Jaarverslag 2016

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2016

Begroting t/m raad 19-12-2016

Rekening 2016

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

1.650

13.654

10.183

13.391

10.258

263

75

338

Reservemutaties

3.701

196

4.726

2.535

5.094

2.330

-368

-204

-573

Gerealiseerd resultaat

5.350

196

18.380

12.717

18.485

12.588

-105

-129

-234

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Visies, prog. en projecten

285

15

300

-351

-145

-196

Ruimtelijke kaders

-55

48

-7

-7

Monumentenzorg

63

12

74

-14

-59

2

Archeologie

-30

1

-29

-4

-33

Totaal

263

75

338

-368

-204

-234

Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016

Product

afwijking

I/D

Analyse

Visies, Programma's en projecten

-196

I

Niet alle projecten zijn eind 2016 gerealiseerd (+285) en zullen in 2017 voortgezet worden.
In 2016 zijn er nieuwe initiatieven geweest die nog niet afgerond zijn; dit heeft geleid tot reservering van middelen voor uitvoering in 2017 (-155). Het project Binnenstad heeft te maken met een tekort (-172). De oorzaak ligt in het feit dat de toegezegde capaciteitsinzet uit andere budgetten (van 150) achteraf niet goed geregeld was. Daarnaast is op het onderdeel Looproute Station-Binnenstad sprake van meerkosten: de afrekening van de EFRO-subsidie kostte meer uren/inzet en de accountantskosten bleken niet subsidiabel te zijn (-22). Overige kleine verschillen (-2).
Niet-bestede middelen van reeds bestaande initiatieven zijn niet onttrokken aan de reserve Nog uit te voeren werken (-145) en blijven gereserveerd voor uitvoering in 2017.

Ruimtelijke kaders

-7

I

Voor het jaarlijks beheer Organisatie Bestemmingsplannen worden kosten gemaakt die niet als zodanig begroot zijn (-27). Deze kosten zijn ook grotendeels weer doorbelast (+22). In 2016 heeft vergoeding plaatsgevonden aan derden inzake planschades (+26) (deze kosten waren niet begroot). Deze kosten zijn volledig verhaald op de initiatiefnemer/projectontwikkelaar. Overige kleine verschillen (2).

Monumentenzorg

2

I

Dit zijn voornamelijk lagere uitgaven i.v.m. openstaande verplichtingen en nog
niet bestede middelen in het kader van in uitvoering zijnde projecten. Het betreft projecten (in uitvoering) die meerdere jaren duren en waarvoor de incidentele middelen in de reserve staan

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2016

krediet

2016

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Monumenten

0

Excessieve uitgaven archeologie

35

5

30

-50

80

Subsidies Monumenten ISV

-64

41

47

-70

-70

Visies, programma's en projecten

Spoorzone Fase 2

320

320

324

-4

Spoorzone Uitvoering

92.000

113

91.887

8.551

54.281

29.055

Spoorzone 2

-2.484

8.792

-11.276

-11.276

Binnenstad

774

1.000

694

1.080

50

1.030

Herontwikkeling loc. Weezenlanden

275

49

226

91

135

N 340 / Vechtcorridor

-14

afgesloten

Diezerpoort fysiek

2.072

60

2.012

2.012

Herontwikkeling Bachlaan-west

14

10

4

4

Polymer Science Park

9

9

9

Kunstroute Tunnel-Binnenstad

19

12

7

7

Concentratie Rijkshuisvesting

22

22

22

Kermisexploitatie Locatievoorstel

67

-67

0

Beeldengroep v.d. Capellen

200

200

100

100

Verkenning EO Wijers

-8

afgesloten

Structuurvisie VCN fase 1

6.062

189

5.873

1.362

4.511

Spooraanpassing Zwolle Herfte

-7

230

185

38

28

10

Ontwikkeling Dijkstraat-Friesewal

5

5

5

Herontwikkeling Russenweg e.o.

