Jaarverslag 2016

Doelen

Het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het bieden van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het bieden van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Streefdoel/indicator

Visie, beleid en werkprocessen afgestemd op de nieuwe Omgevingswetgeving

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

  • Maatschappelijke trends en ontwikkelingen en de nieuwe Omgevingswet vragen om een herziening van het Structuurplan
  • Omgevingswet aangenomen door tweede kamer (invoering 2018)
  • Opstellen concept-Omgevingsvisie met gebiedsprofielen
  • Helder beeld van de maatregelen die nodig zijn om te komen tot een succesvolle implementatie van de Omgevingswet

De voorbereiding van de Omgevingsvisie en de implementatie zijn in volle gang. Omtrent de voortgang verwijzen wij naar de PPN 2018 - 2021.

Streefdoel/indicator

Stimuleren gebieds- en locatieontwikkeling

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Overzicht bijhouden van de voortgang van de projecten.

Constante activiteit.

Voor de Spoorzone is een bestuursovereenkomst met de Provincie Overijssel gesloten, het plan van aanpak in 2015 geactualiseerd ,een Kwaliteitsboek voor het hele gebied en een pve voor de busbrug vastgesteld.

Uitwerken en uitvoeren maatregelen volgens het in het najaar van 2015 vastgestelde geactualiseerde plan van aanpak Spoorzone.

Per 1 januari 2017 is een voortgangsrapportage gepresenteerd.

Vechtcorridor Noord: Structuurvisie vastgesteld.

Vastgesteld bestemmingsplan Vechtcorridor-Noord

Er zijn geen zienswijzen ingediend op bestemmingsplan VCN, dat sinds 4 november 2016 vigeert.

Streefdoel/indicator

Verbeteren structuur en kwaliteit binnenstad.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Diverse pleinen en straten heringericht en vergunning verleend voor bouwinitiatieven

Uitvoering van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad en de kadernota economisch beleid binnenstad.

In 2016 is gewerkt aan geveltuinenproject Broerenkwartier. Gestart is met de herinrichting van Gasthuisplein en omgeving, plus de Voorstraat. Project Melkmarkt (Primark) is in de laatste fase.
Een aantal woningbouwprojecten is voorbereid en/of gestart; aan het Gasthuisplein, de Papenstraat en de Goudsteeg.

Visie binnenstad 2015

In april 2016 is de visie besproken in de raad. Volgend op de visie is een strategische agenda gemaakt. In maart 2017 wordt besluitvorming in de raad voorzien. Ook is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de binnenstad en de schil.

Streefdoel/indicator

Actueel houden van bestemmingsplannen: jaarlijks worden enkele ‘oude’ plannen vernieuwd.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Gehele grondgebied voorzien van actuele planologische regeling

Drie plannen bebouwde kom geactualiseerd

Dit betreft de bestemmingsplannen Zwolle Zuidoost, Aalanden en Wipstrik.

Herziening deel buitengebied

Streefdoel/indicator

Versterken positie Zwolle in ruimtelijk opzicht en opstellen strategieën voor de toekomstige ontwikkeling en uitwerken perspectief Zwolle deltastad 2.0

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Deltaprogramma IJsselmeer:
De wateragenda is vastgesteld en bepaalt de koers voor verder verankering van de deltabeslissingen in gemeentelijk beleid en uitvoering.

Perspectief deltastad 2.0

Zie programma 4.

Relaties met andere programma’s
De binnenstad en andere gebieden in Zwolle zijn ook onderdeel van het programma 2. Daarnaast komt het Deltaprogramma en de water- en klimaatopgave aan bod in programma 4. Ook ligt er een relatie met programma 7 (vooral waar het gaat om projecten en de activiteiten in de binnenstad).
De consequenties van de Omgevingswet gelden voor het gehele fysieke domein en niet alleen voor het programma Ruimte en cultuurhistorie. Daarnaast is een en ander terug te vinden in het programma 16 ‘Bestuur en dienstverlening’.

