Jaarverslag 2016

Samenvatting

De raad heeft medio 2015 besloten tot de instelling van een programma bedrijfsvoering. Dit functioneert als het integrale programma bedrijfsvoering om ontwikkelingen, beleid, doelen en indirecte kosten te begroten, te bewaken en te verantwoorden. Deze integrale sturing is noodzakelijk om de effecten van de doorgaande lijn van flexibilisering en krimp van de ambtelijke ondersteuning te verwerken in een passende stabiele ondersteuning. Doel is een permanente optimale verhouding tussen de ondersteunende en de primaire processen.
Belangrijke indicator is de verhouding indirecte koeten versus directe kosten.
Het programma bedrijfsvoering is in ontwikkeling om uiteindelijk over 2 jaar een goede basis te vormen voor sturing en afweging van onze strategie, doelen, indicatoren en budgetten.

Centraal in dit programma staat dat de opgaven voor en vanuit de stad leidend zijn voor de vormgeving van onze bedrijfsvoering. In de ontwikkeling naar een samenlevingsgerichte organisatie zijn onze betekenis en toegevoegde waarde voor de stad belangrijke richtsnoeren. Tegen dit licht voeren we het programma Initiatiefrijk Zwolle, zetten we in op de verdere implementatie van DNA en op diversiteit in de organisatie.