704 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 3.472 mln.
.

31 december 2016:

€ 3.580 mln.

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 223 mln. (2015)
€ 207 mln. (2016)

Risico’s

Zwolle loopt het risico (een deel van) de boekwaarde van € 234.419 te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is zeer gering, omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis.

CBL Vennootschap B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

CBL Vennootschap B.V. (CBL = Cross Border Lease) is ontstaan na verkoop van Essent aan RWE. Zij vertegenwoordigt de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en fungeert als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. Wanneer na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Escrow Fonds nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50% - 50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE (afhandeling alle rechten en plichten).

Resultaten beleidsvoornemens

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag afgerond $ 19,1 mln. is door JP Morgan in de verhouding 50%-50% uitbetaald aan RWE en aan de vennootschap.
Het restant bedrag is onder inhouding van $ 1 mln. en 15% dividendbelasting naar rato van het belang in CBL Vennootschap B.V. uitbetaald aan de aandeelhouders. In juli 2016 is een bedrag van € 15.551 uitgekeerd aan de gemeente Zwolle (excl. € 2.744 ingehouden dividendbelasting)

Er is een bedrag van $ 1 mln. aangehouden voor eventuele nakomende advies- en afwikkelingskosten. De verwachting is dat dit bedrag medio 2017 nog grotendeels vrij zal kunnen vallen en uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders.

Ondanks dat het escrow fonds in juni 2016 is uitbetaald en geliquideerd, dient de vennootschap nog in stand gehouden te worden tot en met 2019. De reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (4.752 aandelen)
(in vorige paragrafen werd een verkeerd aantal aandelen gehanteerd. Dit is nu aangepast. De stemverhouding was wel correct)

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 48 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

31 december 2016:

€ 48 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

Toelichting

De nominale waarde per aandeel is € 0,01

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

$ 9,5 mln. (waarvan $ 9,2 mln. reserves)

31 december 2016:

$ 830.000 (waarvan
$ 570.000 reserves)

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

$ 445.000

31 december 2016:

$ 155.000

Verwacht Financieel resultaat

- $ 350.000 (2015)
- $ 270.000 (2016) (voorlopige cijfers)

Risico’s

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap. (afgerond $ 1 mln.).
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW.

Vordering Enexis B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

Resultaten beleidsvoornemens

Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches van aflossing.
1e tranche - in januari 2012 door Enexis afgelost (€ 450 mln.)
2e tranche - in oktober 2013 door Enexis vervroegd afgelost (€ 500 mln.)
3e tranche - in april 2016 door Enexis vervroegd afgelost (€ 500 mln.)
4e tranche - de 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost en loopt tot 30 september 2019. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle had via stemrecht een belang van 0,24% (4.752 aandelen).
(in vorige paragrafen werd een verkeerd aantal aandelen gehanteerd. Dit is nu aangepast. De stemverhouding was wel correct)

Vanwege de aflossing van de EDON-lening, is 34% van de aandelen Enexis verkocht aan de provincie Groningen (zie Enexis Holding NV). De verkoop betekende tegelijkertijd dat ook de aandeelhouderslening Tranche D en de daaraan gekoppelde aandelen Vordering Enexis voor 34% overgedragen zijn aan de provincie Groningen. In totaal zijn 1.620 aandelen (ter waarde van € 0,01 per aandeel) in Vordering op Enexis BV overgedragen. Hiermee komt het bestuurlijk belang van de gemeente Zwolle in Vordering op Enexis BV op 0,16% (3.132 aandelen) te liggen.

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 47,52 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

31 december 2016:

€ 31,32 (0,16% van het totale aandelenkapitaal)

Toelichting

De nominale waarde per aandeel is € 0,01

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 43.452 (waarvan
-€ 56.548 reserves)

31 december 2016:

€ 23.997 (waarvan
- € 76.003 reserves)

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 850 mln. (lang)
€ 12,2 mln. (kort)

31 december 2016:

€ 350 mln. (lang)
€ 6,3 mln. (kort)

(Verwacht) Financieel resultaat

- € 22.177 (2015)
- € 19.455 (2016)

Risico’s

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000). Voor Zwolle betekent dit een risico van € 31.