12

12

12

Gebiedsontw. IJssel-Vechtdelta

3.607

1.157

2.450

2.450

Hoogwaterbeschermingsprogramma

26

6

20

20

Structuurvisie plan van aanpak

146

-129

17

0

Strat.verkenning Stilohal e.o.

-14

10

23

-27

-27

Woningbouw Dijklanden

5

5

5

Ittersumerlanden Noord

14

14

0

Hof van Thorbecke

131

19

112

96

16

Actualisering parkeernota

-1

20

26

-7

-3

-4

Stedenbouwk.visie Diezerpark

-18

10

9

-17

-17

Broerenkwartier

46

700

264

482

482

Startnotitie Michaëlskerk e.o.

5

40

10

35

35

Botermanhaven

10

4

6

6

Voorbereidingskrediet COA

25

125

208

-58

-58

Locatie-onderz grote evenement

3

3

3

Windenergie Voorst

40

40

0

Zwartewaterzone

25

25

25

Omgevingsvisie

229

239

-10

-10

La Diligence woningbouw

5

5

5

Ruimtelijke kaders

Bestemm.pl. Buitengebied PPN

38

33

5

5

Bestemm.pl. Algemeen

6

afgesloten

Bestemmingsplannen ZOO

363

180

297

246

246

Bescherming Krekenbuurt

9

1

8

8

Ruimtelijke initiatieven Buitengebied

21

afgesloten

Herontw Weezenlanden Noord

20

3

17

17

103.597

2.613

12.526

93.679

1.770

62.854

29.055

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Binnenstad

1.000

RB 21-3-16

Binnenstad

Kermisexpl.locatievoor

-67

Berap 2016-1

Kermisexpl.locatievoor

Spooraanpassing Zwolle Herfte

180

RB 14-12-15

Spooraanpassing Zwolle Herfte

Spooraanpassing Zwolle Herfte

50

BW 22-3-16

Spooraanpassing Zwolle Herfte

Strat.verkenn.Stilohal e.o.

10

PFO 15-2-16

Structuurvisie Plan Aanp

-129

Overboeking naar nieuw krediet

Omgevingsvisie

129

Omgevingsvisie

100

Begroting 2016

Hof van Thorbecke

131

RB 25-4-16

Hof van Thorbecke

Actualisering parkeernota

20

PFO 30-5-16

Stedenbouwk visie Diezerpark

10

PFO 15-2-16

Broerenkwartier

200

BW 14-4-15

Broerenkwartier

Broerenkwartier

500

Berap 2016-1

Broerenkwartier

Startnotitie Michaëlskerk e.o.

40

BW 15-11-16

Startnotitie Michaëlskerk e.o.

Voorb.kred.COA

125

Berap 2016-1

Voorb.kred.COA

Locatie-onderz grote evenement

3

PFO

Windenergie Voorst

40

BW 25-4-16

Windenergie Voorst

Zwartewaterzone

25

PFO 12-5-16

La Diligence woningbouw

5

PFO 13-6-16

Subsidies Monumenten ISV

41

Begroting 2016

Herontw Weezenlanden Noord

20

PFO 14-12-16

Actualisering bestemmingspl.

180

Begroting 2016

2.613

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

N 340 / Vechtcorridor

-14

Verkenning EO Wijers

-8

Bestemm.pl. Algemeen

6

Ruimtelijke initiatieven Buitengebied

21

5

Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Spoorzone Fase 2
Dit project omvat de scope-interventie in de reizigerstunnel. De financiële afronding van het krediet vindt in 2017 plaats.

