Jaarverslag 2016

In onderstaand overzicht wordt een beeld gegeven van de genomen besluiten tot bezuiniging. Deze zijn in de begroting verwerkt, waarbij de post 'Nog toe te delen Sociaal Domein' bij begrotingsbehandeling 2017 nader is ingevuld en derhalve geen invloed heeft op de jaarrekening. Daarnaast is op de bedrijfsvoering van de gemeente € 15,5 mln. bezuinigd.

Beleidsmatige bezuinigingen o.b.v. besluitvorming t/m PPN 2017-2020 (maart 2017)

Besloten t/m 2015

Besloten vanaf 2016

(bedragen cumulatief x € 1.000)

t/m 2015

2016

2017-2019

Totaal besloten t/m 2015

Per 2016

2017
2020

Totaal besloten vanaf 2016

Totaal besloten vanaf 2012 t/m2016

Volkshuisvesting

65

65

65

Economie

414

414

414

Algemeen mobiliteitsbeleid/bereikbaarheid

317

640

957

190

1.147

Groen en milieu

120

120

120

Ruimte en cultuurhistorie

286

286

286

Leefbaarheid en welzijn

1.275

1.275

1.275

Onderwijs en jeugd

1.311

50

1.361

275

1.636

Veiligheid

456

456

295

751

Integraal beheer openbare ruimte

1.832

300

700

2.832

2.832

Sociaal economische zelfredzaamheid

55

55

55

Cultuur

2.680

150

670

3.500

3.500

Sport

643

310

520

1.443

1.443

Gezondheid en zorg

2.371

2.371

2.371

Raad

162

162

162

Bestuur en dienstverlening

1.114

50

1.164

1.164

Vastgoedmanagement

345

345

345

Samenleving (per 2015)

375

375

375

Inwonersondersteuning (per 2015)

0

500

500

500

Opvang en Bescherming (per 2015)

79

79

79

Inkomen (per 2015)

500

500

500

Nog toe te delen aan programma's Sociaal Domein

0

6.500

6.500

6.500

Totaal programma’s

14.400

2.000

8.390

24.760

760

25.520

Financieel-technische en overige mutaties

Wijziging rentesystematiek

400

400

Parkeren: doorbelasting hogere forfaitaire BTW

100

100

Afval: doorbelasting hogere forfaitaire BTW

835

835

Afval: dividend ROVA volledig t.g.v. alg. middelen

435

435

Riolering: doorbelasting hogere forfaitaire BTW

281

281

Riolering: doorbelasting onderhoud stedelijk water

65

65

Totaal financieel-technisch en overig

2.116

2.116

0

Totaal
bezuinigingen beleidsinhoudelijk

26.876

27.636