Jaarverslag 2016

Doelen

Concurrerend vestigingsklimaat voor bedrijven

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Concurrerend vestigingsklimaat voor bedrijven

Streefdoel/indicator

De gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

 • In 2015 waardeerde het Ondernemerspanel de dienstverlening van Zwolle gemiddeld met een 6,7. Kleinere (MKB) ondernemers weten onvoldoende waarvoor zij bij de gemeente terecht moeten/ kunnen.

Klanttevredenheid 7,2

In 2016 is geen meting verricht. De nieuwe Ondernemerspeiling (conform format KING) is begin 2017uitgezet

 • Zwolle is in 2013 uitgeroepen tot MKB vriendelijkste stad van Nederland en Zwolle staat in de top 3 van MKB vriendelijkste gemeenten in Overijssel.

Plaats nummer 6 ranglijst grote gemeenten en idem ranglijst Overijssel;

Streefdoel/indicator

Zorgen voor een voldoende kwantitatief en kwalitatief aanbod van vestigingslocaties.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

In 2014 is op de bedrijventerreinen Hessenpoort en Marslanden bijna 2 hectare bedrijventerrein uitgegeven.

De prognose is 3 hectare uitgifte op gemeentelijke kavels

Er is 1,3 ha, uitgegeven, dit is minder dan verwacht. Voor een groot deel heeft dit te maken met de formele afhandeling van verkopen in 2017. Deze uitgiften tellen echter niet mee bij 2016.

Het leegstandspercentage Zwolse kantoren is circa 19%, gelijk aan het landelijk gemiddelde. Op de totale kantorenvoorraad van ca. 800.000 m² bedraagt de kwantitatieve leegstand 135.000 m².

Streven is om de leegstand in Zwolle onder het landelijk niveau te krijgen

Leegstand in Zwolle is medio 2016 16%. Cijfers over heel 2016 zijn nog niet bekend, evenmin als de landelijke cijfers.

Werkstad voor eigen inwoners en regio

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Werkstad voor eigen inwoners en regio

Streefdoel/indicator

Jaarlijkse banengroei 0,5%-punt boven landelijk gemiddelde

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

 • De verhouding tussen het aantal banen en het aantal inwoners van 15 tot en met 64 jaar is in 2014 107% (107 banen voor 100 inwoners).
 • De werkgelegenheidsfunctie van Zwolle is in 2016 : 107%.
 • werkgelegenheidsfunctie: 110
 • De (negatieve) groei van de werkgelegenheid in 2014 was ten opzichte van 2013  -0,6%. Landelijk was de krimp -1,1%
 • Groei van de werkgelegenheid 0,5% boven landelijk gemiddelde.
 • groei werkgelegenheid Zwolle 1,8%, landelijk cijfer nog niet bekend
 • De toename van het aantal vestigingen  2014 ten opzichte van 2013 was 3,7%. Landelijk was de groei 1,9%.
 • Jaarlijkse groei van aantal bedrijven gelijk aan het landelijk gemiddelde.
 • groei aantal vestigingen  Zwolle 3,8%, landelijk cijfer nog niet bekend
 • In Zwolle zijn in 2014 ruim 1.300 bedrijven gestart. Het aantal starters is 12,2% van het totaal aantal ondernemingen (nationaal is die verhouding 11,4%).
 • Het percentage  startende ondernemingen als aandeel in het totaal aantal ondernemingen is minimaal even hoog als  het landelijke cijfer.
 • Zwolle: 11,8%, Nederland 10,7%

Streefdoel/indicator

Versterken samenwerking onderzoek-onderwijs-ondernemers-overheid

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Vanuit de regionale clusters kunststof, health and care en logistiek is Zwolle betrokken bij

 • Polymer Science Park (PSP)
 • Helath Innovation Park
 • Port of Zwolle i.o

Continueren en uitbouwen

 • PSP
 • Health Innovation Park
 • Port of Zwolle

PSP: In 2016 is het aantal partners en leden gegroeid naar 8 respectievelijk 28, verspreid over zeven provincies. Er zijn 23 ondernemers begeleid bij de ontwikkeling van hun innovatie. In 2016 is een aantal grote samenwerkingsverbanden neergezet. Onder de programmalijn ‘Plastics go circular’ met als doel het verhogen van de inzet van gerecycled kunststoffen zijn dit de proeftuin Recycling – Future Proof Polymers en 3DprintHuge. En onder de programmalijn ‘Plastics get smart’ waar met slimme producten en processen grondstof en energie wordt bespaard: het Cluster Kunststoffen en Sensoren en Smart Production.

Port of Zwolle
Profilering en imago van Port of Zwolle verloopt succesvol en is conform fasering inrichting havenbedrijf.

Zwolle: koop- en recreatiecentrum van de regio

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zwolle: koop- en recreatiecentrum van de regio

Streefdoel/indicator

Zwolle in 2020 bij de top tien van meest gastvrije steden van Nederland

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

 • In 2014 ontving Zwolle 1.168.000 bezoekers met in totaal 2.500.000 bezoeken.
 • Zwolle heeft in 2016 minimaal 1.370.000 bezoekers met in totaal 2.950.000 bezoeken (volgens het CVO stedenonderzoek).

alleen cijfers over 1e helft 2016, 813.000 bezoekers en 1.530.000 bezoeken.

 • In 2014 waren de bestedingen per persoon per bezoek 39 euro.
 • De binnenstad van Zwolle behoudt in 2016 een stabiele positie in de top 10 van Nederland volgens Van Spronsen onderzoek `Meest gastvrije stad´.

Onderzoek wordt niet meer gedaan

 • Leegstand van winkels in Zwolle ligt vrijwel op landelijk niveau.
 • Leegstand winkels in Zwolle op landelijk niveau.
 • Het aantal overnachtingen in hotels, B&B en campings was was in 2014 172.125
 • Aantal overnachtingen 195.000

256.490 overnachtingen
Zwolle 6,3%, Nederland 7,2%

 • Toeristisch imago in 2014 is volgens onderzoek van LaGroup 6.5.
 • Toeristisch imago minimaal op hetzelfde niveau.

Het onderzoek wordt om de vier jaar gehouden. In 2018 zal dit weer gebeuren.