Jaarverslag 2016

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2016

Begroting t/m raad 19-12-2016

Rekening 2016

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

43.761

42.081

46.683

44.774

10.065

23.231

36.618

-21.542

15.075

Reservemutaties

2.328

1.881

554

1.197

15.660

16.343

-15.106

15.146

40

Gerealiseerd resultaat

46.089

43.962

47.237

45.971

25.725

39.574

21.512

-6.397

15.115

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Strat.bezit NNIEGG

453

173

626

-539

87

Voorbereidingsprojecten

54.407

-40.498

13.909

13.909

Herstructureringsprojecten

-1.487

1.487

Woningbouwprojecten

-11.917

11.917

Werkgelegenheidsprojecten

-3.439

3.371

-68

68

Particuliere grondexploitaties

-2

2

Af te sluiten projecten

-1.417

2.010

593

-14.536

15.062

1.119

Verhuurde grond eindbeheer

-15

-2

-17

17

Erfpacht

50

-3

47

-47

Opstalrecht

-15

-15

15

Totaal

36.618

-21.542

15.075

-15.106

15.146

15.115

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016

Product

afwijking

I/D

Analyse

Strat.bezit NNIEGG

87

I

Bij Berap 2 is er budget beschikbaar gesteld voor de sloop van Zwartewaterallee. De uitvoering hiervan zal in 2017 vervolgd worden. De resterende middelen zijn gereserveerd.

Voorbereidingsprojecten

13.909

I

Betreft vrijval uit de Algemene Voorziening Vastgoed t.g.v. De Algemene Reserve Vastgoed.

Af te sluiten projecten

15.028

I

Bedraagt de afdracht uit de Algemene Reserve Vastgoed aan de Algemene Concern Reserve

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

De reservestortingen (=lasten) betroffen

Storting in Algemene Concern Reserve t.l.v. Algemene Reserve Vastgoed

15.028

Winstnemingen GREX-en Rood voor Rood en Noordereiland

627

Verkoop grond Händellaan

138

winstafdrachten Erfpachten en verhuurde gronden eindbeheer

446

Storting in ACN t.l.v. Algemene Reserve Vastgoed cfm begroting 2016

900

Totaal

17.139

De reserveonttrekkingen (=baten) betroffen

Bijdrage uit de Algemene Voorziening Vastgoed aan de Algemene Reserve Vastgoed

13.909

Bijdrage aan tekort Recht van Opstal

13

afsluiten GREX-en Kanonsteeg en Wijthmen 1e fase

34

Lasten 2016 GREX Voorsterpoort Retail

68

Berap 2 sloop Zwatewaterallee 4

539

Totaal

14.563

Analyse op baten- en lastenniveau

Op baten- en lastenniveau wijken de rekeningen en begroting niet af. Het saldo van de lasten ( grondaankopen, kosten bouwrijpmaken, rente etc.), baten ( Grondverkopen, subsidies, bijdragen etc.) en mutaties in de reserves en voorzieningen
( o.a. winstnemingen) wordt bij c.q. afgeschreven op de boekwaarden van de exploitaties. Een afwijking aan de kostenkant betekent automatisch ook een afwijking aan de opbrengstenkant.

De begroting is geactualiseerd op basis van de MPV jaarschijf 2016 naar € 20.308 lasten en € 20.197 inkomsten. Hierop is in de loop van het jaar één begrotingswijziging aan toe gevoegd tot een bedrag van € 21.185 lasten en € 21.074 baten.

Analyse op de diverse producten is niet mogelijk, omdat in de loop van het jaar projecten verschuiven van bijvoorbeeld het product voorbereidingsprojecten naar uitvoeringsprojecten, waardoor begroting en rekening niet vergelijkbaar zijn. Daarom is de begroting op totaalniveau opgenomen. Om meer inzicht te geven in de afwijking worden in het totaaloverzicht projecten uitgaven, inkomsten en de boekwaarde per project in beeld gebracht.