Verkoop vennootschap B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

Bij de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap B.V..
Daarnaast heeft RWE, ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims, bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Dit fonds wordt door de Verkoop vennootschap B.V. beheerd.
Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:

 • namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
 • het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

Resultaten beleidsvoornemens

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009 € 800 mln.. In april 2011 is het eerste deel van de General Escrow, minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd (€ 360 mln.). In september 2015 is een tweede deel, minus gemelde claims, vrijgevallen en aan de aandeelhouders uitgekeerd (€ 326,9 mln.)

Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap B.V. tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten € 29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van € 83.090.963 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap B.V.. Dit bedrag is vervolgens aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap B.V. uitbetaald.

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Ondanks dat het escrow fonds in juli 2016 is uitbetaald en geliquideerd, dient de vennootschap nog in stand gehouden te worden tot en met 2019. De reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

Zwolle heeft een bedrag van € 776.714 ontvangen.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (4.752 aandelen).
(in vorige paragrafen werd een verkeerd aantal aandelen gehanteerd. Dit is nu aangepast. De stemverhouding was wel correct)

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 47,52 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

31 december 2016:

€ 47,52 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

Toelichting

De nominale waarde per aandeel is € 0,01

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 84,8 mln. (waarvan reserves - € 16 mln.)

31 december 2016:

€ 1,4 mln. (waarvan reserves - € 16,4 mln.)

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 30,1 mln. (waarvan voorzieningen € 29,8 mln.)

31 december 2016:

€ 2.000 (waarvan voorzieningen € 0)

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 48,9 mln. (2015)
- € 430.000 (2016)

Risico’s

Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds werd gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000). Voor Zwolle betekent dit een maximaal risico van € 47,52.

CSV Amsterdam B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd, zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

 • namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
 • namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
 • het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening naar aanleiding van de verkoop Attero (in 2014) is gestort.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE

Resultaten beleidsvoornemens

 • De Hoge Raad heeft op 26 juni 2015 arrest gewezen. De Hoge Raad heeft de Staat in het gelijk gesteld door te oordelen dat de Won niet in strijd is met het EU-recht. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd.
 • De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend)  worden afgewikkeld.

Op 22 mei 2015 heeft Waterland een claim van ten minste € 9,5 mln. ingediend bij CSV Amsterdam BV. Vanwege deze claim moest het gehele in escrow geplaatste bedrag ter beschikking blijven ter afwikkeling van deze claim. Om die reden heeft de beoogde verlaging van de escrow en de uitbetaling aan de aandeelhouders niet plaatsgevonden in 2015. Voor Zwolle zou het gaan om een bedrag van € 22.800.

In juni 2016 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van
€ 5.464.217 over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie. Het bedrag is betaald uit het escrow fonds van € 13,5 mln.. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan de vennootschap van € 3.406.063 voor de (eventuele) belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap.Eventuele uitkering van dit bedrag zal uiterlijk mei 2019 plaatsvinden.

 • Het vermogen op de escrow-rekening is € 13,5 mln. De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan Waterland. Het in escrow gestorte bedrag maakt geen onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V..

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (4.752 aandelen).
(in vorige paragrafen werd een verkeerd aantal aandelen gehanteerd. Dit is nu aangepast. De stemverhouding was wel correct)

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 47,52 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

31 december 2016:

€ 47,52 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

Toelichting

Nominale waarde per aandeel is € 0,01

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

- € 42.000 (waarvan reserves - € 42.000)

31 december 2016:

€ 3,2 mln. (waarvan reserves € 3,2 mln.)

