Jaarverslag 2016

Op basis van de uitgangspunten van de begroting 2016 is een algemene inflatiecorrectie op de gemeentelijke tarieven en belastingen toegepast van -0,25%. Voor de meeste tarieven betekent dit dat de algemene inflatiecorrectie is toegepast. De volgende tarieven kennen een afwijkende tariefsaanpassing:

  • De sporttarieven zijn verhoogd met 20% (in verband met extra verhoging vanwege de bezuinigingstaakstelling)
  • Voor de baatbelasting is de tariefstelling niet aan de orde
  • De tarieven toeristenbelasting zijn niet verlaagd met inflatiepercentage
  • De tarieven voor de begraafplaatsrechten zijn niet verlaagd met inflatiecorrectie
  • De tarieven voor parkeerbelasting (parkeren bij parkeerapparatuur) zijn met € 0,20 per uur verhoogd
  • De tarieven leges zijn niet verlaagd met de inflatiecorrectie van -0,25%, met uitzondering van de tarieven voor gebruiksvergunningen, gedoogbeschikkingen en ondergrondse leidingen.
  • Dwangsom voor afhalen van een fiets bij AFAC is niet aangepast

Woonlastenontwikkeling
De OZB tarieven zijn verlaagd met 0,25%.
De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn verlaagd met 1,35% en bedragen in 2016:

  • € 212,48 voor een éénpersoonshuishouden
  • € 265,60 voor een meerpersoonshuishouden.

Het tarief voor de rioolrechten is met 2,0% verhoogd en bedraagt voor 2016 € 107,89.

Woonlastendruk

WOZ-waarde woning

WOZ-waarde woning
€ 150.000 € 250.000

€ 150.000

€ 250.000

Soort huishouden

2015

2016

2015

2016

Huurder 1 persoonshuishouden

215,38

212,48

215,38

212,48

Huurder meer persoonshuishouden

269,23

265,60

269,23

265,60

Eigenaar/bewoner 1 persoonshuishouden

520,80

519,12

653,90

651,62

Eigenaar/bewoner meer persoonshuishouden

574,65

572,24

707,75

704,74

Gerealiseerde opbrengst gemeentelijke tarieven 2015 (bedragen x € 1.000)

rekening
2015

begroting
2016

rekening
2016

1. Onroerende zaakbelasting

35.465

35.687

36.143

2. Baatbelasting

-2

2

1

3. Precariobelasting

308

415

495

4. Toeristenbelasting

142

102

152

5. Leges Juridische zaken en veiligheid (APV)

145

190

125

6. Leges Burgerzaken

1.303

1.343

1.456

2)

7. Bouwleges

3.188

2.750

3.288

8. Gebruiksvergunningen

8

26

14

9. Havengelden

425

433

429

10. Warenmarktrechten

217

250

217

11. Rioolrechten

6.448

6.674

6.849

1)

12. Begraafplaatsrechten

772

875

1.119

1)

13. Parkeergelden

6.916

7.546

7.452

1)

14. Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

13.584

13.394

13.319

1)

15. Fiscalisering parkeerboetes

670

700

741

1)

16. Sporttarieven

847

963

961

17. Overige leges/rechten

299

211

382

Totaal opbrengst gemeentelijke tarieven

70.735

71.561

73.143

1) Deze tarieven hebben zowel op begrotings-, als op rekeningsbasis een kostendekkendheid van 100%. Voor het onderdeel parkeergelden en fiscalisering parkeerboetes geldt een taakstellende winstafdracht. Verschillen worden verrekend met de egalisatiereserves.
2) De opbrengsten rijksleges zijn buiten beschouwing gelaten, i.v.m. afdracht aan het rijk.

Toelichting op opbrengst van de gemeentelijke tarieven:
De werkelijke opbrengst uit tarieven is ruim € 1,5 mln. hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van meer opbrengsten uit OZB, bouwleges, rioolrechten en begraafplaatsrechten en overige lege/rechten (AFAC en Kabels en leidingen). De motivering van de meer- en minderopbrengsten is opgenomen in de financiële toelichting op de betreffende programma's.

Kwijtschelding

Vanaf 01-01-2014 voert GBLT de kwijtschelding voor de gemeente Zwolle uit.
Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belasting. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet is voldaan. De gemeente Zwolle hanteert de 100% bijstandsnorm. Dit is het wettelijk maximum. Ook is het voor ZZP-ers mogelijk om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Daarnaast wordt er vanaf 2016 rekening gehouden met de kosten van kinderopvang. In 2016 zijn er 5.390 aanvragen ontvangen waarvan 3.893 volledige toewijzingen en 140 verzoeken nog in behandeling. De verwachte uitgaven 2016 voor kwijtschelding bedragen € 827.000.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

De herwaarderingsronde 2016 had als waardepeildatum 01-01-2015. Net als in voorgaande jaren zijn de objecten, woningen en niet woningen, modelmatig gewaardeerd. Dit wil zeggen dat bij het waarderen gebruik gemaakt wordt van recente verkoopcijfers. Daarnaast zijn de waarden van niet woningen afhankelijk van de verhuurprijzen van de panden.