Jaarverslag 2016

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en activa in eigendom van derden

De kosten onderzoek en ontwikkeling betreffen een aantal balansposten van onderzoek. Tevens worden hier door de stelselwijziging BBV per 1-1-2016 de activa in eigendom van derden verantwoord.

Het verloop van de immateriële vaste activa:

2016

2015

Kosten onderzoek en ontwikkeling

boekwaarde per 1 januari

21

28

afschrijving

-7

-7

boekwaarde per 31 december

14

21

Activa in eigendom van derden

boekwaarde per 1 januari

0

0

stelselwijziging per 1-1-2016 overheveling saldo activa in eigendom van derden van financiële vaste activa

4.308

vermeerderingen

720

afschrijving

-471

boekwaarde per 31 december

4.557

0

Materiële vaste activa:

Verloop van de totale materiële vaste activa

2016

2015

boekwaarde per 1 januari

364.573

342.529

stelselwijziging per 1-1-2016 overheveling saldo nog niet in exploitatie genomen gronden van

63.174

vlottende activa (voorraden)

investeringen

45.698

39.211

desinvesteringen

-2.532

-1.591

afschrijvingen

-23.442

-14.690

afwaardering wegens duurzame waardevermindering

-422

bijdrage van derden direct gerelateerd aan een actief

-2.056

-886

boekwaarde per 31 december

444.993

364.573

voorziening nog niet in exploitatie genomen gronden

-15.377

boekwaarde per 31 december

429.616

364.573

De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in:

Investeringen met economisch nut

2016

2015

gronden en terreinen

104.438

39.858

af: voorziening nog niet in exploitatie genomen gronden

-15.377

bedrijfsgebouwen

246.553

230.815

grond- weg en waterbouwkundige werken

579

622

vervoermiddelen

426

521

machines apparaten en installaties

26.379

24.396

overige materiële vaste activa

16.877

17.837

totaal

379.875

314.049

Specificatie van de "Niet in exploitatie genomen bouwgronden", die ingaande 1-1-2016 door de stelselwijziging BBV

onderdeel zijn geworden van de bovenstaande balanssoort gronden en terreinen.

stand per 1-1-2016

mutaties 2016

aanschaf-

voorziening

boek-

aantal

inves-

desinves-

waarde

waarde

teringen

teringen

vm schoolgebouwen

2.701

368

2.333

53.034

251

terreinen Voorsterpoort

14.334

2.990

11.344

102.644

agrarisch verpacht < 6 jaar

6.345

1.694

4.651

2.416.809

agrarisch verpacht > 6 jaar

681

85

596

972.456

29

stedelijk diverse bezittingen

718

440

278

18.006

75

strategisch bezit bebouwd

15

15

7.317

Dijklanden

6.463

3.396

3.067

536.226

Vechtpoort

9.741

6.242

3.499

1.749.515

aankoop NS gronden

0

0

167.380

bouwrijpe/ te verkopen terreinen,

22.168

22.168

1.282.760

71

uit te nemen gronden

2

2

0

21

waterberging Alm.Kanaal

5

5

0

250

Totaal

63.173

15.222

47.951

7.306.418

75

351

stand per 31-12-2016

aanschaf-

aantal

aansch.w

voorziening

boek-

boekw.

waarde

per m²

waarde

per m²

vm schoolgebouwen

2.450

46.771

52,38

368

2.082

44,51

terreinenen Voorsterpoort

14.334

102.644

139,65

3.258

11.076

107,91

agrarisch verpacht < 6 jaar

6.345

2.335.941

2,72

1.742

4.603

1,97

agrarisch verpacht > 6 jaar

652

953.215

0,68

85

567

0,59

stedelijk diverse bezittingen

793

38.006

20,87

415

378

9,95

strategische bezit bebouwd

15

7.365

2,04

15

2,04

Dijklanden

6.463

536.226

12,05

3.260

3.203

5,97

Vechtpoort

9.741

1.749.515

5,57

6.242

3.499

2,00

aankoop NS gronden

0

167.396

0,00

-

0,00

bouwrijpe/ te verkopen terreinen,

22.097

1.280.746

17,25

22.097

17,25

uit te nemen gronden

2

21

95,24

2

-

0,00

waterberging Alm.Kanaal

5

250

20,00

5

-

0,00

Totaal NNIEGG

62.897

7.218.096

368

15.377

47.520

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

2016

2015

gronden en terreinen

1.856

1.948

bedrijfsgebouwen

29

33

grond- weg en waterbouwkundige werken

27.798

28.689

machines apparaten en installaties

1.922

2.136

overige materiële vaste activa

388

406

totaal

31.992

33.212

In het Besluit Begroting en Verantwoording is met ingang van 2014 opgenomen dat de investeringen met economisch nut, waarvoor
ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, apart op de balans tot uitdrukking moeten komen.
Betreft met name investeringen t.b.v. riolering