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 50.000

31 december 2016:

€ 162.000

(Verwacht) Financieel resultaat

- € 51.000 (2015)
€ 3,3 mln. (2016, voorlopige cijfers)

Risico’s

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (€ 13,5 mln.) op de escrow-rekening.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000). Voor Zwolle betekent dit een maximaal risico van € 47,52.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. had, via Energy Resourches Holding (ERH) een 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Porductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). Dit aandeel is in 2011, na een juridisch- en een bemiddelingstraject, geleverd aan RWE, als onderdeel van de gehele verkoopprocedure van Essent aan RWE. PBE heeft nu nog een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele (2009). Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE

Resultaat beleidsvoornemens

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.
Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Ondanks dat het escrow fonds in juli 2016 is uitbetaald en geliquideerd (zie Verkoop Vennootschap B.V.), dient de vennootschap nog in stand gehouden te worden tot en met 2019. De reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten (convenanten) die bij de overdracht van EPZ aan RWE c.q. Delta zijn afgesloten.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 3.556 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

31 december 2016:

€ 3.556 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

Toelichting

Nominale waarde per aandeel is € 0,01

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 1,6 mln. (waarvan reserves € 83.000)

31 december 2016:

€ 1,6 mln. (waarvan reserves € 148.000)

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 118.000

31 december 2016:

€ 45.000

(Verwacht) Financieel resultaat

- € 18.000 (2015)
€ 65.000 (2016, voorlopige cijfers)

Risico’s

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (€ 1.496.822). Voor Zwolle betekent dit een maximaal risico van € 3.556.

Attero - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

In 2009 is het voormalige bedrijf Essent Milieu verzelfstandigd en verder gegaan onder de naam Attero. Attero is expert in het storten, verbranden en composteren van afval. Daarnaast richt Attero zich op de productie van duurzame energie uit afval. Attero is in 2014 verkocht aan Waterland Private Equity Investments.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE

Resultaten beleidsvoornemens

Bij de verkoop van Attero in 2014 is een bedrag van € 13,5 mln. euro in escrow (derdenrekening) gestort. Dit bedrag wordt beheerd door CSV Amsterdam BV. Hiermee komt een einde aan Attero als verbonden partij.

Bestuurlijk belang

Vanwege verkoop van de aandelen heeft Zwolle geen belang meer in Attero.

Financieel belang

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

n.v.t.

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

n.v.t.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

n.v.t.

(Verwacht) Financieel resultaat

n.v.t.

Risico’s

n.v.t.

NV Vitens - Zwolle

Programma

Oorsprong verbonden partij

Overal in ons land werden drinkwaterbedrijven opgezet; uiteindelijk telde Nederland er zo’n 220. In de jaren daarna fuseerden steeds meer drinkwaterbedrijven tot de huidige tien, waarvan Vitens er één is. Vitens bestaat in haar huidige vorm sinds 2006 en richt zich op het maken van drinkwater.

Openbaar belang (doelstelling)

 • invloed op dienstverlening en tarieven
 • rendement op aandelen en daarmee een duurzame belegging

Resultaten beleidsvoornemens

Het is Vitens gelukt om in 2016 de tarieven te laten dalen. Hiermee is de gemiddelde jaarnota voor kleinverbruik gedaald van € 120 in 2015 naar € 114 in 2016. Vitens heeft hierdoor in 2016 de laagste drinkwatertarieven in Nederland.
De solvabiliteit (voor uitkering dividend) is gestegen van 27,5% (2015) naar 28,1% (2016). Hiermee ontwikkeld de solvabiliteit zich verder richting de doelstelling van 30%.
Vitens stelt de aandeelhoudersvergadering voor om een bedrag van € 19,4 mln. aan dividend uit te keren (40% van de winst). Dit is per aandeel € 3,36. Het bedrag is lager dan in 2016, toen € 3,83 per aandeel werd uitgekeerd over de winst van 2015.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: 0,802%. Gemeente Zwolle vertegenwoordigt de Overijsselse gemeenten tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 46.329 (0,802% van het totale aandelenkapitaal)

31 december 2016:

€ 46.329 (0,802% van het totale aandelenkapitaal)

Toelichting

De nominale waarde per aandeel is € 1

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 471,7 mln.

