Jaarverslag 2016

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2016

Begroting t/m raad 19-12-2016

Rekening 2016

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

10.969

6.973

11.271

6.383

11.984

7.748

-713

1.365

652

Reservemutaties

145

301

381

993

575

1.339

-194

346

152

Gerealiseerd resultaat

11.114

7.275

11.652

7.375

12.559

9.087

-907

1.712

804

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Burgemeester en Wethouders

-385

46

-340

478

138

Functionele commissies

36

3

39

39

Beeldvorming en samenwerking

6

4

10

10

Directie

Beleidscyclus

Onderst.bestuurlijk proces

108

75

183

-83

100

Organisatie-ontwikkeling

Saldi kostenplaatsen

Werken voor derden

-20

59

39

39

Kabinetszaken

Reisdocumenten

-27

154

126

126

Rijbewijzen/eigen verklaringen

-2

51

49

-49

Naturalisatie

19

-21

-3

-3

Verklaringen

-6

5

-1

-1

Burgerlijke stand

-59

-44

-103

-103

Verkiezingen

-135

-135

135

Begravingen

51

236

287

-286

1

Info-centrum gemeente

Overige publ. dienstverlening

-4

-4

-4

Bouw

-270

798

528

-44

484

Geo-informatie

-36

-36

-36

Kinderopvang

7

5

12

12

Totaal

-713

1.365

652

-194

346

804

Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016

Product

afwijking

I/D

Analyse

Burgemeester en wethouders

138

I

Eind 2001 heeft de Gemeente Zwolle besloten om de wethouderspensioenen voor de toenmalige wethouders in actieve dienst en oud wethouders die op of na 1 januari 1998 waren afgetreden onder te brengen bij Loyalis verzekeringen. Hiervoor is zowel een voorziening en een reserve ingesteld. In 2016 waren hierop de volgende mutatie:

  1. Het actualiseren van de pensioenpolissen bij Loyalis: ieder jaar stelt Loyalis actuariële berekeningen op. De huidige rekenrente leidt ertoe dat in 2016 een klein bedrag(43) uit de pensioenvoorziening kan vrijvallen (voordeel).
  2. De werkelijke lasten oud-wethouders (zowel uitkeringen als premies aan Loyalis) vallen lager uit (124).
  3. Het overhevelen van een deel van reserve APPA naar de voorziening APPA door verandering in de regeling BBV (505). Zowel onttrekking aan de reserve als de dotatie aan de voorziening waren niet begroot.

Overige kleine verschillen (29).

Reisdocumenten

126

I

In het 4e kwartaal 2016 was het aantal uitgegeven documenten hoger dan begroot. Dit komt doordat vijf jaar geleden kinderen niet meer bijgeschreven mochten worden bij hun ouders en dat in die periode ID documenten kosteloos verstrekt moesten worden. Deze documenten waren in het 4e kwartaal 2016 verlopen en werden vervangen.

Rijbewijzen

Burgerlijke stand

Verkiezingen

Begraven

Bouw

0

-103

0

0

484

I

I

I

I

I/D

Het aantal uitgegeven rijbewijzen is iets hoger dan begroot. Hierdoor wordt er een lager bedrag onttrokken aan de reserve (-49).

Het aantal huwelijken is iets lager en er wordt steeds vaker gekozen voor de goedkope variant. Deze trend blijft zich doorzetten. Daarnaast zijn er extra werkzaamheden verricht door de afdeling Inwonerszaken voor registreren en controleren, meestal in bijzijn van een tolk, van statushouders. Tegenover deze extra kosten staat een hogere algemene uitkering (57).

In 2016 heeft het referendum plaatsgevonden over de Oekraïne waarvoor de gemeenten een vergoeding hebben ontvangen. De uiteindelijke gemaakte kosten waren iets lager dan de ontvangen vergoeding. Samen met de jaarlijkse reservering is dit bedrag in de reserve verkiezingen gestort (135).

Er zijn in 2016 veel Chinese graven verkocht (236). Dit bedrag is gereserveerd omdat het hier vaak gaat om eeuwigdurende afkoop waardoor de kosten de komende jaren (zeer langdurig) gedekt moeten worden uit de reserve (-286).

De anterieure overeenkomsten zorgen voor meer inkomsten waar ook extra uitgaven tegenover staan. De bouwleges laten een behoorlijk voordeel zien. De markt laat een verbetering zien die naar verwachting ook in de komende jaren door zal zetten. De resterende gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de omgevingswet stellen wij voor mee te nemen naar 2017.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2016

krediet

2016

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Dienstverlening

Masterplan Kranenburg

361

26

335

-41

376

Uitbreiding Kranenburg

154

154

154

Restauratie Algemene begraafplaats

19

19

afgesloten

Chinese begraafplaats

176

20

156

-371

527

710

0

65

645

-412

0

1.057

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

n.v.t.

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Restauratie Algemene begraafplaats

0

Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

De begraafplaats Kranenburg is de afgelopen jaren uitgebreid. Hiervoor zijn verschillende kredieten beschikbaar gesteld. Het Islamitische en Chinese gedeelte zijn de meest recente voorbeelden hiervan. Het komende jaar zal het Chinese gedeelte zo goed als afgerond worden. De komende jaren zal het bestaande gedeelte van begraafplaats Kranenburg verder aangelegd en ontwikkeld worden.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)