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

2016

2015

grond- weg en waterbouwkundige werken

7.961

8.389

machines apparaten en installaties

2.617

2.518

overige materiële vaste activa

3.248

2.979

totaal

13.826

13.886

In erfpacht uitgegeven

2016

2015

in erfpacht uitgegeven

3.923

3.426

totaal

3.923

3.426

De belangrijkste (des)investeringen zijn

2016

2015

Onderwijshuisvestingsbeleid diverse scholen

6.335

8.724

Parkeergarage Katwolderplein

11.478

7.029

Zeven Alleetjes 1

5.082

4.158

Zwartewaterallee 8, renovatie

2.000

Anker

237

3.311

ICT investeringen (MPI)

2.020

2.702

Vervangingsinvesteringen Straatmeubilair

879

1.283

Het Nieuwe Werken

2.779

Stadskantoor vervanging installaties

1.370

Financiële vaste activa:

Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen

2016

2015

100 aandelen N.V. WMO (nominaal € 453,78; 25% volgestort)

10

10

aandelen Vitens nominale waarde

46

46

2.715 aandelen (nominaal € 113,45) N.V. ROVA Holding

308

308

234.419 aandelen Enexis holding

145

221

355.645 aandelen PBE BV

92

92

aandelen vordering Enexis BV

0

0

aandelen verkoop vennootschap BV

0

0

aandelen CBL vennootschap BV

0

0

aandelen Staat vennootschap BV

0

0

149.097 BNG aandelen (nominaal € 2,50; 100% volgestort)

373

373

dataland

5

5

deelneming WEZO NV

2

2

cv Kapitaal Zuiderzeehaven

238

238

bv Kapitaal Zuiderzeehaven

3

3

1.223

1.298

Leningen aan

2016

2015

woningbouwcorporaties

15.100

18.805

deelnemingen

4.285

4.488

overige verbonden partijen

4.852

19.549

24.237

42.842

Verloop van de leningen

2016

2015

boekwaarde per 1 januari

42.842

46.952

ontvangen aflossingen

18.605

4.110

boekwaarde per 31 december

24.237

42.842

Leningen aan deelnemingen

2016

2015

achtergestelde lening Zuiderzeehaven

667

667

achtergestelde lening ROVA

2.603

2.603

achtergestelde lening Vitens

1.015

1.218

4.285

4.488

Leningen aan verbonden partijen:

2016

2015

Enexis BV

548

2.020

Veiligheidsregio

4.304

17.529

4.852

19.549

Bij verkoop van de aandelen Essent aan RWE is besloten om de leningen niet mee te verkopen aan RWE maar over te dragen
aan de aandeelhouders. Het ging hierbij om 4 leningen met een looptijd variërend van 3 t/m 10 jaar. Per 31-12-16 is er nog 1 lening over.
Daarnaast zijn er 2 leningen verstrekt aan de Veiligheidsregio voor de overname van de gebouwen brandweer. Per 31-12-16 is er nog 1 lening over.

Overige langlopende leningen

2016

2015

boekwaarde per 1 januari

12.146

11.518

uitzettingen

888

2.072

ontvangen aflossingen

-2.031

-1.165

afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen

-140

-279

boekwaarde per 31 december

10.863

12.146

voorziening oninbare leningen algemene bijstand

-394

-425

voorziening risico schuldhulpverlening

-82

-75

boekwaarde per 31 december

10.388

11.646

Overige uitzettingen > 1 jaar

2016

2015

boekwaarde per 1 januari

1.043

261

afkoopsommen Wezo

1.043

ontvangen aflossingen

-261

-261

boekwaarde per 31 december

782

1.043

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2016

2015

boekwaarde per 1 januari

4.308

4.532

stelselwijziging per 1-1-2016 overheveling activa in eigendom van derden naar immateriële vaste activa

-4.308

bijdragen aan activa in eigendom van derden

253

afschrijvingen op bijdragen aan activa in eigendom van derden

-477

boekwaarde per 31 december

0

4.308

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden:

Door wijziging van het BBV worden de nog niet in exploitatie genomen bouwgronden per 1/1/2016 verantwoord onder de vaste activa, investeringen met economisch nut.

