Jaarverslag 2016

Doelen

Tegen gaan van overlast, woninginbraken en hennepteelt

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We gaan overlast, woninginbraken en hennepteelt tegen en zorgen dat inwoners zich veilig voelen in onze wijken en buurten.

Streefdoel/indicator

  • Het aantal woninginbraken is in 2018 gedaald naar 380 of minder.
  • Het aantal jaarlijkse opgerolde hennepkwekerijen is ieder geval gedaald van 25 in 2014 naar 20 in 2018.
  • Het aantal overlastmeldingen is in 2018 ieder geval niet toegenomen ten opzichte van 2014.
  • De ervaren overlast is in 2018 ieder geval niet toegenomen ten opzichte van 2014.
  • Inwoners beoordelen hun veiligheidsgevoel in 2018 met ieder geval een 7.
  • Inwoners beoordelen hun leefbaarheidsgevoel in 2018 met ieder geval een 7.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

583 woninginbraken in 2014
25 hennepkwekerijen in 2014
4.598 overlastmeldingen in 2014
1.6 schaalscore ervaren overlast in 2015
7,2 rapportcijfer veiligheidsgevoel in 2015
7,5 rapportcijfer in leefbaarheid in 2015

≤533 woninginbraken in 2015
≤24 hennepkwekerijen in 2015
≤4.598 overlastmeldingen in 2015
≤ 1.6 schaalscore ervaren overlast in 2015*
≥ 7,2 rapportcijfer veiligheid in 2015*
≥ 7,5 rapportcijfer leefbaarheid in 2015*

419 woninginbraken in 2016
19 opgerolde hennepkwekerijen in 2016
5.340 overlastmeldingen in 2016
1,4 schaalscore ervaren overlast in 2016
7,3 rapportcijfer veiligheid in 2016
7,5 rapportcijfer leefbaarheid in 2016

bron:
politie Oost-NL (2015) ‘Update Gebiedsscan 2014 Gemeente Zwolle’

Gemeente Zwolle (2015) ‘Buurt-voor-Buurt onderzoek’

*dit bekijken we op basis van het buurt-voor-buurt onderzoek in 2017

Relaties met andere programma’s
Programma 6.

Het veiligheidsniveau bij evenementen behouden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We behouden het veiligheidsniveau bij evenementen

Streefdoel/indicator

90% of meer van de evenementen verloopt zonder noemenswaardige ordeverstoringen.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Meer dan 90% van de evenementen verloopt zonder noemenswaardige ordeverstoringen.

≥90% evenementen zonder noemenswaardige ordeverstoringen, waarbij organisatoren zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen om dit te realiseren.

De evenementen zijn - inclusief het bijzondere evenement Koningsdag 2016 - zonder noemenswaardige ordeverstoringen verlopen.

De veiligheid tijdens voetbalwedstrijden borgen we met substantiële politie-inzet.

(bron: oordeel professionals)

We hebben inzichtelijk of we de veiligheid kunnen waarborgen met minder politie-inzet

Minder politie-inzet was vaak mogelijk door een goede informatiepositie van de politie en PEC Zwolle. De inzet blijft per wedstrijd wel altijd maatwerk. Voorop staat het borgen van de veiligheid.

Relaties met andere programma’s
Programma 9.

Inwoners, ondernemers en organisaties faciliteren om kunnen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van veiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We stellen inwoners, ondernemers en organisaties in staat om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zorgen dat we deze niet overnemen.

Streefdoel/indicator

Inwoners, ondernemers en organisaties nemen hun eigen verantwoordelijkheid en zijn daarin zo nodig door ons gefaciliteerd.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

We faciliteren burgers en ondernemers in hun eigen verantwoordelijkheid binnen een aantal veiligheidsthema’s. Denk aan bedrijventerreinen of woninginbraken.

We weten onze ontwikkelkansen in het faciliteren van de eigen verantwoordelijkheid en zijn indien mogelijk begonnen met het aanboren van deze kansen.

We betrokken burgers waar mogelijk en passend. Het betrekken en ondersteunen van burgers in veiligheid is bijvoorbeeld structureel onderdeel van onze aanpak tegen woninginbraken en jongerenoverlast.

Relaties met andere programma’s
Programma 2.

Zoveel voorkomen van het radicaliseren van onze inwoners

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We voorkomen zover mogelijk dat onze inwoners radicaliseren, hebben zicht op diegene die dit wel doen en grijpen in wanneer nodig.

Streefdoel/indicator

Uitreizigers en terugkeerders uit jihadistische strijdgebieden hebben we in beeld en daarop geïntervenieerd.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

De aanpak tegen radicalisering is in ontwikkeling.

De aanpak is doorontwikkeld naar integrale, preventieve activiteiten en maatregelen.

We hebben onze deskundigheid verder ontwikkeld, ons netwerk onderhouden en verder uitgebreid. Samen met professionele partners in het sociaal en veiligheidsdomein hebben we met partners in de stad continue aandacht voor het bredere thema polarisatie en extremisme. Daarnaast faciliteerden we de regionale aanpak op dit thema en zijn verbonden met landelijke netwerken.

Relaties met andere programma’s
Programma 6.

De ogenschijnlijke onaantastbaarheid van OMG’S doorbreken

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We doorbreken de ogenschijnlijke onaantastbaarheid van OMG’S.

Streefdoel/indicator

Er zijn geen grote groepen OMG’s zichtbaar aanwezig tijdens evenementen en de horeca.

OMG’s veroorzaken geen overlast.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

De problematiek rondom OMG”s is beperkt en beheersbaar.

De problematiek rondom OMG”s blijft beperkt en beheersbaar.

We hielden de criminaliteit en overlast van OMG’s zo beperkt mogelijk. We sloten een clubhuis middels een bestuursdwangtraject.

Effectiviteit van onze veiligheidsinstrumenten en –bevoegdheden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We kennen de effectiviteit van onze veiligheidsinstrumenten en –bevoegdheden.

Streefdoel/indicator

We hebben inzichtelijk wat de effectiviteit is van onze veiligheidsinstrumenten.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

We kennen onze veiligheidsinstrumenten en -bevoegdheden.

We zijn toegerust om op gewogen wijze veiligheidsinstrumenten en -bevoegdheden in te zetten.

We informeerden de raad dat uit onze analyse blijkt dat we veiligheidsinstrumenten- en bevoegdheden op zorgvuldige wijze inzetten. De raad voerde daarover het debat en heeft de besproken nota voor kennis aangenomen.