Jaarverslag 2016

Doelen

Het verbeteren en uitbreiden van het groen in de stad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het verbeteren en uitbreiden van het groen in de stad (recreatieve voorzieningen en routes, ecologische waarden en structuren).

Streefdoel/indicator

Het bezoek aan stadsparken neemt toe ten opzichte van 2005.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

In 2005 was het percentage bewoners dat minimaal 1 keer per maand een park bezocht

 • Wezenlanden 12 %
 • Engelse werk 17 %

De norm van 2016 is dat het bezoek in ieder geval toeneemt t.o.v. 2005. In de meest recente cijfers van 2012 is die toename al geconstateerd (O&S):

 • Wezenlanden 17  %
 • Engelse werk  21 %

Park Wezenlanden:

 • gestart met bouw Parkpaviljoen
 • aanleg verbinding Nooterhof met park Wezenlanden; aanbesteding  wandelbrug
 • verkenning afronding  natuurontwikkeling Almelose Kanaal in combinatie met regulering walgebruik.

Streefdoel/indicator

Het aantal Zwollenaren dat vindt dat er te weinig groen in de eigen woonbuurt is, neemt af t.o.v. 2011.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

De norm van 2016 is dat het percentage bewoners vindt dat er te weinig groen is, afneemt t.o.v. 2011 (hieronder de meest recente cijfers O&S uit 2014 en 2016)

2011

2014

2016

Gemiddeld per wijk

17 %

12 %

13 %

Kamperpoort

61 %

44 %

47 %

Assendorp

34 %

26 %

27 %

Indische Buurt

33 %

33 %

22 %

Dieze-West

29 %

24 %

23 %

Binnenstad

28 %

28 %

23 %

Stadshagen

22 %

18 %

18 %

Berkum

3 %

4 %

5 %

Aalanden

4 %

4 %

5 %

 • Stadshagen, het eerste onderdeel  fietspad  over geluidswal Hasselterweg bij Breecamp is gerealiseerd, planvoorbereiding voor het deel bij Breezicht
 • Diezerpark visie is gereed
 • De realisatiefase voor de Wijkboerderij Stadshoeve in Stadshagen door de wijk is gestart
 • Schetsplan inrichting  4 ha waterpark bij Spoorverdubbeling Zwolle Herfte
 • Schetsplan  Hortensiapark bij Spoorverdubbeling Zwolle-Herfte
 • Meekoppelkansen ingebracht bij Hoogwaterbechermingsprogramma Zwolse Stadsdijken
 • De Groene Loper Zwolle is nog met anderhalf jaar verlengd (tot medio 2018)?
 • De Groene Loper IJsseldelta is gestart voor het gehele buitengebied van Zwolle, Zwartewaterland en Kampen.
 • In de Binnenstad is een start gemaakt van het op meerder plekken realiseren van geveltuinen.

Streefdoel/indicator

De biodiversiteit/natuurwaarde in de stad blijft minimaal gelijk.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

De nulsituatie 2013 is vastgelegd:

Floraonderzoek 2008-2012
Faunaonderzoek 2012-2013
Stadsvogelonderzoek 2014
Jaarlijkse Roofvogeltelling

Vergelijking met oudere gegevens wordt gerapporteerd voor onderdelen:
Flora (voor 2008)
Stadsvogels (voor 2014)
Roofvogels (vanaf 2000)

 • Ecologische meekoppelkans spoorverdubbeling Zwolle Herfte  4 ha waterpark planologisch geregeld
 • Er zijn twee natuurspeelplaatsen aangelegd en planvorming is gestart voor 5 natuurlijke/avontuurlijke speelplekken.
 • Tijdelijke natuur is onderdeel van de visie Hessenpoort Natuurlijk, plan van aanpak wordt in 2017 opgeleverd.
 • Gronddepot Stadshagen benut voor tijdelijke natuur (i.s.m. Stichting Avifauna)
 • Pilot inzaai karakteristieke flora
 • Aanzet voor het in kaart brengen faunavoorzieningen
 • Opstart Faunaonderzoek 2017-2018
Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.

Streefdoel/indicator

Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Het aantal kilometers vrij liggend recreatief fietspad bedroeg in 2010:
35 km.

In 2016 moet totaal 41 km gerealiseerd zijn.

