Jaarverslag 2016

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2016

Begroting t/m raad 19-12-2016

Rekening 2016

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

11.180

610

10.980

535

11.135

603

-155

68

-87

Reservemutaties

229

288

59

59

Gerealiseerd resultaat

11.180

610

10.980

765

11.135

891

-155

126

-29

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

APV openbare orde

3

-65

-62

-62

Veiligheid

25

25

25

Dierenasiel

2

2

2

Integrale veiligheid

-186

144

-41

59

17

Gebruiksvergunning

-12

-12

-12

Totaal

-155

68

-87

59

-29

Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016

Product

afwijking

I/D

Analyse

APV openbare orde

-62

I/D

Voor 2016 bestaat er een tekort op de leges APV OO van circa 50. Er is al lange tijd sprake van een hogere raming van de inkomsten. De afgelopen jaren verwachtten wij dat de inkomsten weer zouden toenemen, maar dit blijkt niet het geval te zijn. Dat de inkomsten niet toenemen kan zijn oorzaak vinden in deregulering van onze APV [bijv. meldingsplichtige in plaats van vergunningsplichtige evenementen en het schrappen van een groot deel van de exploitatievergunning (leges circa € 800,- p/st]) en het achterwege blijven van aanvragen waarvoor aanzienlijke legesbedragen verschuldigd zijn (aanvragen voor het exploiteren van coffeeshops en prostitutiebedrijven).

Integrale veiligheid

17

I

De hogere inkomsten worden gerealiseerd door de rijksbijdrage voor de bommen regeling, bijdrage politie in de vervanging camera's Koningsdag en bijdrage COA. Het bedrag dat het rijk niet vergoed (30% / 27) voor de bommen regeling onttrekken we uit de reserve.
De Veiligheidsregio laat net als voorgaande jaren een voordeel zien. De hoogte is nog niet geheel zeker, wij zijn voorlopig uitgegaan van het voordeel uit de laatste rapportage van de Veiligheidsregio. De huidige verwachting van de Veiligheidsregio is dat dit bedrag in ieder geval gerealiseerd gaat worden.
Daar staat tegenover de extra kosten door vervanging camera's Koningsdag.
De kosten voor Burgernet en RCIV, samen 31 worden net als voorgaande jaren onttrokken aan de reserve. Hiervoor is structureel nog geen budget beschikbaar. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het versterken lokale aanpak radicalisering samen met de omliggende gemeenten. Hier staat een extra opbrengst tegenover van 110 uit de algemene uitkering.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2016

krediet

2016

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

n.v.t.

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

n.v.t.

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

n.v.t.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)