Jaarverslag 2016

(bedragen x €.1.000)

balans per

na wijz. BBV

balans per

31-12-2016

per 1-1-2016

31-12-2015

Activa

Vaste activa

immateriele vaste activa:

4.571

4.329

21

kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

14

21

21

bijdrage aan activa in eigendom van derden

4.557

4.308

materiële vaste activa:

429.616

412.524

364.573

investeringen met economisch nut

379.875

362.000

314.049

investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

31.992

33.212

33.212

investeringen in de openb. ruimte met maatschappelijk nut

13.826

13.886

13.886

in erfpacht uitgegeven

3.923

3.426

3.426

financiële vaste activa:

36.629

56.829

61.137

kapitaal verstrekkingen aan:

deelnemingen

1.223

1.298

1.298

leningen aan:

woningbouwcorporaties

15.100

18.805

18.805

deelnemingen

4.285

4.488

4.488

overige verbonden partijen

4.852

19.549

19.549

overige langlopende leningen

10.388

11.646

11.646

overige uitzettingen > 1 jaar

782

1.043

1.043

bijdrage aan activa in eigendom van derden

0

0

4.308

Totaal vaste activa

470.816

473.682

425.731

Vlottende activa

voorraden:

62.193

54.147

102.098

grond en hulpstoffen:

niet in expl. genomen bouwgronden

0

35.844

overige grond en hulpstoffen

24

25

12.132

onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie

63.119

54.530

54.530

gereed produkt en handelsgoederen

36

20

20

vooruitbetalingen

-986

-428

-428

uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar:

25.221

28.857

28.857

vorderingen op openbare lichamen

19.227

20.848

20.848

overige vorderingen

5.994

8.009

8.009

liquide middelen:

4.568

1.178

1.178

kas

74

128

128

banksaldi

4.494

1.050

1.050

overlopende activa:

20.598

20.533

20.533

nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen

met een specifiek bestedingsdoel van:

Europese overheidslichamen

59

359

359

het Rijk

2.629

8

8

overige Nederlandse overheidslichamen

7.691

11.413

11.413

overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

10.219

8.753

8.753

Totaal vlottende activa

112.580

104.715

152.666

Totaal generaal

583.396

578.397

578.397

Rechten uit erfpachten

11.484

12.297

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

(bedragen x €.1.000)

balans per

balans per

31-12-2016

31-12-2015

Passiva

Vaste passiva

eigen vermogen

151.700

124.857

algemene reserve

48.768

27.000

bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

770

471

overige bestemmingsreserves

94.338

90.162

gerealiseerd resultaat

7.824

7.224

voorzieningen

10.792

10.246

vaste schulden

306.755

303.167

onderhandseleningen van:

openbare lichamen

20.000

20.000

binnenlandse banken en overige

264.265

260.870

financiële instellingen

overige binnenlandse sectoren

2.490

2.297

buitenlandse instellingen, fondsen, banken,

20.000

20.000

bedrijven en overige sectoren

Totaal vaste passiva

469.247

438.270

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

korter dan één jaar

63.879

62.216

kasgeldleningen

33.000

33.000

banksaldi

0

8.815

overige schulden

30.879

20.401

overlopende passiva

50.270

77.911

verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en

10.829

22.679

die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van:

het Rijk

1.586

2.040

overige Nederlandse overheidslichamen

36.086

51.296

overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.769

1.896

Totaal vlottende passiva

114.149

140.127

Totaal generaal

583.396

578.397

Gewaarborgde geldleningen

1.853.889

1.941.220

Niet uit de balans blijkende overige verplichtingen

16.109

27.704