Jaarverslag 2016

Doelen

Duurzame en bereikbare stad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Duurzaam bereikbare stad: een ieder kan zich verplaatsen en zijn of haar bestemming bereiken.

Streefdoel/indicator

Er is keuzevrijheid in vervoermiddel en route conform de Ladder van Verdaas.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

 • 49% van de ritten tot 7,5 kilometer en korter wordt met de fiets gemaakt (bron: CBS).
 • Zwolle staat in de top vijf van steden met het hoogste aandeel fietsgebruik voor dagelijkse verplaatsingen.
 • Percentage van de ritten tot 7,5 kilometer blijft gelijk aan huidige situatie.
 • Het aandeel verplaatsingen via de fiets naar scholen neemt met 25% toe door het stimuleren van het gebruik van de e-fiets.
 • De Agenda Fiets 2015-2020 is uitgevoerd.
 • Maatregelen in het kader van spits mijden regionaal spoor door studenten in samenwerking met het Rijk en de Provincie Overijssel zijn uitgevoerd, waaronder het bevorderen van e-bike gebruik door een beperkte groep studenten van Windesheim.
 • Er zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar over het percentage ritten tot 7,5 kilometer.
 • 74% van de inwoners is tevreden over het openbaar vervoer in Zwolle.
 • Station Zwolle heeft na Utrecht Centraal grootste aantal verbindingen.
 • Hubfunctie van station Zwolle is versterkt.
 • Het aantal inwoners dat tevreden is over het openbaar vervoer is gelijk gebleven.
 • 74% van de inwoners is tevreden over het Openbaar Vervoer in Zwolle.
 • Aanbesteding treinhalte en tunnel Kamperlijn is uitgevoerd, en de bouwvoorbereiding gestart.
 • Geparticipeerd in voorbereidingen rond tracébesluit capaciteits- en snelheidsverhoging baanvak trein Zwolle-Herfte.
 • Actief gesprekspartner geweest in project herijking OV-tactiek Provincie Overijssel.
 • De N35 Zwolle-Wijthmen incl. de fietsbrug bij de Oldeneelallee zijn in 2016 gegund.
 • Participatie in regionaal project N340, waarbij de verkeerskundige ontwerpen van de knoop A28/N340 zijn aangepast.

Streefdoel/indicator

De bestemming kan worden bereikt in een betrouwbare reistijd.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

 • Er zijn 5.700 zwaar vertraagde auto- en vrachtritten per jaar in de regio Zwolle-Kampen.
 • 1.850 structurele spitsmijdingen per dag realiseren in de regio Zwolle-Kampen in de periode 2015-2017 en daardoor reductie van 450 zwaar vertraagde ritten van en naar Zwolle in de periode 2015-2017.
 • 10% reistijdwinst van deur-tot-deur realiseren.
 • Er is uitvoering gegeven aan het programma Beter Benutten 2015-2017 met maatregelen op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement, ketenmobiliteit en logistiek en water. Effecten van deze maatregelen komen in het najaar van 2017 beschikbaar.
 • Infrastructurele maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het autoverkeer op de Middelweg-Zwartewaterallee en Ceintuurbaan-A28 afslag Zwolle Noord zijn uitgevoerd
 • Infrastructurele maatregelen in het kader van fietsstimulering Meppelerstraatweg-Bankastraat zijn uitgevoerd.
 • Er is uitvoering gegeven aan Koersdocument Monitoring en evaluatie.
 • In totaal minimaal 17 bereikbaarheidsarrangementen in het kader van Beter Benutten in de jaren 2014 en 2015.
 • Tien koplopers in het kader van de koploperaanpak Beter Benutten in 2015.
 • In totaal 32 bereikbaarheidsarrangementen in het kader van Beter Benutten in de periode tot eind 2016.
 • Zestien koplopers in het kader van Beter Benutten in 2016.
 • De koploperaanpak met partners in de stad en de Regio Zwolle (bedrijven, instellingen, verladers, mobiliteitsaanbieders) is voortgezet.
 • 16 koplopers in 2016 en daarnaast meer dan 20 actieve partijen uit het regionaal bedrijfsleven/onderwijs.
 • Tot eind 2016 zijn 32 bereikbaarheidsarrangementen/deals gerealiseerd vanuit het bereikbaarheidsfonds, daarnaast 6 deals zonder bereikbaarheidsfonds.

