Jaarverslag 2016

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2016

Begroting t/m raad 19-12-2016

Rekening 2016

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

9.742

11.548

11.753

19.407

11.383

18.865

370

-541

-171

Reservemutaties

2.769

2.873

2.953

4.461

2.953

4.632

171

171

Gerealiseerd resultaat

12.510

14.422

14.706

23.868

14.336

23.497

370

-371

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Verhuurde panden eindbeheer

370

-541

-171

171

Totaal

370

-541

-171

171

Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016

Product

afwijking

I/D

Analyse

verhuurde panden eindbeheer

0

i

In de begroting was een stelpost opgenomen van 855, realisatie hiervan is begrepen in de volgende posten. + 252 meer ontvangen huur, + 191 lagere energiekosten door ontvangen afrekeningen voorgaande dienstjaren. De voorschotten en afrekeningen waren in diverse panden gebaseerd op te hoge schattingen. In 2016 zijn in diverse panden zogenaamde slimme energiemeters geplaatst. + 140 lagere kosten verzekeringen door gewijzigde interne doorberekeningswijze, +385 bijdrage uit de Algemene Concern Reserve en - 105 meer toegerekende kosten afd.Vastgoed.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2016

krediet

2016

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Uitbreding Hedon

-37

10

afgesloten

Zwembad de Vrolijkheid

167

24

afgesloten

Havenmeestervoorzieningen

1

21

afgesloten

Nieuwbouw Het Anker

150

237

afgesloten

Diezerstraat 80-82

1.190

7.222

8.791

afgesloten

Stadkamer, aank. en verb.

7.182

-700

5.904

578

31

547

Burg.Drijbers.11-13, verbouw

36

61

afgesloten

Celekwartier, doontwikkeling

14

1

13

13

Verduurzaming gem.vastg.port.

41

27

14

14

renovatie Zwartewaterallee 8

3.000

2.000

afgesloten

Celecomplex, div.werkzaamheden

924

924

afgesloten

Cultuurhuis SH, verbouw tbv GGD

90

51

afgesloten

Verbouw Stokmeesterlaan 3

50

53

afgesloten

Fraterhuis

25

-25

-25

VVI park.gar.Westerlaan

140

12

128

128

Cult.huis SH, verb.beg.grond

250

10

240

240

12.758

6.962

18.151

948

31

27

890

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

VVI park.gar.Westerlaan

140

Begroting 2016

Stadkamer, aank.&verbouw.

-700

Berap 2016-2

Diezerstraat 80-82

7.222

Berap 2016-2

Verbouw Stokmeesterlaan 3

50

Berap 2016-2

Cult.huis SH, verb.beg.grond

250

RB 10-10-2016

6.962

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Uitbreding Hedon

-47

Zwembad de Vrolijkheid

143

Havenmeestervoorzieningen

-20

Nieuwbouw Het Anker

-87

Burg.Drijbers.11-13, verbouw

-25

renovatie Zwartewaterallee 8

1.000

Celecomplex, div.werkzaamheden

0

Cultuurhuis SH, verbouw tbv GGD

39

Verbouw Stokmeesterlaan 3

-3

Diezerstraat 80-82

-379

621

Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Het krediet Diezerstraat 80-82 heeft per 31 december 2016 een negatieve boekwaarde, omdat diverse werkzaamheden t.b.v. de Statenzaal in 2017 worden uitgevoerd. Het bedrag van deze negatieve boekwaarde is opgenomen als nog te betalen kosten Vastgoed op de balans.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)