31 december 2016:

€ 489,1 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 1.249,2 mln.

31 december 2016:

€ 1.242,7 mln.

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 55,4 mln. (2015)
€ 48,5 mln. (2016)

Risico’s

Met een boekwaarde van € 46.329 van de aandelen en een verwachte solvabiliteit die is gegroeid naar 28,1 % per 31 december 2016, wordt het risico gering geacht. Voor 2018 zullen echter de dividendinkomsten stevig dalen. In dat jaar zal Vitens, in verband met landelijke wetgeving (WACC), een deel van haar winst over 2016 moeten teruggeven aan haar klanten via een tariefsverlaging.

NV Wadinko - Zwolle

Programma

2 - Economie

Oorsprong verbonden partij

Wadinko is in 1992 ontstaan vanuit de Waterleidingmaatschappij Overijssel. De gemeente Zwolle is één van de 25 aandeelhouders. De overige aandeelhouders zijn 24 gemeenten en de Provincie Overijssel.

Openbaar belang (doelstelling)

Het stimuleren van gezonde bedrijvigheid (vooral stuwende sectoren, zoals zakelijke dienstverlening en industrie) en daarmee de groei en het behoud van werkgelegenheid in de regio. Doelstelling is 5000 arbeidsplaatsen in 2021 bij Wadinko participaties.

Resultaten beleidsvoornemens

In 2016 participeerde Wadinko in 5 bedrijven uit Zwolle (op een totaal van 23 participaties). Deze participaties zijn meerjarige trajecten, die soms decennialang duren.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: 4,18%.

Financieel belang

1 januari 2016:

€10.000

31 december 2016:

€10.000

Toelichting

100 aandelen van € 100 (nominaal).

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 65.283.560

31 december 2016:

€ 65.583.560

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 1.500.000,waarvan €1.200.000 als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Voor Zwolle komt dit neer op een dividenduitkering van € 50.000.

Risico’s

Inherent aan haar bedrijfsactiviteiten loopt Wadinko risico's. Door de interne maatregelen met betrekking tot risicobeheersing, zijn de risico's voor de aandeelhouders nihil.

NV ROVA - Zwolle

Programma

9 - Integraal beheer openbare ruimte

Oorsprong verbonden partij

De Gemeente heeft in het gemeentelijk belang, in samenwerking met de overige in de Gemeenschappelijke Regeling IJssel-Vecht deelnemende gemeenten en de Regio IJssel-Vecht, ROVA op 28 mei 1996 opgedragen de gemeentelijke afvalbeheertaken en enkele reinigingstaken uit te voeren in het belang van een doelmatige, milieu hygiënisch en economisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen.
In 2012 is afdeling Uitvoering van de Gemeente en de groenafdeling van WEZO samen onder de paraplu van ROVA gebracht.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelen van de deelneming:

 • invloed op dienstverlening, kostenniveau en tarieven.
 • rendement op aandelen en daarmee een duurzame belegging

Met de bundeling van de vak deskundigheid van de afdeling Uitvoering van de gemeente, de inzet van WSW medewerkers en de (commerciële) deskundigheid van ROVA worden de volgende effecten beoogd:

 • structureel lagere kosten voor het groenonderhoud en het serviceonderhoud grijs op korte en langere termijn voor de gemeente Zwolle;
 • langdurige werkgelegenheid voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt;
 • een bijdrage aan de duurzaamheid omdat de productie en verwerking van groenafval in één hand komt
 • en tegemoet komen aan de ambities van het college ten aanzien van opgave gericht werken, maar tegen lagere kosten.

Resultaten beleidsvoornemens

Doorvoeren omgekeerde inzameling cf. gemeentelijk grondstoffenplan 2012 – 2016 is afgerond. Doelstellingen zijn gehaald: minder restafval is 46 kg per inwoner (doel was 47 kg).
Per 1 juli 2012 is het onderhoud van openbare ruimte overgegaan naar Rova. Dit heeft geleid tot structureel lagere kosten.Ten opzichte van de loonsom van ROVA bedraagt het SROI percentage in 2016 ruim 8%.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: huidig aandeel, aandelen A (afval) à totaal 17,19%.
In 2013 heeft uitbreiding plaatsgevonden met het aandelenpakket (C) i.v.m. overgang van het onderhoud van openbare ruimte naar Rova à totaal A+C: 26,66% van de aandelen.