Grond- en hulpstoffen

2016

2015

stelselwijziging per 1-1-2016 overheveling saldo nog niet in exploitatie genomen bouwgronden naar

0

35.844

materiële vaste activa investeringen met economisch nut

stelselwijziging per 1-1-2016 overheveling saldo voorraad gronden (uit NNIEGG) naar

0

12.107

materiële vaste activa investeringen met economisch nut

voorraad restauratiematerialen

24

25

24

47.976

Onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie

2016

2015

boekwaarde

64.058

69.321

af: voorziening voor verwachte verliezen

-943

-14.811

subtotaal bouwgrondexploitatie

63.115

54.510

onderhanden expertisecentrum

4

20

boekwaarde per 31 december

63.119

54.530

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2016 het volgende overzicht worden weergegeven:

projecten

stand per 1-1-2016

mutaties 2016

stand per 31-12-2016

Vervaar-

Voorziening

Boek-

Vermeer-

Vermin-

Winst

Vervaar-

Voorziening

Boek-

digings-

verlieslatende

waarde

deringen

deringen

nemingen

digings-

verlieslatende

waarde

waarde

complexen

waarde

complexen

Woningbouwprojecten

Stadshagen 1 & 2

18.624

7.592

11.032

5.608

8.619

15.613

15.613

Oude Mars

5.813

5.813

312

1.241

4.884

4.884

Schaepman

-2.110

1.141

-3.251

1.368

2.476

-3.218

298

-3.516

Bagijneweide

-670

14

-684

354

-316

-316

Stinspoort

1.061

1.061

275

345

991

991

Langenholterweg

308

6

302

50

358

7

351

Krasse Knarren

20

20

104

124

124

Subtotaal

23.046

8.753

14.293

8.071

12.681

0

18.436

305

18.131

Werkgelegenheidsprojecten

Marslanden Zuid

-550

-550

49

-501

-501

Hessenpoort 1&2

50.501

50.501

632

2.246

48.887

48.887

Voorsterpoort Retail

0

0

68

-68

0

0

Subtotaal

49.951

0

49.951

749

2.246

-68

48.386

0

48.386

Herstructureringsprojecten

Vrolijkheid herontwikkeling

1.547

1.547

39

1.586

1.586

Geert Groootestraat

22

22

115

1.159

-1.022

-1.022

Kamperpoort incl.Katwolderplein

-1.979

602

-2.581

510

328

-1.797

638

-2.435

Subtotaal

-410

602

-1.012

664

1.487

0

-1.233

638

-1.871

Particuliere grondexploitaties

ABN AMRO Prinsenpoort

-47

125

-172

16

-31

-31

Campus

-660

-660

-13

-673

-673

Subtotaal

-707

125

-832

3

0

0

-704

0

-704

Binnenkort af te sluiten complexen

Wijthmen fase 1

-15

296

-311

48

-33

0

0

Noordereiland

-1.479

-1.479

926

267

-286

-286

Forelkolk

83

83

101

184

184

Westenholte Stins

12

12

1

13

13

Zwolle Zuid, restant

-431

-431

-5

168

-604

-604

Marslanden G, restant

216

216

6

32

190

190

Oosterenk, restant

-830

-830

130

3

-703

-703

Bos & Buitenplts.,restant

543

543

19

10

552

552

Stadsh,fase 1, restant

29

29

3

32

32

Stasds.vlek1, restant

9

9

1

10

10

Kop Hanzelan, restant

-144

-144

18

-126

-126

Rood voor Rood

-400

-400

38

5

359

-8

-8

Wipstrikpark

1

1

30

29

2

2

Hospice Wipstrikkerallee

-154

-154

91

20

-83

-83

Wijthmenerplas, marktselectie

0

44

44

0

0

Kanonsteeg/Derde Bredehoek

1

35

-34

0

0

-1

0

0

Subtotaal

-2.559

331

-2.890

1.451

311

592

-827

0

-827

Voorbereidingsprojecten

Wijthmen, anteriuere overeenkomst

0

8

8

0

0

Subtotaal

0

0

0

8

8

0

0

0

0

sprong in de grondprijs

5.000

-5.000

0

TOTAAL

69.321

14.811

54.510

10.946

16.733

524

64.058

943

63.115

Gebaseerd op de Nota van uitgangspunten MPV 2017 zijn de bedragen t/m 2042 voor:
- de geraamde nog te maken kosten € 144,7 mln., incl. € 14,8 mln. kostenstijgingen,
- de geraamde opbrengsten € 345,6 mln. incl. € 19,9 mln. opbrengstenstijgingen en € 16,5 mln. rente-inkomsten.

