Jaarverslag 2016

Samenvatting

Ruimte

Bij de ontwikkeling van de stad is de kwaliteit van de ruimte en de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt. De historische binnenstad, de centrale ligging, de goede bereikbaarheid, de aantrekkelijke woon- en werkgebieden, het voorzieningenniveau en het gevarieerde ommeland vormen de kracht van Zwolle. Met verschillende partijen in de stad bouwen we daarop voort. Onze rol verschuift daarbij. We blijven werken aan stedelijke kaders op hoofdlijnen om zodoende richting te geven aan onze ambities. Het inspelen op de komst van de Omgevingswet en het opstellen van een integrale Omgevingsvisie is daarbij van groot belang. Het gaat steeds meer om de samenhang tussen de verschillende opgaven. Tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor de actuele opgaven die op meerdere schaalniveaus spelen. We continueren de samenwerking met de verschillende partners in de stad en regio, bijvoorbeeld bij de aanpak van het klimaatvraagstuk, de problematiek van de leegstand en de toekomst van de Spoorzone en de Binnenstad. Bij alles bepalen we steeds welke rol ons het best past en hoe we omgaan met ons RO instrumentarium, zodat we helder kunnen zijn en uitnodigend en flexibel om de stad verder kwalitatief te ontwikkelen.

Erfgoed

Ons erfgoed draagt meetbaar bij aan de aantrekkelijkheid van Zwolle. Mede daarom hebben wij ons beleid, dat is gericht op onderzoek, op duurzame instandhouding en op het vertellen van het verhaal van ons erfgoed, in 2016 gecontinueerd. Monumenteigenaren in Zwolle hebben kunnen rekenen op professionele adviezen en begeleiding van hun plannen en op financiële ondersteuning voor de iets hogere dan reguliere onderhoudskosten aan hun monument als gevolg van detaillering en materiaalgebruik. Verder hebben we in 2016 ingezet op publieksbereik middels verschillende instrumenten zoals de avonden met Verhalen over Zwolle die we samen met onze partners in het Erfgoedplatform organiseren, de app (on)zichtbaar Zwolle met korte een beeldende video’s op 15 locaties in de binnenstad (www.wandelroutezwolle.nl) en natuurlijk Open Monumentendag waarbij we in samenwerking met Zwollenaren en instanties een divers en kleurrijk activiteitenprogramma neer zetten.
Onze archeologische dienst, met samenwerkingsovereenkomsten met de gemeente Zwartewaterland, Hattem en Kampen, verricht archeologisch onderzoek waarvan de resultaten veelal de enige bron zijn voor onze geschiedschrijving. Om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen (Erfgoedwet) is de certificering voor archeologie gestart. Daarnaast is een aantal inventarisatieprojecten, zoals de inventarisatie voor een evenwichtige gemeentelijke monumentenlijst en het onderzoek naar Zwolse cultuurhistorische waarden in een afrondende fase, zodat we daar in 2017 een vervolg aan kunnen geven.