 • realisatie eerste deel van het fietspad op geluidswal Hasselterweg bij  Breecamp (1,5 km)
 • aanbesteding verbreed fietspad op nieuwe dijk bij Westenholte dijk en struinpaden  in uiterwaarden Ruimte voor de Rivierproject Zwolle bij Westenholte

Streefdoel/indicator

Het bezoek aan stadsrandgebieden neemt toe ten opzichte van 2005

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Het percentage bewoners dat minimaal één keer per maand een stadsrand bezocht was in 2005:

Langs de IJssel 23%
Zwarte Water Vecht 14%
Herfte Wijthmen 12%

De norm voor 2016 is dat bezoek aan de stadsranden gelijk blijft of groeit t.o.v. 2005.
In het meest recente onderzoek (O&S 2012) zien we een groei:
Langs de IJssel 26%
Zwarte Water Vecht 20%
Herfte Wijthmen 16%

 • Het  d.m.v. LEADER-subsidie ondersteunen van het stadslandbouw project Stadszicht (bij de Stadskolk)
 • Het raadsbesluit over het 10 jaar niet bebouwen van de potentiële  woningbouwlocatie Dijklanden en het uitnodigen van ondernemers voor een plan voor tijdelijk stadslandbouwbedrijf op deze plek.

Na het stoppen van de subsidie van de provincie voor de exploitatie van de Wijthmenerplas is er een structureel tekort ontstaan bij de exploitatie van de plassen. Het tekort wordt de komende jaren gedekt met een afkoopsom van de provincie en meerjarig incidenteel geld.

Komen tot een (investerings-) voorstel om de exploitatie van de recreatieplassen op termijn kostendekkend te krijgen

 • Vanuit het in 2015 gestarte project "Kwaliteitsimpuls routenetwerken" is de Toeristische Opstap Plek verplaatst naar  camping Vecht&Zo / Dijkmoment

Streefdoel/indicator

De biodiversiteit in de stadsrand blijft minimaal gelijk.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

De nulsituatie 2013 is vastgelegd:

Floraonderzoek 2008-2012
Faunaonderzoek 2012-2013
Jaarlijkse Roofvogeltelling
Jaarlijkse Weidevogeltelling

Vergelijking met oudere gegevens wordt gerapporteerd voor onderdelen:
Flora (voor 2008)
Roofvogels (vanaf 2000)
Weidevogels (vanaf 2010)

 • Ruimte voor de Rivierprojecten Zwolle zijn qua waterveiligheid gereed. De daaraan gekoppelde natuurontwikkeling is gerealiseerd. Het eindbeheer ligt in handen van RWS.
 • Inzaai klimaatdijk Stadshagen met karakteristieke flora
 • Ecologische meekoppelkansen  spoorverdubbeling Zwolle Herfte 4 ha waterpark planologisch geregeld.
 • Planvorming revitalisering rietlanden Holtenbroekerdijk
 • Inzaaien nieuwe natuur bij Kromme Kolk met karakteristieke flora.
 • Opstart Faunaonderzoek 2017-2018
Terugdringen en voorkomen van geluidhinder voor bestaande woningen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Terugdringen van geluidhinder voor bestaande woningen en het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties

Streefdoel/indicator

Voor 11 locaties is de geluidsituatie verbeterd.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Situatie 2013: 11 locaties
geluidhinderknelpunten

1 geluidhinderknelpunt aangepakt.

Het geluidhinderknelpunt Grevelingen is nu met het aanbrengen van de beplanting volledig afgerond.

Streefdoel/indicator

In 2016 voldoen de 3 gezoneerde industrieterreinen aan de vastgestelde geluidzone.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Situatie 2013: 100% van de
industrieterreinen voldoet aan de wettelijke
norm

100%

Het zonebeheer is zodanig uitgevoerd dat op alle terreinen voldaan wordt.

Gezonde luchtkwaliteit in Zwolle

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zorgen dat de luchtkwaliteit blijvend voldoet aan de maatgevende normen voor stikstofdioxide (NO2) en voor fijn stof (PM10) en bereiken dat de lucht gezond blijft in Zwolle (stad, ommeland en ecologische hoofdstructuur).

Streefdoel/indicator

 • PM10 voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m3 vanaf 2011.
 • PM10 voldoet aan de daggemiddelde concentratie van 50 ug/m3 (max. 35 dagen per jaar overschrijding).
 • NO2 voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m3 vanaf 2015.
 • Stikstofdepositie op gebieden in de ecologische hoofdstructuur

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Luchtkwaliteit in 2012.

Huidige luchtkwaliteit voldoet aan normen

Luchtkwaliteit voldoet aan de landelijke normen.