Financieel belang

1 januari 2016:

1.490 aandelen A à
€ 113,45 nominaal.
1.225 aandelen C à
€ 113,45 nominaal.
Achtergestelde geldlening € 2,3 mln.; rentevergoeding 8% = € 185.000

31 december 2016:

1.490 aandelen A à
€ 113,45 nominaal.
1.225 aandelen C à
€ 113,45 nominaal.
Achtergestelde geldlening € 2,3 mln.; rentevergoeding 8% = € 185.000

Toelichting

Ontvangen dividenden:
in 2009 € 673.000
in 2010 € 664.000
in 2011 € 1.068.000
in 2012 € 945.000
in 2013 € 1.054.000
in 2014 € 701.000
in 2015 € 723.000
in 2016 € 833.000

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 30.754.000

31 december 2016:

€ 35.778.000

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 51.158.000

31 december 2016:

€ 50.476.000

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 9.142.000

Risico’s

Risico bestaat uit het niet kunnen terugbetalen van achteruit gestelde lening van € 2,3 mln. en het geïnvesteerde bedrag in aandelen van € 308.000.
Gezien de activiteiten van Rova (zij opereert vrijwel alleen voor gemeenten) en de financiële positie van Rova (een eigen vermogen van rond € 30 mln.) wordt het risico gering geacht.

NV WEZO - Zwolle

Programma

12 - Inwonersondersteuning

Oorsprong verbonden partij

Wezo NV is ontstaan vanuit de wettelijke verplichting tot uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.

Openbaar belang (doelstelling)

Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening op basis van het Aanwijzingsbesluit van gemeente Zwolle

Resultaten beleidsvoornemens

Gemeente Zwolle heeft alle aandelen van de vier andere, kleinere aandeelhoudende gemeenten overgenomen en is daarmee per 11 december 2015 enig aandeelhouder van Wezo NV geworden. In 2016 is gestart met de samenwerking tussen Wezo NV en de afdeling Werk, Re-integratie en Arbeidsontwikkeling van gemeente Zwolle in de uitvoering van de Participatiewet.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle is per 11 december 2015 enig aandeelhouder.

Financieel belang

1 januari 2016:

2330 van 2330 aandelen (100%)

31 december 2016:

2330 van 2330 aandelen (100%)

Toelichting

Maatschappelijk kapitaal : 4.500 a 1.000 nominaal
Aandelen in portefeuille : 2170
Geplaatst en gestort : 2.330

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 87.000

31 december 2016:

€ 0

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 15.505.000

31 december 2016:

€ 14.698.000

(Verwacht) Financieel resultaat

Exploitatie uitvoering wsw 69.000

Risico’s

De gemeente Zwolle staat als enig aandeelhouder voor de tekorten van de Wezo holding NV
afgegeven. Daarnaast staat de gemeente Zwolle garant voor de BNG leningen en
de wachtgeld uitkeringen en premieafdracht voor het niet Wsw-personeel dat vóór 2001 reeds in dienst
was bij de GR WEZO. Het financieel risico is groot, zie paragraaf weerstandsvermogen

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij CV – Kampen

Programma

2 - Economie

Oorsprong verbonden partij

In het kader van de regionale bestuurlijke samenwerking en omdat Zwolle geen natte kavels meer kan verkopen is er gekozen voor een regionale aanpak. Inmiddels is er de Logistieke visie.

Openbaar belang (doelstelling)

Versterking van de economische structuur van Zwolle en Kampen. De ontwikkeling van de ZZH, een watergebonden bedrijventerrein op Kampens grondgebied is één van de acties. Voor de gemeente Zwolle van groot belang omdat wij geen watergebonden bedrijventerreinen meer hebben. Daarom de gezamenlijke ontwikkeling via PPS.

