Jaarverslag 2016

Samenvatting

Milieu

Milieu en milieubeleid is altijd in beweging. Het is een dynamisch terrein met meer en meer verantwoordelijkheid, maar ook vrijheid, voor lokale uitwerking. Dat biedt kansen om beleid zodanig te voeren dat ook wordt bijgedragen aan mens en economie, de duurzame ontwikkeling van Zwolle.Hieronder verstaan we het werken aan een langdurige balans tussen people, planet en profit. Die willen we behouden en versterken door alle Zwolse potenties die we hebben goed te gebruiken. Goed dwingt tot nadenken, weloverwogen zijn. Maar ook ondernemend zijn, eigenaarschap, verantwoordelijkheid willen nemen. Er kan aan allerlei Zwolse potenties worden gedacht. Ze kunnen betrekking hebben op grondstoffen. Bijvoorbeeld het goed gebruiken van lokale energiebronnen en water. Het gebruiken van deze potenties versterkt de lokale economie en levert koopkracht, het gaat uitputting en vervuiling tegen (circulaire economie). Op een positieve manier. Dus niet verspillen, maar ook niet zodanig koesteren dat het niet gebruikt mag worden. Potentie heeft betrekking op het sociaal kapitaal. De wisselwerking tussen bewoners, overheid en ondernemers geeft veerkracht en levert weer nieuw sociaal kapitaal op. Gebruik maken van de kracht van de stad, dicht bij de leefwereld blijven, menselijke maat. Dat gaat over contacten, relaties, talenten, betrokkenheid, vertrouwen, ideeën, enthousiasme, energie, creativiteit. Maar ook “iedereen doet mee”, uitsluiting en ongelijkheid voorkomen. Dat laatste heeft weer een relatie met de rol die we zelf vervullen. En tot slot het goed gebruiken van onze economische potenties. Zorgen dat geld in de regio blijft, werken met lokale/regionale ondernemers, daar verbindingen tussen leggen, werkgelegenheid stimuleren, koopkracht vergroten, zodat er ook besteed kan worden. Goed gebruiken van al die Zwolse potenties leidt tot meerwaarde, een win-win situatie voor people, planet en profit, nu en in de toekomst.

Groen

Het groen in Zwolle draagt bij aan een aantrekkelijk woonklimaat. Door in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen, zoals natuurlijk spelen en een klimaatbestendige stad, willen wij die groene kwaliteit waarborgen en versterken. Daarbij is de Groene Agenda leidend. In 2016 zijn mooie resultaten behaald in de binnenstad (o.a. reconstructie Nijkerkenbolwerk, Badhuiswal). Ook in het uitloopgebied rond de stad staan de ontwikkelingen niet stil. Zo is gestart met stadslandbouw bij Berkum en Dijklanden en zijn twee dijkmomenten in de Vechtcorridor-Noord gerealiseerd. Ook zijn stappen gezet om meekoppelkansen te behalen bij de spoorverdubbeling Zwolle- Herfte en in het Hoogwaterbeschermingsprogramma Zwolse Stadsdijken.

Energie

Klimaatadaptatie is gericht op de ongewenste effecten van de klimaatverandering. Energietransitie richt zich op de oorzaken van hiervan. Door een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen daalt de hoeveelheid CO2 in de lucht en gaan we de opwarming van de aarde tegen. De huidige door de raad vastgestelde ambitie is om op termijn energieneutraal te zijn. Op kortere termijn is de eerste doelstelling om in 2020 een reductie van 20% van uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990 te bereiken. De tweede doelstelling is dat we in 2020 20% van de gebruikte energie schoon opwekken. De gemeente kan een grote, structurele wijziging als de energietransitie niet plannen of vormgeven. Wel versnellen en aanwakkeren. De rol zit veel meer in het verbinden, stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de stad. Ook zien wij een taak voor ons bij het bewust maken van inwoners, bedrijven en organisaties van het energievraagstuk. Tot slot hebben wij als gemeente een eigen verantwoordelijkheid bij onder meer de verduurzaming van ons eigen bezit en in ruimtelijke projecten.