Jaarverslag 2016

Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2016

(bedragen x € 1.000)

Programma

Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma's

1

Volkshuisvesting

959

1.593

-634

824

1.959

-1.135

846

1.938

-1.092

2

Economie

774

2.148

-1.374

1.881

2.955

-1.074

5.641

2.913

2.728

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

8.983

6.361

2.622

13.540

13.144

396

13.477

13.166

311

4

Groene leefomgeving en milieu

700

2.738

-2.038

1.012

3.372

-2.360

641

2.909

-2.268

5

Ruimte en cultuurhistorie

1.650

-1.650

10.183

13.654

-3.471

10.258

13.391

-3.133

6

Onderwijs

3.208

20.876

-17.668

3.223

27.662

-24.439

4.646

28.138

-23.492

7

Veiligheid

610

11.180

-10.570

535

10.980

-10.445

603

11.135

-10.532

8

Integraal beheer openbare ruimte

25.947

44.925

-18.978

27.333

45.902

-18.569

27.291

44.880

-17.589

9

Cultuur

43

16.530

-16.487

373

16.938

-16.565

352

16.681

-16.329

10

Sport

1.237

8.768

-7.531

1.237

9.069

-7.832

1.291

9.007

-7.716

Totaal Programma's

42.461

116.769

-74.308

60.141

145.635

-85.494

65.046

144.158

-79.112

Pilot Sociaal domein

11

Samenleving

23

13.177

-13.154

696

13.221

-12.525

751

12.702

-11.951

12

Inwonersondersteuning

8.023

92.702

-84.679

8.268

93.132

-84.864

9.377

93.444

-84.067

13

Opvang en bescherming

1.400

78.737

-77.337

1.400

76.504

-75.104

1.400

76.373

-74.973

14

Inkomen

46.151

58.398

-12.247

47.346

62.897

-15.551

48.337

63.592

-15.255

Totaal Pilot Sociaal domein

55.597

243.014

-187.417

57.710

245.754

-188.044

59.865

246.111

-186.246

Pijler De Organisatie

15

Raad en raadsgriffie

1.686

-1.686

1.690

-1.690

64

1.659

-1.595

16

Bestuur en dienstverlening

6.973

10.969

-3.996

6.383

11.271

-4.888

7.748

11.984

-4.236

17a

Exploitatie gronden

42.081

43.761

-1.680

44.774

46.683

-1.909

23.231

10.065

13.166

17b

Vastgoedmanagement

11.548

9.742

1.806

19.407

11.753

7.654

18.865

11.383

7.482

18

Bedrijfsvoering

11.632

41.465

-29.833

12.875

45.912

-33.037

11.648

44.848

-33.200

19

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

88

3.954

-3.866

88

1.021

-933

71

71

0

Totaal Pijler De Organisatie

72.322

111.577

-39.255

83.527

118.330

-34.803

61.627

80.010

-18.383

Totaal

170.380

471.360

-300.980

201.378

509.719

-308.341

186.538

470.279

-283.741

Omschrijving algemene dekkingmiddelen:

Uitkering gemeentefonds

261.050

261.050

263.740

263.740

264.678

264.678

Uitvoering Wet WOZ

1.195

-1.195

1.195

-1.195

1

1.152

-1.151

Bel. OZB, precario,toeristenbel.

35.530

138

35.392

36.130

138

35.992

36.719

138

36.581

Invordering

153

-153

153

-153

450

-450

Overige dekkingsmiddelen

0

0

32

165

-133

Deelnemingen algemeen

150

13

137

150

13

137

152

13

139

Overige financiering

9.718

2

9.716

10.787

2

10.785

10.921

1

10.920

Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen

306.448

1.501

304.947

310.807

1.501

309.306

312.503

1.919

310.584

Totaalsaldo van baten en lasten

476.828

472.861

3.967

512.185

511.220

965

499.041

472.198

26.843

Programma

Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Totaalsaldo van baten en lasten

476.828

472.861

3.967

512.185

511.220

965

499.041

472.198

26.843

Reserve mutaties:

Programma's

1

Volkshuisvesting

44

44

536

150

386

536

178

358

2

Economie

116

116

471

263

208

431

288

143

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

2.943

3.747

-804

8.096

4.658

3.438

8.096

4.776

3.320

4

Groene leefomgeving en milieu

584

1.212

-628

1.192

1.493

-301

957

1.250

-293

5

Ruimte en cultuurhistorie

196

3.701

-3.505

2.535

4.726

-2.191

2.330

5.094

-2.764

6

Onderwijs

24

24

24

24

50

111

-61

7

Veiligheid

0

229

229

288

288

8

Integraal beheer openbare ruimte

1.030

538

492

1.139

538

601

1.086

1.293

-207

9

Cultuur

10

10

193

101

92

174

261

-87

10

Sport

825

231

594

841

281

560

769

351

418

Totaal Pijler De Stad

5.772

9.429

-3.657

15.256

12.210

3.046

14.717

13.602

1.115

Pilot Sociaal domein

11

Samenleving

42

42

142

142

153

219

-66

12

Inwonersondersteuning

681

400

281

1.652

861

791

1.784

2.237

-453

13

Opvang en bescherming

0

610

1.607

-997

655

1.772

-1.117

14

Inkomen

200

200

200

200

264

264

Totaal Pilot Sociaal domein

923

400

523

2.604

2.468

136

2.856

4.228

-1.372

Pijler De Organisatie

15

Raad en raadsgriffie

0

0

0

16

Bestuur en dienstverlening

301

145

156

993

381

612

1.339

575

764

17a

Exploitatie gronden

1.881

2.328

-447

1.197

554

643

16.343

15.660

683

17b

Vastgoedmanagement

2.873

2.769

104

4.461

2.953

1.508

4.632

2.953

1.679

18

Bedrijfsvoering

897

977

-80

1.178

929

249

1.685

1.390

295

19

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

2.713

3.279

-566

11.864

19.023

-7.159

12.069

34.252

-22.183

Totaal Pijler De Organisatie

8.665

9.498

-833

19.693

23.840

-4.147

36.068

54.830

-18.762

Sub-totaal mutaties reserve

15.360

19.327

-3.967

37.553

38.518

-965

53.641

72.660

-19.019

Gerealiseerd resultaat 2016

492.188

492.188

549.738

549.738

552.682

544.858

7.824