Jaarverslag 2016

Nr.

Reserve

Stand per 1-1-2016

Toe-voeging resultaat vorig jaar

Toe-voeging resultaat rente

Toe-voeging resultaat bestem-ming

Ont-trekking resultaat bestem-ming

Stand per 31-12-2016

1. Weerstand- en risicoreservering

C01

Algemene reserve

26.999.871

7.223.613

21.420.899

6.876.663

48.767.720

C04

Risicoreserve Sociaal Domein

5.900.000

2.600.000

746.847

7.753.153

S54

Financiële risico's Wezo NV

1.008.465

1.008.465

Totaal Weerstand- en risicoreservering

32.899.871

7.223.613

0

25.029.364

7.623.510

57.529.338

2. Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

P01

Begraafplaatsen

304.384

306.064

610.448

P04

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

166.569

7.000

159.569

Totaal Reserv.gekopp. aan kostend.beginsel

470.953

0

0

306.064

7.000

770.017

3. Reservering voor lopende exploitatielasten

a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten

A01

ICT investeringen

515.241

455.469

285.228

685.482

E03

Kapitaallasten wagenpark

35.000

1.300

36.300

O01

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

979.566

15.659.749

16.042.863

596.452

O12

Dekking kapitaallasten Morsestraat

288.275

10.090

21.317

277.048

O13

Dekking kapitaalasten verb.SH/SK

434.667

15.213

59.546

390.334

O14

Dekking kapitaalasten Vlasakkers

0

78.028

78.028

O18

Dekking kapitaallasten kunstgras

1.860.207

65.107

224.066

1.701.248

O32

Dekking kapitaallasten binnenklimaat PO

120.740

4.226

24.350

100.616

O33

Dekking kapitaallasten Almeloos Kanaal

123.702

4.948

9.419

119.231

O34

Dekking kapitaallasten Zuiderzeehaven

240.367

8.413

31.765

217.015

b. onderhoudsreserveringen

A02

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

1.078.534

127.206

1.205.740

E04

Reserve civiele infrastructuur

333.847

674.834

388.800

619.881

E05

Onderhoud Wythmenerplas

292.500

16.304

308.804

E06

Onderhoud Kleine Veer

70.117

28.950

41.167

E07

Gronddepot Anth. Fokkerstraat

159.796

159.796

0

O05

Onderhoud wijk- en buurtcentra

47.379

130.024

61.396

116.007

O06

Onderhoud sportaccommodaties

538.499

230.884

488.508

280.875

O27

Onderhoud verhuurde panden

2.368.197

2.875.030

3.667.304

1.575.923

O30

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

2.360.646

430.206

87.676

2.703.176

c. rechtspositionele verplichtingen

C53

Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA)

1.429.169

-504.563

72.844

851.762

P51

Rechspositionele verplichtingen publiekszaken

110.994

3.885

40.318

74.561

d. bedrijfsvoeringsreserves

A52

Bedrijfsvoeringsreserve a&f

454.000

454.000

0

C10

Bedrijfsvoeringsknelpunten directie

359.463

359.463

0

C52

Bedrijfsvoeringsreserve concernstaf

83.000

83.000

0

E52

Bedrijfsvoeringsreserve expertisecentrum

428.000

428.000

0

R51

Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie)

14.000

14.000

F02

Bedrijfsvoeringsreserve gemeent.organisatie

0

1.324.463

468.000

856.463

SC1

Bedrijfsvoeringsreserve ONS (SSC)

288.575

160.225

359.451

89.349

Totaal Reservering voor lopende exploitatiel.

15.014.480

0

111.882

21.659.159

23.846.060

12.939.461

Nr.

Reserve

Stand per 1-1-2016

Toe-voeging resultaat vorig jaar

Toe-voeging resultaat rente

Toe-voeging resultaat bestem-ming

Ont-trekking resultaat bestem-ming

Stand per 31-12-2016

4. Overige bestemmingsreserves

a. nog uit te voeren werken

A50

Nog uit te voeren werken a&f

173.834

46.000

46.137

173.697

C50

Nog uit te voeren werken concernstaf

844.070

634.266

685.173

793.163

E50

Nog uit te voeren werken expertisecentrum

2.123.691

588.584

788.335

1.923.940

O50

Nog uit te voeren werken ontwikkeling

11.869.111

3.205.703

4.586.089

10.488.725

P50

Nog uit te voeren werken publiekszaken

684.347

118.878

304.762

498.463

R50

Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie)

20.975

20.975

S50

Nog uit te voeren werken soc.zaken werkg.

2.179.284

1.255.250

1.141.076

2.293.458

b. overige bestemmingsreserves

C03

Stadsontwikkelfonds

5.126.070

1.901.919

3.224.151

C05

Reserve incidentele bestedingen (v/h MIB)

5.325.496

8.703.424

2.547.000

11.481.920

O04

Stimuleringsreserve podiumkunsten

10.301

10.301

0

O21

Stadsuitleg

11.128.679

700.000

1.545.576

10.283.103

O22

Recreatieve voorziening

12.092

2.272

9.820

O23

Parkeren (vh Bereikbaarheidsfonds)

5.852.619

3.925.643

6.256.419

3.521.843

O25

Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS)

3.507.966

397.940

3.110.026

O26

Bestemmingsplannen

434.797

180.000

329.506

285.291

O28

Openbaar vervoer

1.246.800

75.000

431

1.321.369

O29

Decentralisatiefonds stadsvernieuwing

4.112.570

534

407.471

3.705.633

O35

Gebiedsbeheersplan

8.382.166

293.376

829.000

317.042

9.187.500

O36

Spoorzone

0

3.000.000

3.000.000

O37

Voorsterpoort

5.719.633

5.719.633

O38

Beschermd Wonen

0

1.772.000

631.387

1.140.613

P02

Verkiezingen

162.722

224.932

387.654

S53

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding

330.414

264.125

66.289

Totaal Overige bestemmingsreserves

69.247.636

0

293.376

25.259.214

22.162.961

72.637.265

TOTAAL RESERVES

117.632.940

7.223.613

405.258

72.253.801

53.639.531

143.876.080

waarvan tbv ONS (bedrijfsvoeringsreserve SSC)

288.575

0

0

0

0

89.349

Voor het verloop per reserve verwijzen wij naar het bijlagenboek met de toelichting per reserve.