Jaarverslag 2016

Samenvatting

Onder het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen worden de inkomsten verantwoord die de gemeente vrij aanwendbaar kan inzetten voor de financiering/uitvoering van de activiteiten bij de andere programma's. De grootste algemene inkomstenbronnen zijn de van het rijk ontvangen gemeentefondsuitkeringen (€ 265 mln.) en de opbrengst uit de onroerend zaakbelasting (€ 35 mln.) Verder worden via dit programma het jaarlijks renteresultaat en de algemene reserveverrekeningen verantwoord. Het renteresultaat wordt bepaald door de aan de diverse programma's door te belasten rekenrente (3,5%) en de werkelijk verwachte rentekosten.Over 2016 wordt een voordelig renteresultaat van € 10,3 mln. gerealiseerd. Zie voor nadere informatie de verplichte paragraaf financiering.