Jaarverslag 2016

Omvang en samenstelling uitkomsten jaarrekening 2016

Het voordelige gerealiseerde resultaat bedraagt € 7.824.487 ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting 2016.
In de cijfers van de laatst gewijzigde begroting zijn de uitkomsten van de Beleidsrapportages 2016 al verwerkt, evenals de per saldo neutrale budgettaire gevolgen van de nadien t/m raad van 19 december genomen raadsbesluiten.
Het in de gewijzigde begroting verwerkte resultaat van de eerste Beleidsrapportage 2016 was € 0,2 mln. negatief en de tweede € 4,1 mln. positief.
Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016 is er dus ook sprake van een voordelig resultaat van € 11,7 mln.

Onderstaand gaan wij kort in op de samenstelling van het voordelig resultaat van de jaarrekening ad € 7,8 mln. vanuit de volgende invalshoeken:
· uitsplitsing resultaat: resultaat vóór en na bestemming (mutatie eigen vermogen)
· specificatie resultaten per pijler

Resultaat vóór en na bestemming

Het feitelijke resultaat van de jaarrekening 2016 komt overeen met de mutatie in het eigen vermogen in het boekjaar.

bedragen x € 1.000

Saldo eigen vermogen per 31-12-2016 (inclusief resultaat 2016 )

€ 151.700

Saldo eigen vermogen per 1-1-2016 (inclusief resultaat bestemming 2015)

€ 124.857

Resultaat voor bestemming 2016 (saldo van baten en lasten)

€ 26.843

In de exploitatie zijn resultaatbestemmingen verwerkt volgens bestaand beleid:

het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bedraagt

€ 19.019

Per saldo een voordelig resultaat inclusief toegestane verrekeningen met reserves

€ 7.824

Pijler

bedragen x € 1.000

Programma's

€ 4.454

Pilot Sociaal domein

€ 294

De organisatie

€ 3.076

Concernuitkomst resultaat

€ 7.824