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma exploitatie gronden.

Gereed produkt en handelsgoederen

2016

2015

rijbewijzen en eigen verklaringen

36

20

Vooruitbetalingen

2016

2015

ontvangen voorschotten op grondverkopen

-986

-428

Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar:
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering

saldo
31-12-2016

voorzie-
ning onin-
baarheid

gecorr. saldo
31-12-2016

gecorr. saldo
31-12-2015

vorderingen op openbare lichamen

19.227

19.227

20.848

overige vorderingen

14.125

8.131

5.994

8.009

totaal

33.352

8.131

25.221

28.857

Verloop vorderingen

2016

2015

debiteuren openbare lichamen m.n. Belastingdienst

19.227

20.848

overige debiteuren

5.871

8.041

vorderingen sociale zaken

8.254

8.163

saldo 31-12

33.352

37.052

voorziening dubieuze debiteuren

-255

-326

voorziening WRZV

-353

-353

voorziening sociale zaken

-7.523

-7.516

gecorrigeerd saldo 31-12

25.221

28.857

Liquide middelen:

Kas

2016

2015

kassasysteem stadskantoor Publiekszaken

74

128

Banksaldi

2016

2015

BNG

3011

0

ING

0

1

rekening-courant restauratiefonds

138

118

rekening-courant Stimuleringsfonds

1.337

926

4.486

1.045

kruisposten kas, bank en giro

8

5

totaal

4.494

1.050

Overlopende activa:

Overlopende activa

2016

2015

nog te ontvangen bedragen van Europese overheidslichamen

59

359

nog te ontvangen bedragen van het Rijk

2.629

8

nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen

7.691

11.413

nog te ontvangen bedragen van overigen

9.861

8.167

subtotaal nog te ontvangen bedragen

20.240

19.947

vooruitbetaalde bedragen t.b.v. overigen

358

586

totaal

20.598

20.533

De belangrijkste posten nog te ontvangen bedragen per 31-12-2016 zijn

verrekeningen SSC met Provincie/Kampen

1.081

subsidies overheden m.b.t. projecten

9.496

GBLT (ozb, begraven, afval, riool)

4.680

subsidie beschermd wonen/jeugdzorg

1.380

afval (ROVA/Nedvang)

1.514

bijdrage GGD in asbestsanering Zeven Alleetjes

883

archeologisch onderzoek

352

afhandeling straatwerkbonnen

318

De belangrijkste posten vooruitbetaalde bedragen per 31-12-2016 zijn

kosten bodem-/asbestsanering vastgoed

145

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen:

Algemene reserve

2016

2015

stand per 1 januari

27.000

28.349

toevoegingen resultaat bestemming

21.421

9.685

onttrekkingen resultaatbestemming

-6.877

-14.038

toevoeging/onttrekking resultaat vorig boekjaar

7.224

3.004

saldo per 31 december

48.768

27.000

De belangrijkste mutaties in 2016 zijn

vermeerder-

verminder-

ingen

ingen

doorlichting reserves

736

rekeningresultaat 2015

7.224

resultaatmaatschappelijk nut

867

Stadkamer

549

berapresultaat

6.130

4.239

algemene reserve vastgoed

15.028

Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

2016

2015

stand per 1 januari

471

627

toevoegingen resultaat bestemming

306

onttrekkingen resultaatbestemming

-7

-156

saldo per 31 december

770

471

De belangrijkste mutaties in 2016 zijn

vermeerder-

verminder-

ingen

ingen

rekeningsaldo 2016 begraafplaatsen

259

Overige bestemmingsreserves

2016

2015

stand per 1 januari

90.162

94.140

toevoegingen resultaat bestemming + rente

50.932

45.082

onttrekkingen resultaatbestemming

-46.756

-49.060

saldo per 31 december

94.338

90.162

De belangrijkste mutaties in 2016 zijn

vermeerder-

verminder-

ingen

ingen

algemene bedrijfsreserve Vastgoed: o.a. vrijval voorziening, doorlichten res., afdracht algemene concernres.

