Jaarverslag 2016

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2016

Begroting t/m raad 19-12-2016

Rekening 2016

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

78.737

1.400

76.504

1.400

76.373

1.400

132

132

Reservemutaties

1.607

610

1.772

655

-165

45

-120

Gerealiseerd resultaat

78.737

1.400

78.111

2.010

78.145

2.056

-33

45

12

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Beschermd Wonen

-87

-87

-165

45

-207

Huiselijk Geweld

27

27

27

Maatsch.opvang/Verslavingsbel.

192

192

192

Totaal

132

132

-165

45

12

Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016

Product

afwijking

I/D

Analyse

Beschermd wonen

Maatsch.opvang/
Verslavingsbel.

-207
(netto -45 zie reserve mutatie MO/VZ)

+192
(netto +27 zie reserve mutatie bw)

I

I

De uitgaven voor beschermd wonen zijn iets hoger ( - 631) dan de beschikbare inkomsten (voornamelijk rijksmiddelen). Aangezien dit al verwacht werd is er bij de Berap 2 een reserve-onttrekking (586) geraamd vanuit de bestemmingsreserve beschermd wonen- maatschappelijke opvang. Per saldo resulteert dit in een aanvullende reserve-onttrekking (45) bij de jaarrekening 2016. De oorzaak van de hogere uitgaven t.o.v. de inkomsten is met name gelegen in een late maar forse korting op de rijksmiddelen (decembercirculaire 2015) alsmede meer (en complexere) instroom van cliënten vanuit de GGZ (en als gevolg daarvan minder doorstroom in het beschermde wonen). Dit in combinatie met te weinig uitstroommogelijkheden vanuit beschermd wonen vanwege nog onvoldoende betaalbare sociale woningen in de centrumgemeenteregio Zwolle leidt tot meeruitgaven ten aanzien van spoedplaatsingen in natura alsmede PGB. Mogelijk zal uiteindelijk er achteraf nog wel sprake zijn van een sluitend beeld, indien de vaststelling van de subsidies van in natura voorzieningen 2016 (voorzien in voorjaar 2017) tot een vergelijkbaar voordeel leidt.

De afwijking in lasten komt hoofdzakelijk door het terugvorderen van subsidies uit 2015. Bij de vaststelling van de subsidie van de GGD en Limor 2015 bleek dat niet het volledige subsidiebedrag is uitgegeven in 2015. Limor heeft de gelden voor Zwolle Actief 2014 niet aangewend. De oorzaak hiervan is onderbenutting van de post werkplekken voor deelnemers. In de praktijk is gebleken dat een deelnemer langer dan twee dagdelen per week begeleiding ontvangt door een ondernemer. Het beleid is in de loop van 2015 aangepast. Bij de vaststelling van de subsidie van GGD IJsselland over 2015 bleek dat minder kosten voor team VIA (bemoeizorg) zijn gemaakt, dan was verwacht. Een deel van het voordeel (+165) is gereserveerd. Zie de reserve mutatie onder beschermd wonen. Dit op basis van het afgesloten convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang centrumgemeente Zwolle.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2016

krediet

2016

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Roelenweg Oost

-12

24

-36

-58

22

-12

0

24

-36

-58

22

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

n.v.t.

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

n.v.t.

Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Het krediet roelenweg oost heeft in een extra bijdrage van derden ontvangen. Dit wordt bij berap 1/2017 als aanvullend krediet gemeld. Er zijn in 2016 wel bestedingen geweest met deze extra inkomsten als dekking. Per saldo is er nog een restantkrediet beschikbaar van 22.000 voor 2017.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)