Duurzaam in stand houden en zichtbaar maken van cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Duurzaam in stand houden, veiligstellen en zichtbaar maken van cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden in Zwolle.

Streefdoel/indicator

Het doen van archeologisch onderzoek in archeologisch waardevolle gebieden;
Adequate advisering en begeleiding van monumenteigenaren bij plannen;
Cultuurhistorische waarden worden betrokken bij (ruimtelijke) ontwikkelingen;
Uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst;
Cultuurhistorische waarden verankeren in bestemmingsplannen;
Zichtbaar maken van erfgoed.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde en gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde zoals aangegeven (laag: 0% en 10%; hoog: 50%, 90% en 100%) op de Archeologische Waarderingskaart Zwolle

  • Archeologisch waardevolle gebieden worden opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen.
  • In geval van bodemverstoring in archeologisch waardevolle gebieden vindt overeenkomstig wetgeving en archeologiebeleid archeologisch onderzoek (incl. uitwerking) plaats.

Archeologieparagrafen worden aangeleverd zodra bestemmingsplannen worden herzien

In 2016 zijn diverse archeologische
onderzoeken uitgevoerd. Er hebben vier opgravingen plaats gevonden, waaronder Diezerstraat 80 (Zara-locatie), Weezenlanden en N340 (Hessenweg). Verder zijn er diverse kleinere Inventariserende Veldonderzoeken archeologische begeleidingen gedaan. Daarnaast hebben onderzoeken plaats gevonden in de buurgemeenten waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben.

461 beschermde rijksmonumenten *)
340 beschermde gemeentelijke monumenten
*) Dit aantal telt complexen als 1 monument. Inclusief de afzonderlijke onderdelen van complexen bedraagt het aantal 533.

  • 25 monumenteigenaren/beheerders worden begeleid bij hun restauratie/verbouwplannen.
  • 20 monumenteigenaren ontvangen een gemeentelijke onderhouds-, restauratie- of kleuronderzoek subsidie.

Er zijn in 2016 66 aanvragen voor wijzigingen aan monumenten begeleid. Daarnaast wordt ook geadviseerd over cultuurhistorie en beschermd stadsgezicht bij aanvragen om vergunning.

In 2016 zijn 19 aanvragen om subsidies
ontvangen waarvan er 16 zijn toegekend.

Zwolle doet mee aan Open Monumentendag.

Open Monumentendag had als thema 'Iconen en Symbolen'. Het divers en kleurrijk programma met o.a. opengestelde monumenten, de grootste eendaagse tentoonstelling van Nederland over het Zwolse icoon Herman Brood, Cross-over expositie met iconen over de stadspatroon van Zwolle Michaël en minecraft trokken veel bezoekers.

Minimaal één publicatie/brochure wordt uitgegeven om Zwollenaren te informeren over ons erfgoed.

Het gratis Monumentenmagazine met veel prachtige artikelen over iconen en symbolen was wederom mede mogelijk door inbreng van sponsoren en de belangeloze inzet van auteurs.

Resultaten inventarisaties: archiefonderzoek, veldwerk en input burgerparticipatie.

Aanwijzen van objecten tot gemeentelijk monument in geval van monumentwaardige objecten.

Wij hebben de selectie vanuit de bouwhistorische inventarisatie in de binnenstad, het ruimtelijk erfgoed van de wederopbouw (1940-1965) en de periode van het Interbellum (1915-1940) nader uitgewerkt. Vanuit dit selectieproces zullen wij beoordelen welke (top)monumenten aan de gemeentelijke monumentenlijst worden toegevoegd.

Cultuurhistorische waardenkaart

Verankering van de cultuurhistorische waardenkaart in de bestemmingsplannen

In 2016 hebben wij de resultaten van cultuurhistorische inventarisaties verder uitgewerkt en gedigitaliseerd in een cultuurhistorische waardenkaart. Deze gaat de basis vormen voor de verankering in de planprocessen en bestemmingsplannen.