15.660

16.043

risicoreserve Sociaal Domein: begrote storting, inkoop jeugdhulp

2.600

747

reserve WEZO financiële risico,s (nieuw)

1.008

spoorzone (nieuw)

3.000

onderhoud verhuurde panden: m.n. planbaar en dagelijks onderh.,verb. Celecomplex, Spiegel trekkenwanden

2.875

3.667

incidentele bestedingen: o.a. berapresultaat, reservedoorlichting, koningsdag, bestedingen/tekorten

8.703

2.547

reserve stadsontwikkelfonds: o.a. project binnenstad, N35 fietsbrug

1.902

parkeren: o.a. exploitatieresultaat, doorlichten reserves

3.926

6.256

stadsuitleg: o.a. N35 fietsbrug, Kamperlijn, Ceintuurbaan

700

1.546

reserve gebiedsbeheerplan: o.a. afkoopsommen

1.122

317

beschermd wonen (nieuw)

1.772

631

reserves nog uit te voeren werken (totaal)

5.849

7.552

Alle reserves gesaldeerd naar aard per 31-12

2016

2015

weerstand- en risicoreserves : algemene concernreserve, BCF, WWB en WMO

57.529

32.900

reserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel: begraafplaatsen, rijbewijzen

770

471

reserves voor lopende exploitatielasten:

- ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten

4.202

4.598

- onderhoudsreserveringen

6.852

7.250

- rechtspositionele verplichtingen

926

1.540

- bedrijfsvoeringsreserves

960

1.627

overige bestemmingsreserves: o.a. MIP, stadsuitleg, HIS, parkeren, nog uit te voeren werken

72.637

69.247

143.876

117.633

exploitatieresultaat (onderdeel eigen vermogen)

7.824

7.224

totaal alle reserves

151.700

124.857

Voor het verloop per reserve verwijzen wij naar het overzicht van reserves onder programmarekening 3.6 en naar het bijlagenboek met de toelichting per reserve.

Resultaat na bestemming o.b.v. de pijler-indeling

2016

2015

programma's

-78.145

-84.202

pilot sociaal domein

-187.618

-199.234

de organisatie

273.587

290.660

7.824

7.224

Voorzieningen:

Nr. Voorzieningen

Stand per

Toevoeging

Vrijval

Aanwen-

Stand per

1-1-2016

dingen

31-12-2016

A70 Bijdrage voormalig personeel

99

435

99

435

A71 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen concern

218

8

98

128

C70 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen cs

21

21

C73 Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers

1.360

505

43

26

1.796

E01 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen ec

346

117

29

200

E02 Voorziening Afval

3.346

-852

4.198

E03 Voorziening Riolering

3.804

58

3.862

O92 Voorziening Asbest Zeven Alleetjes

900

900

0

R01 Rechtspositie raadsleden

152

152

Totaal voorzieningen

10.246

1.006

160

300

10.792

De belangrijkste mutaties zijn

vermeerder-

verminder-

ingen

ingen

aanvulling voorziening voormalig personeel

435

overheveling gelden van reserve naar voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

505

exploitatieresultaat afval 2016

-852

aanwending voorziening asbest Zeven Alleetjes

900

Voor het verloop per voorziening verwijzen wij naar het overzicht van voorzieningen onder programmarekening 3.7 en naar het bijlagenboek met de toelichting per voorziening.

vaste schulden:

Onderhandse leningen van

2016

2015

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

284.265

280.870

overige binnenlandse sectoren

2.490

2.297

buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000

20.000

306.755

303.167

Verloop leningen

2016

2015

stand per 1 januari

303.167

325.365

bij: nieuw aangetrokken leningen van openbare lichamen

0

20.000

bij: nieuw aangetrokken leningen binnenland

45.714

309

af: aflossingen

-42.126

-42.507

saldo per 31 december

306.755

303.167

De swap van € 10 miljoen heeft een looptijd tot december 2053 en de rente is 3,425%. Hij heeft een breekclausule die elke 10 jaar door beide partijen kan worden ingeroepen, voor het eerst in 2023. De Deutsche Bank is de tegenpartij en die heeft een rating van A- bij Standard & Poor’s.