Handhaven van de basisveiligheid en een aanvaardbaar groepsrisico

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Handhaven van de basisveiligheid (voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico).
Handhaven van een aanvaardbaar groepsrisico.

Streefdoel/indicator

 • Er bevinden zich geen kwetsbare functies binnen de veiligheidscontour van bedrijven, wegen, spoorwegen, vaarwegen en
 • buisleidingen voor aardgas/gevaarlijke stoffen.
 • Het groepsrisiconiveau past binnen de grenswaarden van het gebiedstype zoals vastgesteld in het gebiedsgerichte kader Externe Veiligheid
 • De toename van het groepsrisico op stedelijk niveau is openbaar, verklaarbaar en aanvaard

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Provinciale risicokaart 2012.
Risico Register Gevaarlijke Stoffen 2012.
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Monitoring risicobronnen en basisveiligheid is op orde.

Reductie CO2 uitstoot en toename van gebruik duurzame energie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zwolle onderschrijft de EU-doelstellingen voor energiebeleid. In 2020 is een reductie van 20% van de uitstoot van CO2 bereikt ten opzichte van 1990 en wordt 20% van de gebruikte energie duurzaam opgewekt.

Streefdoel/indicator

CO2-reductie (kton/jaar): Uitstoot in 1990: : 587 kton/jaar, in 2009: 722 kton/jaar, 20% reductie t.o.v. 1990 = 40% reductie t.o.v. 2009 % duurzaam opgewekt: % opgewekt in 2012: 5,6%.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Uitstoot 2009: 722 kton/jaar
Duurzame opwek: 5,6 % in 2012

De trend in daling CO2-uitstoot continueren en waar mogelijk versnellen

 • Uitvoering Overijsselse aanpak 2.1 voor bestaande woningen, in samenwerking met de Provincie Overijssel (Verbeter & Bespaar), 600 woningen in 2016 zijn verduurzaamd
 • Inbreng geleverd in actualisatie van het provinciaal programma Nieuwe Energie Overijssel
 • Begeleiden projectinitiatief windenergie Scania, Windesheim en Blauwvinger Energie
 • Inbreng geleverd in gebiedsontwikkelingen (Breezicht, Weezenlanden, etc.
 • Doorgewerkt aan project geothermie (Hanzeland en omgeving) en restwarmte (bedrijventerrein Voorst)
 • Uitvoering project verduurzaming eigen vastgoedgebouwen.
 • Solar City 2016 geworden
 • De Energietransitie is een strategische opgave van het college en raad en daarmee prioritair thema geworden. In 2016 is gewerkt aan de voorbereiding van een investeringsplan in het kader van de PPN 2018-2012
Inwoners, bedrijven en instellingen betrekken bij duurzame diensten in de wijken

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Meer inwoners, bedrijven en instellingen voelen zich betrokken bij het welzijn van hun buurt of bedrijventerrein. Meer wijken zijn levensloopbestendig, door het aanstichten, ondersteunen of versnellen van collectieve netwerken in de wijken van ondernemende inwoners en inwonende ondernemers die duurzame diensten aanbieden. Burgers en bedrijven zijn gemotiveerd toekomstbestendige keuzes te maken, door het realiseren van (overheids)opdrachten of het ontvangen van financiële prikkels.

Streefdoel/indicator

In 2020:

 • is in 80% van de wijken afspraken over duurzame ontwikkeling van de wijk
 • is iedere wijk bekend met experimenten voor woonlastenverlaging
 • zijn 10 zonPV (privé) projecten gerealiseerd voor collectieven (bewoners, sport, kerk, medewerkers bedrijven/instellingen)

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

In verschillende gebieden zien we ontwikkelingen, in verschillende stadia van uitvoering. Enkele voorbeelden: Op Hessenpoort op het gebied van energie, water en groen. Op Voorst vanuit restwarmte en een initiatief voor windmolens. In Stadshagen vanwege de ontwikkelingen in Breezicht. In de Spoorzone vanwege geothermie, maar ook van uit een initiatief voor zonnepanelen. In Dieze heeft WijBedrijf Dieze dit voorjaar de 1e VVE’s van zonnepanelen voorzien en wordt gestaag voortgebouwd, nu ook met particuliere woningverbetering. In Assendorp wordt experiment ‘gebiedsgericht werken’ voorbereid, met name water en mobiliteit zijn aanleidingen. In Aa-landen wordt geëxperimenteerd met water en energie.Verder zijn concepten voorbereid voor opzetten zonPV-projecten voor collectieven (sport, kerk, medewerkers bedrijven/instellingen

Geen risico's voor de volksgezondheid bij bodemverontreiniging

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid door bodemverontreiniging.

