Jaarverslag 2016

In de begroting 2016 schreven wij dat we een stad zijn waar het goed wonen en werken is en dat we dat klimaat met inwoners, ondernemers en de regio verder willen versterken. De resultaten van 2016 laten zien dat de kracht van Zwolle op diverse terreinen manifest blijft, dat mede onder invloed van Initiatiefrijk Zwolle veel samenwerking met partners plaatsvindt en initiatieven worden gerealiseerd en dat Zwolle zich verder ontwikkeld tot een regionale en landelijke speler van formaat.

In 2016 hebben wij de regionale bestuurlijke samenwerking verder uitgebouwd via eerder vastgestelde lijnen van economische samenwerking, sociale innovatie en lobby en positionering. De economische agenda met clusters rond agri & food, health en HTSM en vrije tijd is volop in uitvoering. Gezamenlijk is gewerkt aan verbetering van de bereikbaarheid. De lobby rond de N 50 en de aandacht voor de doorstroming op de A28 hebben hun vruchten afgeworpen. Voor de aansluiting economie, arbeidsmarkt en onderwijs is in regionaal verband de human capital agenda ontwikkeld.

De werkgelegenheid is in 2016 gegroeid. Samen met werkgevers en andere partners zijn we erin geslaagd om t.o.v. 2015 meer mensen vanuit de bijstand naar werk te begeleiden. Daar staat tegenover dat meer inwoners afhankelijk geworden zijn van een uitkering en ondersteuning. In het kader van het Werkbedrijf Regio Zwolle is de doelstelling voor de banenafspraak om mensen met aan arbeidsbeperking naar werk te begeleiden in 2016 gehaald.

Kenmerkend voor het jaar 2016 is dat hard gewerkt is in variërende samenwerkingsvormen aan de voorbereiding van toekomstige investeringen.
In dit verband moet genoemd worden klimaatadaptatie, energietransitie, ontwikkeling van een innoverend economisch klimaat in de vorm van werklocaties. Daarnaast is in de ruimtelijke ordening een transformatie gaande die in 2018 moet leiden tot de uitvoering van de Omgevingswet. Tevens krijgt de omgevingsvisie vorm.

Op het sociaal domein blijken de sociale wijkteams hun positie in de stad goed in te nemen. Wij zien dat de vraag naar ondersteuning van inwoners die zich melden voor als nog toeneemt.
Voorts is in 2016 de transformatieagenda ontwikkeld die de komende vier jaar ten uitvoer wordt gebracht.
Inmiddels zijn we twee jaar bezig met de uitvoering van de Jeugdwet. In feite vorderen we gestaag. We richten ons op preventie, innovatie en het versterken van de samenhang in de toegang. Toch blijft het spanningsveld tussen transformatie, het zorgverbruik en de beschikbare budgetten

Het centrumgebied is volop in ontwikkeling. De busbrug een essentieel onderdeel in de Spoorzone ontwikkeling zal in 2017 gerealiseerd kunnen worden.
Zoals we bij een geslaagde Koningsdag duidelijk tot uitdrukking kwam, blijft de binnenstad voor Zwolle gezichtsbepalend. In 2016 zijn de bezoekersaantallen toegenomen. Investeren in de binnenstad is structureel nodig. In 2016 zijn vorderingen gemaakt met het ontwikkelen van plannen voor het Broerenkwartier en de oude Vismarkt is gerenoveerd. De Stadkamer aan de Zeven Alleetjes nadert zijn voltooiing en de woningbouw op de oude locatie van het Isala ziekenhuis krijgt vorm. De samenwerking om de cultuurhistorie te accentueren via het Verhaal van Zwolle zal in 2017 resultaat opleveren.

De jaarstukken laten een financieel positief resultaat zien van € 7,8 mln. Daarnaast zijn de economische groei en de effecten van een weer goed functionerende woningmarkt terug te vinden in het positieve resultaat van de MPV (€ 15 mln.).
Deze uitkomsten stellen ons in staat om meer te investeren in de stad, ons voor te bereiden op de toekomst en de activiteiten die in 2016 ter hand zijn genomen te realiseren. Wij willen dat net als in de afgelopen jaren innovatief en gedegen doen en aldus gezamenlijk werken aan een stad en een regio waar welzijn en welvaart elkaar krachtig versterken.

Financiën
Het voordelig resultaat van € 7,8 mln. is het resultaat na verwerking van de beleidsrapportages 2016 en bestaat op hoofdlijnen uit:

  • verkoop aandelen Enexis   

€. 3,7 mln.

  • hogere algemene uitkering gemeentefonds

€. 1,0 mln.

  • lagere kosten onderwijshuisvesting

€. 0,8 mln.

  • hogere opbrengsten bouwleges

€. 0,5 mln.

  • minder beslag op stelposten en post onvoorzien

€. 0,9 mln.

  • overige verschillen

€. 0,9 mln.

Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de programmarekening paragraaf 3.3.

Vergelijken we het resultaat met de oorspronkelijk vastgestelde begroting dan is sprake van een voordeel van € 11,7 mln. Het verschil van € 3,9 mln. is bij de beleidsrapportages al met de algemene concernreserve verrekend.

De cijfers van het sociaal domein zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. De eindafrekeningen van de BVO Jeugdzorg en de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (R.I.B.W.) zijn niet op tijd ontvangen om in de jaarrekening te verwerken. Het risico dat de eindafrekeningen afwijken van de voorlopige cijfers wordt afgedekt middels de risicoreserve sociaal domein.

Het eigen vermogen van de gemeente Zwolle bedraagt per 31 december 2016 € 151,7 mln. (inclusief positief rekeningresultaat over 2016 van € 7,8 mln.). Dit is ten opzichte van 2015 een toename van bijna € 27 mln.. Deze toename wordt o.a. verklaard door een gunstig resultaat op de grondexploitaties (door bijv. afname voorziening voor het project Stadshagen) en daarnaast het jaarrekening resultaat over 2016. In de komende jaren zal het eigen vermogen naar verwachting licht dalen. Dit door de inzet van middelen voor het realiseren van investeringen in de stad.