Resultaten beleidsvoornemens

In 2017 is van de 51 hectare nog 13,3 hectare te verkopen. Het betreft ca. 2,3 ha nat en ca. 11,0 ha droog. Het streven is per 2018 / 2021 alles verkocht te hebben.

Bestuurlijk belang

Participatie is in beide gevallen 16,67% obv PPS constructie 50% publieke- en 50% private sector

Financieel belang

1 januari 2016:

Inbreng als commanditair vennoot € 237.500 en achtergestelde lening € 0,67 mln.
Deelname aandelen beherend vennoot 30 aandelen á € 100 = € 3.000.

31 december 2016:

Inbreng als commanditair vennoot € 237.500 en achtergestelde lening € 0,67 mln.
Deelname aandelen beherend vennoot 30 aandelen á € 100 = € 3.000.

Toelichting

Geen opbrengst uit rente op kapitaalverstrekking en voorlopig geen dividend.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 5.836.266

31 december 2016:

€ 7.244.424

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 4.656.156

31 december 2016:

€ 4.309.668

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 1,4 mln. (2016, gestort in eigen vermogen)
Verwacht eindresultaat grondexploitatie is ca. € 14,8 mln

Risico’s

Het risico bestaat dat in de vigerende grondexploitatie de resterende uit te geven kavels niet in de geplande looptijd (31-12-2018) worden uitgegeven. Indien dit dreigt te gebeuren, wordt in de loop van 2018 overwogen om Of de grondexploitatie per 31-12-2018 te beëindigen en de resterende gronden tegen inbrengwaarde aan kampen over te doen Of de looptijd te verlengen met drie jaar met als doel de resterende kavels alsnog te verkopen. De beheersmaatregel die is getroffen om alle kavels voor 31-12-2018 te verkopen, is inzet op extra acquisitie. Hiervoor is recentelijk een accountmanager aangetrokken.

Port of Zwolle Coöperatie U.A.- Zwolle

Programma

2 - Economie

Oorsprong verbonden partij

Gemeentelijke samenwerking op het gebied van logistiek en havens, Zwolle, Kampen en Meppel. Oprichting heeft begin 2016 plaatsgevonden.

Openbaar belang (doelstelling)

Gezamenlijke profilering en marketing, acquisitie, uniformiteit in verordening en regelgeving. Hierdoor stimuleren en vergroten ladingstromen over water.

Resultaten beleidsvoornemens

2016 is voornamelijk gebruikt voor oprichting en vaststellen havenvisie en businessplan.

Bestuurlijk belang

Alle partners zijn voor 1/3 aandeelhouder in de coöperatie.

Financieel belang

1 januari 2016:

1/3

31 december 2016:

1/3

Toelichting

Alle drie de deelnemers dragen 75.000,-- per jaar bij aan de exploitatie

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 0

Risico’s

Maximaal ten hoogte van de financiële bijdrage. Het is een organisatie in oprichting waar nog diverse onderdelen ingebed moeten worden met bijhorende risico's. Daarom is er per fase een go/no go moment opgenomen.

Stichtingen en verenigingen

Stichting administratiekantoor Dataland - Gouda

Programma

Oorsprong verbonden partij

DataLand is een initiatief van en voor gemeenten. Het doel van DataLand is het realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot het breder toegankelijk maken van gegevens uit het gemeentelijke informatiedomein
voor de publieke en private markt. Per brief van 13 april 2001 adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan gemeentebesturen - mede in het licht van de zeer lage eenmalige kosten - deel
te nemen aan de activiteiten van Dataland.

Openbaar belang (doelstelling)

Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoedinformatie voor marktpartijen in Nederland. Dataland faciliteert het Gemeentelijk Geo Beraad; een bestuurlijk podium voor gemeentelijke
standpunten op het terrein van de ruimtelijke informatie. En verzorgt een verbinding tussen gemeenten, VNG en KING.