Projecten

Boekw. 1-1-2016

Jaarschijf MPV vermeer- deringen

Jaarschijf MPV vermin- deringen

Verwachte boekwaarde

Rekening 2016 Vermeer- deringen

Rekening 2016 Vermin- deringen

Boekwaarde 31-12-2016

Verschil boekw. T.o.v. MPV

Winst- nem- ingen 2016

Woningbouwprojecten

19

Stadshagen 1 & 2

18.624

16.068

11.702

22.990

5.608

8.619

15.613

-7.377

67

Oude Mars

5.813

1.305

1.418

5.700

312

1.241

4.884

-816

119

Schaepman/Kraanbolwerk

-2.110

3.729

2.257

-638

1.368

2.476

-3.218

-2.580

129

Bagijneweide

-670

535

-135

354

-316

-181

133

Stinspoort

1.061

434

701

794

275

345

991

197

283

Langenholterweg

308

281

550

39

50

358

319

337

Krasse Knarren

20

20

104

124

104

subtotaal

23.046

22.352

16.628

28.770

8.071

12.681

18.436

-10.334

0

Werkgelegenheidsprojecten

11

Marslanden Zuid

-550

205

188

-533

49

-501

32

289

Hessenpoort 1 & 2

50.501

50.501

632

2.246

48.887

-1.614

339

Voorsterpoort Retail

0

0

68

68

68

-68

subtotaal

49.951

205

188

49.968

749

2.246

48.454

-1.514

-68

Herstructureringsprojecten

269

Vrolijkheid II, herontwikkeling

1.547

77

1.754

-130

39

1.586

1.716

313

Geert Grootestraat

22

544

568

-2

115

1.159

-1.022

-1.020

502

Kamperpoort

-1.979

1.757

-450

228

510

328

-1.797

-2.025

subtotaal

-410

2.378

1.872

96

664

1.487

-1.233

-1.329

0

Particuliere grondexploitaties

245

ABN-AMRO Prinsenpoort

-47

152

105

16

-31

-136

247

Campus

-660

-4

-664

-13

-673

-9

subtotaal

-707

148

0

-559

3

0

-704

-145

0

Binnenkort af te sluiten exploitaties

59

Noordeiland

-1.479

168

178

-1.489

926

-553

936

267

123

Forelkolk

83

251

407

-73

101

184

257

135

Westenholte Stins

12

37

27

22

1

13

-9

271

Kanonsteeg/Derde Bredehoek

1

35

36

1

-35

-1

281

Wijthmen, fase 1

-15

1.261

248

998

48

33

-965

-33

287

Wijtmenerplas, marktselectie

0

0

44

44

0

0

315

Zwolle Zuid restant

-431

21

168

-578

-5

168

-604

-26

317

Marslanden G

216

71

179

108

6

32

190

82

319

Oosterenk restant

-830

49

0

-781

130

3

-703

78

321

Bos & Buitenplts.restant

543

35

0

578

19

10

552

-26

323

Stadsh.1fase 1

29

10

0

39

3

0

32

-7

325

Stadsh.vlek 1 restant

9

10

0

19

1

0

10

-9

327

Kop hanzeland

-144

3

0

-141

18

-126

15

331

Rood voor Rood

-400

0

108

-508

38

5

-367

141

359

333

Wipstrikpark, restant

1

7

0

8

30

29

2

-6

335

Hospice Wipstrikkerallee

-154

238

0

84

91

20

-83

-167

subtotaal

-2.559

2.196

1.315

-1.678

1.451

311

-1.419

259

592

Voorbereidingsprojecten

343

Wijthmen, ant.overeenkomst

0

0

8

8

0

0

subtotaal

0

0

0

0

8

8

0

0

0

Af: Voorziening verliezen

-14.811

-14.811

14.811

Totaal boekwaarden

54.510

27.279

20.003

61.786

10.946

16.733

63.534

1.748

524

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)