Jaarverslag 2016

Overzicht restant kredieten 2016 per programma

Bedragen x € 1.000

Beginsaldo

Nw. Kredieten

Besteding

Afgesloten

Restant krediet 31-12-2016

Volkshuisvesting

2.950

3.176

346

1.215

4.565

Economie

1.652

135

808

78

901

Bereikbaarheid en mobiliteit

51.727

6.257

19.253

121

38.610

Groene leefomgeving en milieu

5.492

1.485

874

387

5.716

Ruimte en Cultuurhistorie

103.597

2.613

12.526

5

93.679

Onderwijs

16.342

1.123

5.946

577

10.942

Integraal beheer openbare ruimte

4.808

2.628

2.384

-6

5.058

Cultuur

85

633

102

616

Sport

109

50

71

88

Samenleving

178

466

684

117

-157

Inwonersondersteuning

4.940

1.579

3.361

Opvang en bescherming

-12

24

-36

Bestuur en dienstverlening

710

65

645

Vastgoedmanagement

12.758

6.962

18.151

621

948

Bedrijfsvoering

10.737

3.524

3.647

215

10.399

Totaal

216.073

29.052

66.460

3.330

175.335

Dekking restant kredieten 2016:

Bijdrage derden

77.182

27.464

T.l.v. reserves en voorzieningen

44.828

85.603

T.l.v. exploitatierekening

94.063

62.268

216.073

175.335

Voor een nadere specificatie van de restantkredieten wordt verwezen naar de financiële verantwoording onder de
programmaverantwoordingen