Streefdoel/indicator

De bestemming kan veilig worden bereikt.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

 • Zes verkeersdoden en 98 ziekenhuisgewonden (2002).
 • 50% reductie van het aantal verkeersdoden en 34% van het aantal ziekenhuisgewonden in 2020 ten opzichte van 2002.
 • Het programma rond educatie en gedragsprojecten voor verkeersveiligheid met Veilig Verkeer Zwolle, basisscholen en voortgezet onderwijs is uitgevoerd (projecten Verkeersexamen, Dode Hoek-cursus, projecten op scholen).
 • Medio 2016 zijn nieuwe cijfers bekend over verkeersveiligheid. In 2015 waren er twee verkeersdoden en 128 letselongevallen. Het aantal letselongevallen is landelijk toegenomen, ook in Zwolle.
 • De infra-projecten verkeersveiligheid aan de Hanekamp/Menistenstraat en Zeven Alleetjes/Burg. van Roijensingel zijn uitgevoerd.

Relaties met andere programma’s
Project Spoorzone.

Zwolle als een veilige en leefbare stad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Leefbare stad: inwoners en bedrijven ervaren Zwolle als een leefbare en veilige stad.

Streefdoel/indicator

Inwoners zijn tevreden over parkeren in Zwolle.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

 • 63% van de inwoners is tevreden over de parkeergelegenheid (2014).
 • 73% van de inwoners is tevreden over de hoeveelheid parkeerruimte (voldoende aanwezig) (2014).
 • De tevredenheid van de inwoners blijft gelijk.
 • 62% van de inwoners is tevreden over de parkeergelegenheid.
 • 74% van de inwoners is tevreden over de hoeveelheid parkeerruimte (voldoende aanwezig).
 • Aantal gereguleerde (vergunninghouders en betaalde) parkeerplaatsen in Zwolle: 7.397.
 • Parkeren achter slagboom: 2.769.
 • De betalingsbereidheid bij naheffingen is 96%.
 • Het parkeerareaal is toereikend.
 • Een nieuw parkeervergunningsysteem is ingevoerd waarbij de bewoner een parkeervergunning kan aanvragen en muteren. Deze worden geautomatiseerd verwerkt.
 • Het Koersdocument Parkeren is vastgesteld inclusief een besluit over het langer openhouden van het parkeerdek Noordereiland

Streefdoel/indicator

In het verkeer ervaart men zo min mogelijk belemmeringen.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

 • De openbare ruimte is voor een ieder toegankelijk, passend bij het gebruik van het gebied.
 • De eisen en voorwaarden zijn per gebied beschreven.
 • De normen (niveaus) van toegankelijkheid van de openbare ruimte zijn in een visie vastgelegd.
 • Coördinatie en communicatie bij wegwerkzaamheden, incidenten en evenementen is uitgevoerd.
 • Doorstromingsmaatregelen busvervoer station-binnenstad (inzet verkeersregelaars) zijn gerealiseerd.
 • 72% van de inwoners van Zwolle is tevreden over het onderhoud van de fietspaden (2014).
 • De tevredenheid blijft gelijk.
 • 70% van de inwoners van Zwolle is tevreden over het onderhoud van de fietspaden.

Streefdoel/indicator

Inwoners en bedrijven ervaren zo min mogelijk overlast van het verkeer.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

 • Circa 250 vragen uit de wijken en buurten over mobiliteitsonderwerpen in 2014.
 • 18% van de inwoners geeft aan dat parkeeroverlast vaak voorkomt (2014).
 • Minder vragen uit de wijken en buurten in 2016.
 • Terugdringen van parkeeroverlast.
 • Er wordt uitvoering gegeven aan vernieuwende vormen van distributie in de stad.
 • 20% van de inwoners geeft aan dat parkeeroverlast vaak voorkomt.
 • Meldingen, vragen en klachten over verkeerssituaties volgens vooraf bepaald kwaliteits- en serviceniveau zijn behandeld. Het aantal klachten is in 2016 afgenomen tot circa 200 en 80% van de klachten is binnen de behandeltermijn afgehandeld.
 • In contact met bewoners en de overheden aan de Alderstafel Lelystad Airport zijn de belangen van de gemeente Zwolle over de uitbreiding van de luchthaven onder de aandacht gebracht.