Jaarverslag 2016

Samenvatting

Zwolle is een aantrekkelijke stad om te wonen. Dat willen wij graag zo houden en zo mogelijk versterken. Demografische ontwikkelingen laten zien dat Zwolle nog steeds groeit en zal doorgroeien tot 140.000 inwoners. De woningmarkt is in 2015 aangetrokken. In de afgelopen jaren was een gemiddelde woningproductie van 400 woningen per jaar ons streefdoel. Streven is om de komende jaren het ontwikkel- en bouwtempo te verhogen naar gemiddeld 500 woningen per jaar. Hierbij gaat het om een mix van nieuwbouw en transformatie. Extra inspanningen worden daarbij ingezet op uitbreiding van de sociale voorraad en de beleggershuurwoningen in de stad.

In 2016 hebben wij daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met deltaWonen (namens de drie Zwolse corporaties) over de versnelde realisatie van 300 woningen (netto-uitbreiding) in de bestaande stad, bovenop de reeds geplande uitbreiding in Stadshagen (circa 120 woningen tot 2017). Daarnaast hebben wij in 2016 een marktverkenning uitgevoerd naar het segment beleggershuur in de stad. Deze markt verkenning wijst uit dat er de komende jaren behoefte is aan een uitbreiding van circa 50 woningen in dit segment per jaar. Wij willen komen tot afspraken met beleggers en investeerders in de stad om deze marktvraag met tempo in te vullen.

Over de stijging van de huren maken wij jaarlijks afspraken met de corporaties, we voeren samen met de corporaties een 'betaalbaarheidsagenda' uit en verbinden het woonlastenbeleid met ons armoedebeleid. We zijn samen met de corporaties aan de slag met het onderzoek naar een pilot voor een woonlastenfonds. We onderzoeken daarbij de mogelijkheid om maatwerk te bieden aan mensen die volgens de criteria van Passend Toewijzen in een te dure huurwoning wonen.

Bijzondere doelgroepen nemen in ons woonbeleid een belangrijke plek in. De ontwikkelingen rondom het scheiden van wonen en zorg, de transitie naar een kern AWBZ en de overheveling van taken in het Sociaal Domein maken dat de structurele verbinding tussen wonen en zorg voor de komende jaren verder versterkt moet worden. Onder de noemer WWZ038 is in 2013/2014 een intensieve samenwerking tussen partijen gestart om het principe van 'scheiden wonen en zorg' vorm te geven. Met als doel dat ouderen en andere groepen mensen met een beperking op deze manier zelfstandig in de wijk kunnen wonen.