Jaarverslag 2016

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2016

Begroting t/m raad 19-12-2016

Rekening 2016

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

20.876

3.208

27.662

3.223

28.138

4.646

-475

1.423

948

Reservemutaties

24

24

111

50

-111

26

-85

Gerealiseerd resultaat

20.876

3.232

27.662

3.247

28.248

4.696

-586

1.449

863

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Onderwijshuisvestingsbeleid

-545

1.271

726

26

752

Studentenbeleid

Brede School

107

-43

64

-111

-47

Leerlingenvervoer

162

9

170

170

Beleid bewegingsonderwijs

10

-22

-12

-12

RMC/leerplicht/voortijd school

19

-19

Gem. onderwijs achterstandbel.

-228

228

Totaal

-475

1.423

948

-111

26

863

Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016

Product

afwijking

I/D

Analyse

Onderwijshuisvestingsbeleid

752

I/D

Het positieve resultaat op de baten betreft een schadevergoeding, waar een gelijk bedrag aan lasten tegenover staat; gesaldeerd hebben deze geen invloed op het resultaat.
Verder is er een positief resultaat op de lasten, dat bestaat uit een aantal factoren.
Er hoefde in 2016 nauwelijks gebruik te worden gemaakt van het budget (voordeel 359) 'plaatsen/verwijderen noodlokalen'. De verwijderingskosten van een noodgebouw in Stadshagen bleken al voldaan bij de toenmalige plaatsing.
Het budget voor vandalismeschade was niet volledig nodig (voordeel 100); de uitgaven hierop kunnen van jaar tot jaar fluctueren en zijn afhankelijk van de vernielingen in het betreffende jaar. Het huurbudget was niet in zijn geheel nodig (voordeel 130), omdat de noodlokalen Kon. Emmaschool pas vanaf september 2016 gehuurd hoefden te worden.
Verder was het budget voor onderhoudsplannen scholen slechts gedeeltelijk nodig (voordeel 64), omdat de schoolbesturen sinds 2015 zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.
EC zal uitsluitend nog kosten maken voor het toetsen van de MOP van de schoolbesturen en het budget kan daarom deels structureel vrijvallen. Vrijval zal gemeld worden bij Berap 1 2017.

Brede School

-47

I

Het positieve resultaat op de lasten komt voort uit de per 1 mei 2015 ingetrokken subsidieregeling Stimulering Zwolse Brede Scholen; er is nog geen nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Het budgetoverschot op subsidies is in de reserve gestort en wordt in de komende jaren aangewend voor het integrale meerjarenbeleid Brede School, Peuterwerk en Onderwijsachterstandenbeleid.

Leerlingenvervoer

170

I

In het kader van passend onderwijs zijn leerlingen weer naar regulier onderwijs gegaan.
Dan kom je niet meer in aanmerking voor leerlingenvervoer. Daarnaast is de verordening gewijzigd en is de grens om te gaan fietsen naar school verlegd van 10 jaar naar 9 jaar.
Hierdoor zijn er ook kinderen uit het aangepast vervoer gegaan die zijn gaan fietsen.

Gem.onderwijsachterstandenbeleid

0

De uitgaven op onderwijsachterstandenbeleid worden grotendeels gedekt vanuit meerjarige specifieke Rijksgelden en kunnen daarom over meerdere jaren aangewend worden. Dit verklaart zowel het negatieve resultaat op de lasten als het positieve resultaat op de baten.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2016

krediet

2016

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Onderwijshuisvesting

0

openbaar basisonderwijs

3.995

570

1.765

2.800

2.622

waarvan afgesloten

-178

bijzonder basisonderwijs

5.311

95

152

5.254

5.192

waarvan afgesloten

-62

openbaar speciaal onderwijs

207

43

69

181

8

waarvan afgesloten

-173

bijzonder speciaal onderwijs

237

73

164

waarvan afgesloten

-164

openbaar voortgezet onderwijs

516

264

238

542

542

bijzonder voortgezet onderwijs

6.077

3.511

2.566

2.566

vrijstaande gymaccommodaties

0

151

138

13

13

16.343

1.123

5.946

10.943

0

0

10.943

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Onderwijs huisvestingsplan 2016

1.123

1.123

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

openbaar basisonderwijs

178

byzonder basisonderwijs

62

openbaar speciaal onderwijs

173

byzonder speciaal onderwijs

164

577

Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Het totaal van nog openstaande kredieten op het programma Onderwijs en Jeugd voor onderwijshuisvesting bedraagt bij het sluiten van de jaarrekening 2016 € 10,94 mln. Onderstaand volgt een opsomming van de grootste posten:

  • € 1,46 mln.: de protestants christelijke basisschool De Paperclip in Stadshagen is in het voorjaar van 2016 opgeleverd en in gebruik genomen. De definitieve afrekening zal in het eerste halfjaar van 2017 plaatsvinden;
  • € 0,77 mln.: de katholieke basisschool De Boxem in Stadshagen is in het voorjaar van 2016 opgeleverd en in gebruik genomen. de definitieve afrekening zal in het eerste halfjaar van 2017 plaatsvinden;
  • € 2,82 mln.: de plannen voor de gereformeerde school Het Saffier in het gebied de Tippe zijn momenteel in voorbereiding. Verwacht wordt dat deze school in 2018/2019 in gebruik kan worden genomen;
  • € 0,52 mln.: voor de uitvoering van het IHP voortgezet openbaar onderwijs Van der Capellen staat een voorlopig bedrag geraamd. In 2017 worden de plannen verder uitgewerkt en zal aanvullend krediet nodig zijn;
  • € 0,31 mln.: de uitvoering van de verbouwplannen van Talentstad, als onderdeel van het integraal huisvestingsplan van de Landstedegroep, heeft vertraging ondervonden; realisatie is voorzien in 2017/2018.
  • €  2,23 mln.: De uitvoering van de verbouwplannen van het CCC, als onderdeel van het integraal huisvestingsplan van de Landstedegroep, heeft vertraging ondervonden; realisatie is voorzien in 2017/2018.       
  • € 2,25 mln.: dit bedrag is nodig voor het periodiek vervangen van veiligheidsvoorzieningen bij scholen.
  • € 0,58 mln.: dit betreft diverse huisvestingsvoorzieningen (o.a. vervangingsinvesteringen, 1e inrichting meubilair/ olp) t.b.v. verschillende (over het algemeen relatief kleinere) projecten.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)