Jaarverslag 2016

Doelen

Vergroten van kansen op de arbeidsmarkt door middel van een geslaagde schoolloopbaan

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een geslaagde schoolloopbaan voor alle kinderen en jongeren, zodat ze hun mogelijkheden zoveel mogelijk benutten en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Streefdoel/indicator

Het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden. In 2013 e.v. neemt 100% van de doelgroepkinderen (zie a) deel aan voorzieningen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Doelgroepkinderen scoren eind groep 2 gemiddeld op landelijk niveau.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

% bereik doelgroeppeuters
0-meting 2012: 97% (absoluut: 155)
Bron: meting gemeente Zwolle 2013

100%

Bereik doelgroeppeuters ligt tussen 95 en 100%.

Score doelgroepkinderen voor taal en rekenen eind groep 2
Bron: Evaluatieonderzoek IJsselgroep 2013

Doelgroepkinderen scoren eind groep 2 gemiddeld op landelijk niveau

De scores zijn niet meer onderzocht in afwachting van nieuw rijksbeleid voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Streefdoel/indicator

Zoveel mogelijk leerlingen gaan zelfstandig naar school. Voor leerlingen die daarvoor op grond van de Wet Primair Onderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs en Wet Expertise Centra in aanmerking komen, is passend vervoer (afgestemd op hun zelfredzaamheid) naar de dichtstbijzijnde school naar onderwijssoort en –richting beschikbaar. Zij maken zoveel mogelijk wel gebruik van regulier vervoer (zie b).

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Peildatum 1-7-2015:

  • Totaal aantal leerlingen in leerlingenvervoer: 546 (100%)
  • Aantal leerlingen in aangepast vervoer: 400 (74%)

Bron: GWS

Percentage leerlingen naar school met aangepast vervoer daalt of blijft maximaal op niveau 2015.

In september 2016 was het totaal aantal leerlingen in het Leerlingenvervoer 268. Het aantal leerlingen in het aangepast vervoer was 188. Dit is 71% van het totaal. De sterke daling in het Leerlingenvervoer is veroorzaakt door het passende onderwijs en de extra aandacht voor zelfredzaamheid. Aan het einde van 2017 volgt een regionale aanbesteding.

Streefdoel/indicator

Het voorkomen en verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters (zie c). Jaarlijks daalt het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio IJssel Vecht. Ten opzichte van de gemiddelde score van vergelijkbare gemeenten zijn de behaalde resultaten in Zwolle gelijk dan wel beter. In 2016 meldt 95% van de scholen verzuim volgens vastgestelde richtlijnen. Het aantal thuiszitters (leerlingen die ingeschreven staan, maar niet naar school gaan) is in beeld.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

aantal nieuwe vsv-ers (absoluut):
voorlopige meting schooljaar 2013-2014:
vsv-ers landelijk: 25.969
vsv-ers regio IJsselvecht: 573
vsv-ers Zwolle: 21025.000
560
200

Het aantal vsv-ers daalt nog steeds. Landelijk zijn de cijfers over 2016: 22.948, voor de regio IJsselvecht gaat het om 506 en specifiek voor Zwolle betreft het 194.

meting schooljaar 2011-2012:
vsv-ers Zwolle: 2,3%
vsv-ers Deventer: 2,0%
vsv-ers Arnhem: 3,2%
vsv-ers Groningen: 2,8%
vsv-ers Maastricht: 3,2%

De percentages zijn als volgt:
Zwolle: 2%
Deventer: 2%
Arnhem: 2,8%
Groningen: 2,2%
Maastricht: 2,7%

Deze cijfers zijn gebaseerd op schooljaar 2014-2015, nieuwere cijfers zijn niet beschikbaar.

% scholen dat schoolverzuim meldt volgens richtlijnen van 2012: 90%

90%

Toelichting

a. Doelgroepkinderen voor VVE zijn kinderen:

  1. die vallen onder de gewichtenregeling basisonderwijs (opleidingsniveau ouders)
  2. een taalachterstand in het Nederlands hebben (verzorgende ouder spreek geen of niet goed Nederlands, taalachterstand peuter kan niet worden verklaard uit een verstandelijke beperking of logopedisch probleem).
  3. die te maken hebben met gezinsgerelateerde problemen waardoor ze onvoldoende gestimuleerd worden in hun (taal)ontwikkeling.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te streven naar 100% bereik van doelgroepkinderen met VVE. Overigens kunnen ouders niet verplicht worden om hun kind naar een peuterspeelzaal of kinderopvang (met VVE) te sturen. Toch is het bereik in Zwolle hoog. We kunnen daarbij niet exact aangeven hoe groot het bereik is. We weten hoeveel peuters in 2016 een indicatie voor een VVE plek hebben gekregen. We weten ook hoeveel peuters met indicatie daadwerkelijk gebruik maken van een plek in de opvang. We weten echter niet of alle peuters die in 2016 een indicatie kregen, ook daadwerkelijk gebruik maken van de opvang.
Over 2016 is geen onderzoek meer gedaan naar het niveau van doelgroepkinderen voor taal en rekenen. De reden is de aankondiging van nieuw rijksbeleid. Uit te voeren onderzoek zou daarbij moeten aansluiten. De aangekondigde beleidswijziging heeft overigens nog lang op zich laten wachten, maar is op hoofdlijnen inmiddels bekend. De monitoring dient daarbij aan te sluiten, waarbij naar verwachting ook niet alleen gekeken zal worden naar achterstanden op het gebied van taal en rekenen, maar b.v. ook op sociaal-emotioneel gebied.

b. Het leerlingenvervoer is een open einde regeling.Toe- of afname van het beroep op vervoer leidt tot hogere of lagere kosten.
c. Een voortijdig schoolverlaten is iemand tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

Versterken van Zwolle als studie/studentenstad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het versterken van Zwolle als studie/studentenstad waar studenten graag willen leren, wonen, verblijven en werken.

Streefdoel/indicator

In 2016 is het aantal deelnemers aan de Bruisweken minimaal 7.500 studenten.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

aantal deelnemers Bruisweken 2012:
5870.

Minimaal 7.500 studenten

Met 11.128 deelnemers aan de activiteiten in de bruisweek kunnen we stellen dat de aantallen hoger liggen dan ooit tevoren.Er is groei zichtbaar bij de HBO Bruisweek, ook de MBO Bruisdag groeide tot nu toe elk jaar. Het aanvullend programma heeft meer aandacht gekregen, hetgeen heeft geresulteerd in nog meer reuring en hogere bezoekersaantallen.

Effectieve en efficiënte huisvesting van onderwijsinstellingen waar de gemeente Zwolle een zorgplicht voor heeft

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Effectieve en efficiënte huisvesting van onderwijsinstellingen waar de gemeente Zwolle een zorgplicht voor heeft.

Streefdoel/indicator

Nagenoeg alle scholen voldoen aan de wettelijke capaciteitsnormen

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

0-meting 2013: 97%

98%

Dit percentage is in 2016 gerealiseerd.

Streefdoel/indicator

In 2016 zijn bijna alle scholen gehuisvest in (semi)permanente gebouwen en is het merendeel van de huidige noodgebouwen afgestoten.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

0-meting 2013: 95%

98%

Dit is gerealiseerd. De noodlokalen van de scholen De Paperclip en Het Festival zijn afgestoten. Daarentegen heeft de Koningin Emmaschool wel 3 noodlokalen erbij gekregen en is Het Saffier nog gehuisvest in noodgebouwen, tot 2018, dit wil binnen de gestelde norm.