Jaarverslag 2016

De ontwikkeling van de balanscijfers.
Het verloop van de totaal bedragen (x €.1.000.000) van de balans is als volgt weer te geven:
*) In de treasuryparagraaf wordt alleen rekening gehouden met het bedrag aan onderhanden werk.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Beschikbaar op lange termijn:

Algemene reserves

65

15

11

25

24

30

17

28

27

49

Bestemmingsreserves

121

170

159

151

153

157

115

95

91

95

Saldo baten en lasten

1

3

23

0

4

-57

-1

3

7

8

Voorzieningen

4

4

5

3

3

5

5

12

10

11

Schulden op lange termijn

304

304

368

353

322

341

337

325

303

307

Totaal beschikbaar

495

496

566

532

506

476

473

463

438

470

Vastgelegd op lange termijn

Immateriële / materiële vaste activa

276

291

322

328

341

366

347

343

365

434

Financiële vaste activa

138

136

137

112

94

61

73

64

61

37

Voorraden (incl. onderhanden werk) *)

140

155

168

157

155

112

123

110

102

62

Totaal vastgelegd

554

582

627

597

590

539

543

517

528

533

Tekort op lange termijn beschikbare middelen

59

86

61

65

84

63

70

54

90

63

Reserves en voorzieningen.

De voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de leningen en vorderingen verrekend. De voorziening vastgoed is in mindering gebracht op de post materiële vaste activa (NNIEGG) en op de post voorraden (BIE).
Zie verder de afzonderlijke paragraaf “Ontwikkelingen reserves en voorzieningen 2016”

Schulden op lange termijn.

Eind 2016 is er in totaal € 306,8 miljoen aan langlopende leningen beschikbaar. Ten opzichte van 2015 is de omvang met € 3,6 miljoen toegenomen.
Dit wordt veroorzaakt doordat er € 42,1 miljoen is afgelost en € 45,7miljoen aan leningen is opgenomen.
Deze opname bestaat uit:

Voor algemene financiering € 45,0 miljoen.

Bijstandsleningen € 0,7 miljoen.

Immateriële / materiële vaste activa.

De immateriële / materiële vaste activa is met € 69,6 miljoen toegenomen. Door de stelselwijziging BBV per 1-1-2016 is € 52,2 miljoen (€ 4,3 activa in eigendom van derden + € 47,9 NNIEGG) toegevoegd De afschrijvingen bedragen € 23,9 miljoen en aan bijdragen van derden is € 2,1 miljoen ontvangen. De netto-investeringen bedragen € 43,8 miljoen, hiervan heeft € 41,7 miljoen betrekking op investeringen met economisch nut en € 2,1miljoen heeft betrekking op investeringen met maatschappelijk nut. Er heeft een afwaardering van € 0,4 miljoen bij investeringen met economisch nut plaatsgevonden.Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Financiële vaste activa.

Onder de leningen financiële activa zijn opgenomen € 15,1 miljoen aan leningen die verstrekt zijn aan woningcorporaties. Er is voor € 4,3 miljoen leningen aan deelnemingen, € 4,9miljoen aan verbonden partijen en voor een bedrag ad. € 10,4 miljoen aan overige leningen verstrekt.
De bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn door de stelselwijziging BBV per 1-1-2016 overgeheveld naar de immateriële vaste activa..

Voorraden.

De voorraden (BIE's) worden gecorrigeerd met de voorziening vastgoed, zoals voorgeschreven staat in het Besluit Begroting en Verantwoording. Een nadere specificatie wordt gegeven in de toelichting op de balans.