Jaarverslag 2016

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2016

Begroting t/m raad 19-12-2016

Rekening 2016

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

2.738

700

3.372

1.012

2.909

641

463

-371

92

Reservemutaties

1.212

584

1.493

1.192

1.250

957

243

-235

8

Gerealiseerd resultaat

3.950

1.284

4.864

2.205

4.158

1.598

706

-606

100

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Waterbeleid

54

54

-15

39

Milieu bodem

17

17

17

Bodembeheer

215

-398

-183

383

-183

17

Geluid.Lucht ext.veiligheid

7

7

7

Milieuverg. toez. en handhav.

78

19

97

-75

31

53

Duurzaam stedelijk beheer

-9

-9

-20

-8

-37

Groenbeleid

101

8

109

-30

-75

4

Totaal

463

-371

92

243

-235

100

Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016

Product

afwijking

I/D

Analyse

Waterbeleid

39

I

Van de € 54 is € 15 is gereserveerd voor een project in Dieze. De uitvoering van dit project vindt in 2017 plaats. Daarnaast zijn er kosten doorberekend aan het ministerie en andere partijen. Hierdoor waren de kosten is 2016 lager.

Bodembeheer

7

I

Bij het opstellen van de begroting is er rekening gehouden met een bedrag ad.
€ 700 aan afkoopsommen in het kader van het Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal. In werkelijkheid was het bedrag aan afkoopsommen € 398 lager.
Hierdoor zijn er minder middelen aan de reserve toegevoegd. Hier tegenover staat dat in 2016 de kosten m.b.t. het Gebiedsbeheersplan € 215 lager waren. De oorzaak is dat door interne onderbezetting er minder projecten in gang zijn gezet

Milieuverg. toez. en handhav.

53

I

De gelden die beschikbaar zijn gesteld om te komen tot de omgevingsdienst zijn voor 2016 niet volledig nodig geweest. Wij stellen voor een bedrag van € 75 te reserveren voor 2017. Het gaat om de kosten automatisering omgevingsdienst die gepland waren in 2016 maar pas in 2017 gemaakt zullen worden.

Groenbeleid

4

I

Voor het project Leader is een bedrag van € 65 nog niet besteed, omdat de LEADER-periode loopt van 2016 tot en met 2020 (en tot zo lang gereserveerd zal zijn). Voor de eerste subsidiebeschikking is inmiddels een bijdrage toegezegd van € 25. Daarnaast is voor Ruimte voor de Vecht een bedrag van € 30 nog onbenut gebleven, dit is gereserveerd voor besteding in 2017 ten behoeve van de planvoorbereiding en projectleiding van de aanleg van 4 ha natuurstroken en weidenpaden in Langenholte.
Overige kleine verschillen bedragen per saldo € 4.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2016

krediet

2016

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Groen

0

Herinr. Park Weezenlanden

169

-116

285

145

140

Buurtschap IJsselzone

35

afgesloten

Nrd.Stadsrand / N.L.Y. '07-'13

83

afgesloten

I.L.G '07-'13

277

afgesloten

Recr/Toer. Vz. Buitengebied

10

2

8

8

Schellerdriehoek

106

-106

0

NLY 2012-2015

1.369

206

1.163

1.163

Nooterhof-Enexisterrein

-8

afgesloten

Ruimte voor de Vecht

480

103

377

172

205

0

0

Milieu

0

Ondergrond

651

24

627

-101

728

Geluidssanering

2.007

-1.738

-199

468

468

Geluidscherm Mimosastraat

1.738

297

1.441

1.438

3

Luchtkwaliteitsplan

19

19

19

Externe Veiligheid 2011 ev

20

55

27

48

48

Duurzaam Dieze Oost

378

19

359

-25

384

Stim.reg.duurz en won.bouwprod

374

194

180

180

Zwolle Millenniumgemeente

64

64

64

Gebiedsbeheerplan Zwolle-Centraal

-90

515

317

108

108

Sanering Thorbeckegracht

28

28

28

Interreg project Catch

541

541

270

271

5.492

1.485

874

5.716

1.862

3.714

140

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Gebiedsbeh.plan ZwolleCentraal

500

Rb 6-1-2014

Gebiedsbeh.plan ZwolleCentraal

Gebiedsbeh.plan ZwolleCentraal

15

BW 8-3-16

Gebiedsbeh.plan ZwolleCentraal

Externe Veiligheid 2011 e.v.

55

Rb 2-12-13

Externe Veiligheid 2011 e.v.

Interreg project Catch

541

BW 23-2-16

Interreg project Catch

Project Schellerdriehoek

-106

Berap 2016-1

Vrijval reserves

Ruimte voor de Vecht

450

RB 4-4-16

Ruimte voor de Vecht

Ruimte voor de Vecht

30

BW 6-12-16

Ruimte voor de Vecht

1.485

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Buurtschap IJsselzone

35

Nrd.Stadsrand / N.L.Y. '07-'13

83

I.L.G '07-'13

277

Nooterhof-Enexisterrein

-8

387

Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Herinrichting Park Weezenlanden
Momenteel wordt gewerkt aan de versterking van de verbinding met de Nooterhof door in het verlengde van de wandeltunnel Hortensiaweg een wandelbruggetje aan te leggen (uitvoering loopt). Daarnaast wordt onderzocht of afronding van de natuurontwikkeling in de kanalenzone kan worden gecombineerd met de regulering van het walgebruik (uitvoering winterseizoen 2017-18). De bouw van het Parkpaviljoen Wezenlanden is gestart en zal naar verwachting voor de zomer 2017 gereed zijn.

NLY 2012-2015
Het fietspad over de wal langs de Hasselterweg (Hasselterpad) is voor de helft aangelegd en wordt dit jaar afgerond. Tevens wordt er gewerkt aan de uitvoering van de aanleg van wandelpad en natuurstroken in Stadsbroek en het herstel van de wetering langs de Ruimzichtweg (realisatie 2017). Mogelijkheden worden verkend voor het benutten van het oude jaagpad langs het Zwarte Water als recreatief wandelpad.

Ruimte voor de Vecht
De Dijkmomenten bij Anningahof (Zieleschepen Cornelius Rogge) en het Theehuis bij Vecht&Zo zijn aangelegd. Het herstel van het uitzichtpunt Westerveld wordt voorbereid, alsmede de aanleg van 4 ha natuurstroken en weidepaden in Langenholte.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)