Jaarverslag 2016

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA JAARREKENING 2016

Lasten

Baten

Programma/omschrijving

(bedragen x € 1.000,00)

Volkshuisvesting saldo van baten en lasten jaarrekening

1.938

846

waarvan incidenteel

390

135

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. woningbouwprogrammering en beleid stedelijke vernieuwing

346

135

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

44

Economie saldo van baten en lasten jaarrekening

2.913

5.641

waarvan incidenteel

857

4.384

specificatie:

verkoop aandelen

3.754

betreft diverse projecten, w.o. economisch beleid en programmering en relatiebeheer-aquisitie

807

630

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

50

Bereikbaarheid en mobiliteit saldo van baten en lasten jaarrekening

13.166

13.477

waarvan incidenteel

7.063

4.652

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. verkeersmanagement, infra +verkeersveiligheid, mobiliteitsbeleid en

7.004

4.652

mobiliteitsbeleid die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

59

Groene leefomgeving en milieu saldo van baten en lasten jaarrekening

2.909

641

waarvan incidenteel

570

297

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. bodembeheer, geluid/lucht/externe veiligheid, duurzaam stedelijk beheer,

494

297

groenbeleid die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

76

Ruimte en cultuurhistorie saldo van baten en lasten jaarrekening

13.391

10.258

waarvan incidenteel

12.265

10.183

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. visies/progr./projecten en ruimtelijke kaders die worden

12.004

10.183

gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

261

Onderwijs saldo van baten en lasten jaarrekening

28.138

4.646

waarvan incidenteel

7.222

0

specificatie:

extra afschrijving ivm verkoop Diezerstraat

7.222

Veiligheid saldo van baten en lasten jaarrekening

11.135

603

waarvan incidenteel

0

0

specificatie:

Integraal beheer openbare ruimte saldo van baten en lasten jaarrekening

44.880

27.291

waarvan incidenteel

0

0

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. blauwbeheer die worden

52

gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

527

Cultuur saldo van baten en lasten jaarrekening

16.681

352

waarvan incidenteel

-101

0

specificatie:

betreft verrekening project beeldende kunst die wordt

-101

gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Sport saldo van baten en lasten jaarrekening

9.007

1.291

waarvan incidenteel

16

0

specificatie:

betreft project sprtaccommodaties die wordt gedekt door reserve

16

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

Samenleving saldo van baten en lasten jaarrekening

12.702

751

waarvan incidenteel

-158

44

specificatie:

betreft projecten sociaal cultureel werk en beleid meervoudige problematiek die worden gedekt door

94

44

bijdragen van derden en/of reserves

zelforganisaties minderheden

-281

participatieraad

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

29

Inwonersondersteuning saldo van baten en lasten jaarrekening

93.444

9.377

waarvan incidenteel

1.930

889

specificatie:

betreft projecten SW-trajecten en maatschappelijke participatie die wordt gedekt door reserves

1.395

889

uitvoering HHT

eigen kracht meicirc. 15

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

535

Opvang en bescherming saldo van baten en lasten jaarrekening

76.373

1.400

waarvan incidenteel

24

0

specificatie:

betreft project maatschappelijke opvang die worden gedekt door reserve

24

Dato

aanpak huisv bijz doelgroepen

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

Inkomen saldo van baten en lasten jaarrekening

63.592

48.337

waarvan incidenteel

0

704

specificatie:

incidenteel voorschot statushouders

704

Raad en Raadsgriffie saldo van baten en lasten jaarrekening

1.659

64

11.984

7.748

Bestuur en dienstverlening saldo van baten en lasten jaarrekening

11.984

7.748

waarvan incidenteel

1.397

366

specificatie:

betreft diverse projecten w.o organisatie-ontwikkeling en begravingen die worden gedekt door reserves

68

18

Koningsdag

825

348

storting in voorziening APPA (overheveling van reserve)

504

Exploitatie gronden saldo van baten en lasten jaarrekening

10.065

23.231

waarvan incidenteel

0

13.909

specificatie:

vrijval algemene vooziening vastgoed

13.909

Vastgoedmanagement saldo van baten en lasten jaarrekening

11.383

18.865

waarvan incidenteel

1.361

7.510

specificatie:

opbrengst Diezerstraat

7.222

betreft project verhuurde panden eindbeheer die wordt gedekt door bijdragen en reserves

1.361

288

Bedrijfsvoering saldo van baten en lasten jaarrekening

44.848

11.648

waarvan incidenteel

specificatie:

betreft ICT projecten die worden gedekt door bijdragen en/of reserves

1.434

1.088

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

149

Financiering en alg. dekkingsm. saldo van baten en lasten jaarrekening

1.990

312.574

0

0

TOTALEN JAARREKENING

472.198

499.041

WAARVAN INCIDENTEEL

44.820

50.821