Jaarverslag 2016

Samenvatting

Samen met de onderwijspartners in Zwolle hebben we in 2016 een Strategische Onderwijsagenda voor de jaren 2016-2020 opgesteld. Hierin hebben wij onze onderwijsvisie verwoord en doen wij beloftes aan de stad.

In 2016 hebben we ons beleid aangaande voor- en vroegschoolse educatie en onderwijsachterstanden voortgezet, maar hebben we een start gemaakt om dit beleid nog meer aan te laten sluiten op wat nodig is in de stad. Samen met onze partners zijn we begonnen met het opstellen van een nieuw beleidsplan waarin we ook tegemoet komen aan de harmonisatie van de peuteropvang met de kinderopvang. In 2017 zal dit gereed zijn.

Zwolle kent, samen met de regio IJssel-Vecht (11 gemeenten), ook in 2016 een dalend aantal voortijdig schoolverlaters. De Zwolse mbo scholen De Groene Welle en Cibab scoren zelfs landelijk het beste als respectievelijk AOC en vakschool in het terugdringen van voortijdig schoolverlaters. De maatregelen die wij nemen zijn in 2016 aangescherpt voor de jaren 2017 e.v. om deze daling ook in 2017 voor te zetten.

In het leerlingenvervoer kent Zwolle een sterke daling t.o.v. 2015. Reden hiervoor is het passend onderwijs en de extra aandacht voor zelfredzaamheid. In 2017 volgt een regionale aanbesteding.
In 2016 zijn er twee NT2 klassen geweest, deze vonden tot en met de zomer op de locatie De Toonladder (Holtenbroek) plaats. Door ruimtegebrek op deze locatie is er gekozen voor een locatie in het Veldboeket (Pierik). Door deze verhuizing is het aantal kinderen dat deelnam aan de NT2 klas verminderd. Kinderen en ouders gaven aan dat vervoer naar de nieuwe locatie niet mogelijk was. Omdat alle kinderen in Zwolle goed onderwijs verdienen wordt de locatie in april 2017 weer verplaatst naar Holtenbroek.

Op het gebied van onderwijshuisvesting zijn er in het voorjaar van 2016 twee scholen geopend, te weten Boxem en Paperclip. Deze scholen staan in de wijk Stadshagen Breezicht. Ook is het Festival uitgebreid, van 16 naar 20 lokalen. Daarnaast zijn er bij de Koningin Emmaschool in Wipstrik noodlokalen geplaatst om de groei van de school tijdelijk te kunnen opvangen. Als het gaat om huisvesting hechten wij ook veel belang aan duurzaamheid. Hiervoor hebben wij in samenwerking met het BLOZ (Bestuurlijk overleg Lokaal Onderwijsbeleid Zwolle) energiescans aangeboden aan scholen. 18 scholen hebben hiervan gebruik gemaakt, een aantal scholen had dit zelf al uit laten voeren. De uitkomsten van de scans worden meegewogen in het meerjaren strategisch onderwijshuisvestingsplan. Daarnaast hebben wij ook duurzaamheidseducatie onder de aandacht gebracht bij de scholen.