Jaarverslag 2016

Voor een uitvoerige toelichting op de verschillen tussen de rekening en de laatst gewijzigde begroting ad € 7.824 mln. verwijzen wij naar de verantwoording per programma. Hierin worden ook de verschillen voor en na resultaatbestemming toegelicht en wordt ook nader ingegaan op het structurele dan wel incidentele karakter van ontstane verschillen. Wij volstaan op deze plek met vermelding van de belangrijkste verschillen waarbij uitgegaan is van het gerealiseerde resultaat, dus in deze verschillen zijn de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de diverse reserves al meegenomen. Aansluitend volgt een summiere toelichting met de bedoeling om op hoofdlijnen een beeld te krijgen van de belangrijkste verschillen.

Verschillen op productniveau
Bedragen x € 1.000

Pijler Programma's
Programma Economie:
Economische deelnemingen + 3.754
In 2016 zijn de aandelen Enexis Holding NV en aandelen Vordering op Enexis BV verkocht. Na afboeking van de deelnemingen heeft de verkoop een netto bedrag opgeleverd van afgerond € 3.725.000. Overige kleine afwijkingen in dividenden als renteopbrengsten hebben een extra bedrag van € 29.000 opgeleverd.

Programma Onderwijs:
Onderwijshuisvestingsbeleid + 752

Dit positief resultaat bestaat uit een aantal factoren:
Er hoefde in 2016 nauwelijks gebruik te worden gemaakt van het budget 'plaatsen/verwijderen noodlokalen'. De verwijderingskosten van een noodgebouw in Stadshagen bleken al voldaan bij de toenmalige plaatsing.
Het budget voor vandalismeschade was niet volledig nodig; de uitgaven hierop kunnen van jaar tot jaar fluctueren en zijn afhankelijk van de vernielingen in het betreffende jaar.
Het huurbudget was niet in zijn geheel nodig, omdat de noodlokalen Kon. Emmaschool pas vanaf september 2016 gehuurd hoefden te worden.

Verder was het budget voor onderhoudsplannen scholen slechts gedeeltelijk nodig, omdat de schoolbesturen sinds 2015 zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Pijler Pilot Sociaal Domein:
Programma Inwonersondersteuning:
Diensten in en aan huis - 798
Als gevolg van ingezette traject financiering voor huishoudelijke hulp (HH) zijn de bestedingen in 2016 voor HH verder afgenomen. Dit was ook noodzakelijk gezien de lagere budgetten voor HH. Tegenover de afname van HH is er een toename in de bestedingen voor individuele begeleiding (IB) in 2016. De uitgaven van IB liggen bijna 1 mln hoger dan bij de berap verwacht. Dit komt door een toename van het aantal inwoners dat zich bij het SWT meldt met een ondersteuningsvraag. IB is een open eind regeling en kent geen wachtlijsten. Het aantal PGB verstrekkingen voor kortdurend verblijf is echter lager dan begroot, dit kan komen omdat IB/zin is toegenomen. Het gesaldeerd tekort van het totale sociaal domein (-193) wordt ontrokken aan de reserve sociaal domein ten gunste van het product DIAH.

Programma Inkomen:
Algemene bijstand + 656
De afwijking op de lasten wordt met name veroorzaakt door het uitbetalen van de regionale reserve RCF. Zie ook afwijking op 'Onttrekking reserve' (264). Daarnaast is er meer doorbelast door het KCC in verband met het stijgende aantal bijstandsklanten(50). De hogere bate wordt met name veroorzaakt door een incidenteel voorschot op de rijksbijdrage in verband met de statushouders (704).

Pijler De Organisatie:
Programma Bestuur en dienstverlening:
Bouw + 484
De anterieure overeenkomsten zorgen voor meer inkomsten waar ook extra uitgaven tegenover staan. De bouwleges laten een behoorlijk voordeel zien. De markt laat een verbetering zien die naar verwachting ook in de komende jaren door zal zetten. De resterende gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de omgevingswet stellen wij voor mee te nemen naar 2017.

Programma Exploitatie gronden:
Voorbereidingsprojecten +13.909
Af te sluiten projecten + 1.119
Afdracht uit de Algemene Reserve Vastgoed aan de Algemene Concern Reserve

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen:
Uitkering gemeentefonds + 938
Het verschil heeft vooral betrekking op de actuele gegevens inzake de verdeelsystematiek van het gemeentefonds.

Reserveverrekeningen - 15.028
Storting uit de Algemene Reserve Vastgoed aan de Algemene Concern Reserve

Stelposten + 548

Onvoorziene uitgaven + 385
Het beroep op de post onvoorzien (begroot € 500.000) is beperkt gebleven tot een bedrag van afgerond € 115.000 (voor een specificatie verwijzen wij naar het afzonderlijk overzicht in paragraaf 3.7).