Resultaten beleidsvoornemens

Voor 2016 waren er geen specifieke beleidsvoornemens

Bestuurlijk belang

Zwolle is als een van de 400 deelnemende gemeenten als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering

Financieel belang

1 januari 2016:

59.422 certificaten van aandelen Dataland B.V. à € 0,10

31 december 2016:

59.422 certificaten van aandelen Dataland B.V. à € 0,10

Toelichting

Dienstenovereenkomst voor aanlevering gebouwgegevens. 20% van de opbrengst die Dataland maakt op door Zwolle aangeleverde gegevens komt ten gunste van de algemene middelen.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 948.912

31 december 2016:

€ 846.646

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

(Verwacht) Financieel resultaat

- € 102.266

Risico’s

Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag. Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen verstrekkingskosten. Deze inkomsten worden door DataLand gebruikt om de drieledige taken van de organisatie – een stichting zonder winstoogmerk – uit te voeren. Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende gemeenten uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke gegevens. Het eventuele overschot aan inkomsten wordt daarnaast aan certificaathoudende gemeenten uitgekeerd.

Coöperatieve vereniging Dimpact UA – Enschede

Programma

16 - Bestuur en dienstverlening

Oorsprong verbonden partij

Sinds 2005 is Zwolle lid van de coöperatieve verenging Dimpact. Een vereniging met als doel het gezamenlijk inkopen van dienstverleningssoftware. Deze doelstelling is inmiddels uitgebreid met het thema standaardisatie van overheidsdienstverlening.

Openbaar belang (doelstelling)

Vereenvoudigen en verbeteren van digitale (dienstverlenings)processen en digitale aanvragen. Verbeteren digitale dienstverlening.

Resultaten beleidsvoornemens

Lidmaatschap van de vereniging Dimpact houdt in dat voor een vaste prijs gebruik kan worden gemaakt van een aantal softwarepakketten ter ondersteuning van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. Hieronder valt het KCS systeem, zaaksysteem, DMS/RMA, mid-office suite en Burgerzakenmodules. Ook realisatie van koppelingen tussen deze geïntegreerde suite met bijv. MijnOverheid Berichtenbox, de basisregistraties en overige bronnen uit de GDI valt hieronder. Hosting van de suite, beheer en onderhoud is hierbij inbegrepen, evenals doorontwikkeling van de systemen om aan te kunnen sluiten bij de wijzigende eisen aan de digitale overheid. Verder zit in het lidmaatschap inbegrepen de kosten voor het regiebureau Dimpact. Verder inbegrepen is zijn licenties voor een kennisbank voor het KCC(SDU), content search engine (My-lex) en het gebruik van het standaard website moedersjabloon. Het Dimpact bureau organiseert verder kennisevents die gratis toegangelijk zijn voor de leden en waar kennis over relevante onderwerpen (van informatiebeveiliging tot standaardisatie van overheidsdienstverlening) kan worden gehaald en gedeeld. In 2017 wil Dimpact de praktijkervaring van op grote schaal samenwerken tussen gemeenten inzetten om als landelijke proeftuin te fungeren voor VNG/KING. Dit om bij te dragen aan het realiseren van de Digitale Agenda 2020.

Bestuurlijk belang

De vereniging is afgelopen jaar met twee leden uitgebreid en telt nu 33 lid gemeenten. Zwolle levert afvaardiging in kerngroep, stuurgroep, expert- en werkgroepen.

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Toelichting

Contributie van € 570.000 per jaar

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 608.000

31 december 2016:

€ 675.000

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 2.205.000

31 december 2016:

€ 2.350.000

(Verwacht) Financieel resultaat

67.000

Risico’s

Risico wordt gering geschat
Het vreemd vermogen bestaat uit kortlopende schulden waaronder handelscrediteuren, sociale premies, belastingen en vooruit gefactureerde omzet. De genoemde bedragen zijn slechts voorlopige schattingen. De jaarrekeningen dienen nog te worden gecontroleerd en goedgekeurd door een externe accountant.