Streefdoel/indicator

Alle spoedlocaties in Zwolle zijn beheerd

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Alle locaties met mogelijke risico’s zijn
onderzocht

Aanpak resterende spoedlocaties

Resterende spoedlocaties zijn aangepakt.

De kwaliteit van bodem, diepe ondergrond en grondwater is geschikt voor de functies op maaiveld

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De kwaliteit (chemisch, fysisch, biologisch) van bodem en grondwater is geschikt voor de gewenste functies aan maaiveld en in de (diepe) ondergrond. Waaronder de drinkwaterwinning het Engelse werk.

Streefdoel/indicator

De principes en doelen van de Visie op de Ondergrond zijn blijvend geïntegreerd in beleid en werkwijze voor bodem en
grondwater.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Visie en Programma Ondergrond
vastgesteld door raad.

Uitwerking en uitvoering visie en
programma ondergrond.
Implementatie bodembeleidsplan.

Drinkwaterwinning wordt beschermd, nadere afspraken met Vitens zijn voorbereid in 2016.
De principes van de visie op de ondergrond en bodembeleidsplan zijn vertaald naar de diverse projecten en worden daarin toegepast.

Betaalbare bodemsaneringsoperatie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De bodemsaneringsoperatie is betaalbaar en daardoor uitvoerbaar waardoor gewenste ontwikkelingen in de stad niet langer stagneren door bodemverontreiniging.

Streefdoel/indicator

Kostenbesparing op de totale bodemsaneringsoperatie in Zwolle

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Met gebiedsgerichte aanpak wordt de
bodemsaneringsoperatie in Zwolle Centraal beperkt tot ca. € 20 mln.

Doorontwikkeling gebiedsaanpak
(gebiedsbeheerplan) Zwolle Centraal.

Met diverse partijen zijn afspraken gemaakt over het onderbrengen van verantwoordelijkheden in het gebiedbeheerplan (afkoop).

Een waterveilige en klimaatbestendige gemeente

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een waterveilige en klimaatbestendige stad en omgeving

Streefdoel/indicator

De dijken zijn orde, ook voor het regionaal systeem.
De ruimtelijke inrichting is afgestemd op het beperken van gevolgen (slachtoffers en schade) van overstromingen en klimaatverandering, wateroverlast, hitte en droogte.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

 • Korte termijn (2015)
  Rond Zwolle worden 4 RvdR projecten uitgevoerd.
 • Middellange termijn (2030)
  Nieuwe normering waterveiligheid wordt meegenomen in (HWBP)-projecten.
 • Water- en ruimtelijke opgaven zijn beperkt geïntegreerd.
 • Initiatieven vanuit KAS hebben behoefte aan inhoudelijke en proceskennis
 • 3di model om water robuuste inrichting inclusief werking regionaal systeem door te rekenen is gereed
 • Projecten Westenholte en Scheller- en Oldeneler waarden gereed. IJsseldelta-zuid (bypass Kampen) en zomerbedverlaging in uitvoering.
 • Voorkeursvariant voor HWBP-project koploper Zwolle (Voorst en Holtenbroek) bekent.
 • Verkenning HWBP-project IJssel gestart.
 • Klimaatadaptatiestrategie.
 • Visie op een robuust en flexibele regionaal watersysteem.
 • De projecten Westenholte, Scheller- en Oldernerwaarden en zomerbedverlaging zijn voor water(veiligheid) opgeleverd. (IJsseldelta-zuid is in uitvoering.)
 • Voor HWBP (hoogwater beschermingsprogramma) is op basis van de nieuwe normen bepaald dat de dijken langs de IJssel tussen de schutsluis Zwolle tot Olst moet worden aangepakt. De verkenning en het bepalen op welke wijze dit wordt uitgevoerd wordt de komende twee jaar aangepakt. Voor het traject Stadsdijken zijn de maatregelen uitgewerkt en wordt dit jaar bepaald op welke wijze de dijken worden versterkt.
 • Met het waterschap WDOD en de provincie Overijssel is met 3di een verkend onderzoek uitgevoerd voor het regionaal watersysteem.
 • De klimaatadaptatiestrategie start in 2017