Jaarverslag 2016

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

bedragen x € 1000

2 Economie

dekkingsreserve Zuiderzeehaven

32

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

reserve parkeren

3.821

2.612

4 Groene leefomgeving en milieu

gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

512

317

5 Ruimte en cultuurhistorie

reserve egalisatie bestemmingsplannen

180

6 Onderwijs

dekkingsreserve onderwijshuisvesting

24

8 Integraal beheer openbare ruimte

onderhoudsreserve recreatieplassen

16

reserve civiele infrastructuur

389

389

10 Sport

onderhoudsreserve sportaccommodaties

231

dekkingsreserve kunstgrasvelden

224

16 Bestuur en dienstverlening

onderhoudsreserve huisvesting gemeentelijk personeel

430

88

onderhoudsreserve inrichting huisvesting gemeentelijk personeel

127

reserve verkiezingen

145

egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

7

dekkingsreserve gemeentelijke panden

60

17b Vastgoedmanagement

onderhoudsreserve verhuurde panden

2.875

2.378

reserve dekking kapitaallasten Morsestraat

21

reserve egalisatiereserve Almeloos Kanaal

9

18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

renteverrekening reserves

401

9.127

6.161