De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 9.247.
Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij naar het overzicht van leningen in het bijlagenboek.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Kasgeldleningen

2016

2015

opgenomen kasgeldleningen

33.000

33.000

Betreft leningen bij de N.V. Nederlandse Gasunie

Banksaldi

2016

2015

BNG

0

8.815

Overige schulden

2016

2015

crediteuren

27.678

18.527

sociale zaken verplichtingen SHV

1.598

1.367

sociale zaken overige schulden

1.603

507

30.879

20.401

Overlopende passiva:

Overlopende passiva

2016

2015

m.b.t. openbare lichamen:

vooruitontvangen van het Rijk

1.586

1.073

vooruitontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen

36.086

53.446

subtotaal openbare lichamen

37.672

54.519

m.b.t. overige:

nog te betalen bedragen

10.829

22.679

vooruitontvangen bedragen

1.769

713

subtotaal overige

12.598

23.392

totaal

50.270

77.911

De belangrijkste posten nog te betalen bedragen per 31-12-2016 zijn

rente leningen

3.566

individuele begeleiding/beschermd wonen

310

huishoudelijke hulp

186

subsidies via subsidieloket

547

overige subsidies welzijn

912

afrekeningen WSW

559

kosten verkoop Diezerstraat

479

vennootschapsbelasting

150

De posten vooruitontvangen bedragen per 31-12-2016 zijn

vooruitontvangen specifieke uitkeringen

37.672

waaronder o.a.:

Prov. - Spoorzone

27.537

Prov. - IJssel-Vecht Delta

1.459

Prov. - Onderdoorg. Kamperlijn SH

1.205

Prov. - Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad

1.004

overige

1.769

totaal

39.441

De overige vooruitontvangen bedragen hebben o.a. betrekking op

opbrengst parkeervergunningen 2017

Waarborgen en garanties

Het verloop van de gewaarborgde geldleningen is als volgt geweest:

Omschrijving categorie

Restantbedrag van geldlening per 1-1-2016

Bedrag van de in de loop van 2016 gewaarborgde geldleningen

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing in 2016

Restantbedrag van geldlening per 31-12-2016

Woningcoorpraties met garantie WSW

643.168

72.157

52.884

662.441

Landelijk toegelaten instellingen

49.044

709

48.335

Particuliere woninghypotheken

1.216.000

101.000

1.115.000

Monumentale en behoudenswaardige panden

1.003

151

852

Verkrijgen en verbeteren eigen woning

9.940

2.755

7.185

Sportverenigingen c.a.

4.060

88

507

3.641

Wezo

12.380

2.027

10.353

Overige, w.o. woningcorporaties niet gegarandeerd door WSW

5.625

600

143

6.082

Totaal 31 december

1.941.220

72.845

160.176

1.853.889

Het restantbedrag per 1-1-2016 wijkt € 2.620 af van de in de jaarrekening 2015 gepresenteerde stand 31-12-15 (1.943.840<=>1.941.220).
Omdat de detailinformatie op het moment van het opstellen van de jaarrekening 2015 niet voorhanden was, is toen uitgegaan van het maximaal te waarborgen leningsbedrag m.b.t. Wezo ad € 15.000. In bovenstaand overzicht is de werkelijke garantstelling ad € 12.380 opgenomen.
Voor een nadere toelichting op de gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar het Overzicht gewaarborgde geldleningen
ultimo 2016 in het bijlagenboek.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Wij vermelden de volgende verplichtingen en vorderingen die hun oorzaak voor de balansdatum hebben, maar daarna zullen
worden geëffectueerd:

x € 1.000

- Terugkoopverplichting gebouwen Brandweer van veilgheidsregio (i.c.m. lening) ultimo 202

3.592

- Huurcontracten

10.807

- Wachtgeldverplichtingen wethouders

120

- Verlofsaldi medewerkers 60.136 uren

1.590

- Garantstelling als aandeelhouder voor betalingsverplichtingen NV Wonen boven Winkels voor tenminste

p.m.

13 maanden na ondertekening jaarrekening 2015

16.109