Jaarverslag 2016

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2016

Begroting t/m raad 19-12-2016

Rekening 2016

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

2.148

774

2.955

1.881

2.913

5.641

42

3.760

3.802

Reservemutaties

116

263

471

288

431

-24

-40

-64

Gerealiseerd resultaat

2.148

890

3.219

2.352

3.201

6.072

18

3.720

3.738

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Economisch beleid en progr.

5

-5

Relatiebeheer/Acquisitiebeleid

Marketing en promotie

23

23

-18

-40

-35

Evenementen

1

1

1

Toeristisch beleid

-1

10

9

-6

3

Economische deelnemingen

-1

3.755

3.754

3.754

Aansluiting onderw/arbeidsmark

15

15

15

Totaal

42

3.760

3.802

-24

-40

3.738

Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016

Product

afwijking

I/D

Analyse

Economische deelnemingen

3.755

I

In 2016 zijn de aandelen Enexis Holding NV en aandelen Vordering op Enexis BV verkocht. Na afboeking van de deelnemingen heeft de verkoop een netto bedrag opgeleverd van afgerond € 3.725.000. Overige kleine afwijkingen in dividenden als renteopbrengsten hebben een extra bedrag van € 29.000 opgeleverd.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2016

krediet

2016

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Duurz. versterking Voorst

1.053

120

933

472

461

Stimuleren Zwolse economie

45

45

90

90

Digitaal ondernemersloket

42

afgesloten

Quick scan IJsselhallen

12

afgesloten

Centrummarkten

24

afgesloten

Kantorenmarkt economie

125

23

102

102

Economische ontwikkelingen ZKN

160

100

60

60

Samenwerking Economie Regio

104

477

-373

-630

257

Herontwikkeling Weeshuisstraat

9

2

7

7

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

48

48

-103

151

Transitieteam leegstand

19

6

13

13

Proces gebiedsontw. Spoorzone

11

11

11

Voortvarendheid economie

90

80

10

10

1.652

135

808

901

-250

1.151

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Voortvarendheid economie

90

Berap 2016-2

Stimulering Zwolse economie

45

Berap 2016-2

135

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Digitaal ondernemersloket

42

Quick scan IJsselhallen

12

Centrummarkten

24

78

Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Samenwerking Economie Regio:
Met ingang van 2016 is de bijdrage per inwoner voor de deelnemende gemeenten van de Regio verhoogd.
Hierdoor is het budget voor het werkplan economie Regio in 2016 naar boven bijgesteld.
Dit betekent dat de extra uitgaven worden gedekt uit de hogere bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)