Spoorzone Uitvoering+Spoorzone 2
Voor de stand van zaken van het project wordt verwezen naar de voortgangsrapportage Spoorzone per 1 januari 2017.
De bestedingen in 2016 hebben betrekking op de noodzakelijke verwervingen en sloopkosten voor de bouw van de busbrug en het busperron, de voorbereidingskosten van de fysieke deelprojecten (busbrug, busperron, ondergrondse fietsenkelder, openbare ruimte), het opstellen van het Ontwikkelperspectief voor de OV-knoop, de activiteiten in het kader van de gebiedsontwikkeling en het projectmanagement.

Binnenstad
In 2016 is de Visie Binnenstad 2030 vertaald naar een strategische agenda. De strategische agenda wordt op korte termijn aan de raad ter vaststelling voorgelegd. In het kader van het lopende Ontwikkelingsprogramma Binnenstad is een aantal projecten uitgevoerd.
In het Broerenkwartier is in samenwerking met de ondernemers en eigenaren in dat gebied gewerkt aan het verlevendigen van het gebied. Als gevolg daarvan is de leegstand in met name het Eiland sterk verlaagd. Ook is geïnvesteerd in geveltuintjes om het gebied en de aanliggende stegen aantrekkelijker te maken.
Ook elders in de binnenstad is gewerkt aan verbeteringen. Zo zijn op de Eekwal aanpassingen gedaan om het gebied aantrekkelijker te maken. Met de herinrichting van het Gasthuisplein is gestart. Het gebouw van de Primark is gerealiseerd en wordt binnenkort geopend. Voor het ontwerp van een nieuwe voetgangersplattegrond is een prijsvraag gehouden. Het ontwerp wordt binnenkort gepresenteerd.

Herontwikkeling locatie Weezenlanden
Afgelopen jaar is gestart met de bouw van de eerste sociale huurwoningen aan het Groot Wezenland. De ontwerpen voor de grachtenwoningen en appartementengebouwen zijn besproken. De bouw van de eerste woningen start in het eerste kwartaal van 2017.
Het komende jaar worden de extra herinrichtingskosten voor de wijziging van de buslijnen en de extra planontwikkelingskosten in beeld gebracht en wordt een aanvullende krediet aangevraagd.

Diezerpoort Fysiek
In Dieze Oost werken gemeente en woningbouwcorporaties samen aan verbetering van de wijk. In het kader van herstructurering heeft de gemeente ISV gelden gekregen. Hiervan is door de raad € 2,5 mln.gereserveerd voor Dieze Oost voor het aanpakken van de openbare ruimte. Het bestedingsprogramma hiervoor is vastgelegd in het Handboek Openbare Ruimte Dieze Oost. Bij de uitvoering ervan sluit de gemeente in tijd aan op de planning van de corporaties. De plannen van de corporaties lopen door tot 2020.
In 2012 is gestart met herinrichting van twee pleinen: de Geert Groote I en het Simon van Slingelandtplein. Sindsdien zijn de pleinen voor de andere drie vernieuwde flats aan de Geert Grootstraat aangepakt (afgerond 1e helft 2017) en zijn de voorterreinen bij de gerenoveerde flats aan de Pieter Steynstraat opgeknapt. In 2017 zal het plan voor de herinrichting van de singel, samen gemaakt met bewoners, worden uitgevoerd. Ook de kop van voorzieningenzone, zijde Van Schoonhovenstraat, wordt daarin meegenomen.

Structuurvisie VCN fase 1
Deze in fase 1 beoogde prestaties zijn vertraagd ingevolge de N340-versobering en strekken zich uit over een langere periode van 2015 (start aanleg struinwaard Kromme Kolk) tot uiterlijk 2023 (oplevering N340 en af te schalen Hessenweg).

Gebiedsontwikkeling Ijssel-Vechtdelta
Verschillende projecten hebben van de provincie subsidie ontvangen vanuit het programma Deltaproof ontwikkelen. Het project Pannekoekendijk is gereed. In de andere projecten (Kraanbolwerk, geluidswal Stadshagen, Frankhuis, Hornbach en Weezenlanden) worden de afgesproken maatregelen uitgevoerd.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)