Jaarverslag 2016

Doelen

Een openbare ruimte bieden die mensen graag gebruiken

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het bieden van een openbare ruimte die mensen graag gebruiken

Streefdoel/indicator

Een uitnodigende openbare ruimte die mensen graag gebruiken zoals, mooie parken, speelterreinen, fietspaden, etc.
Hierbij geven we ruimte aan participatie en faciliteren we nieuwe initiatieven.
We streven ernaar dat de tevredenheid van de bewoners gelijk blijft of toeneemt.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Er is groeiende hinder en overlast van flora en fauna.

Verminderen overlast fauna met nadruk op veiligheidsaspecten en volksgezondheid

In 2016 is er extra geïnvesteerd in het bestrijden van de overlast van de eikenprocessierups. Met de regionale partners is onderzoek gedaan naar afstemming bij de bestrijding.

Er zijn verschillende participatieprojecten in de openbare ruimte die vermeld staan in de "Doe mee Ideeenkaart". https://zwolle.nl/doemee

Doorontwikkelen faciliteren participatie in het beheer van de openbare ruimte

De werkwijze bij groenadoptie is aangepast. Er zijn onder meer met Rova afspraken gemaakt over de begeleiding van initiatiefnemers.
In het Vegtlusterbos is conform de begroting een nieuwe locatie gemaakt voor herinneringsbomen.

Voor de grote stadsparken zijn beheerplannen vastgesteld die de kwaliteit van de parken op lange termijn borgt. Voor kleinere parken is dat nog niet uitgewerkt.

Alle parken hebben een beheer die de
kwaliteit op lange termijn borgt.

Er wordt voor 27 parken en bossen een beheerplan gemaakt. In 2016 zijn 9 plannen afgerond.

Bezettingsgraad Passantenhaven in juli en aug (open: 1/5 – 30/9)

Jaar

Percentage

2009

41 %

2010

44 %

2011

44 %

2012

39 %

2013

42 %

2014

42 %

2015

44 %

2016

46 %

Een bezettingsgraad 44% of meer

De passantenhaven is geëxploiteerd.
Het nieuwe havenkantoor is in gebruik genomen.
De bezettingcijfers staan in de eerste kolom

Bezuinigingen mbt een openbare ruimte bereiken die mensen graag gebruiken:

60.000: Straatreiniging: de bezuiniging met meer opgavegericht straatvegen is geïmplementeerd.

Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met de programma's 4, 5 en 11.

Een openbare ruimte bieden die plant en dier de ruimte biedt

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een openbare ruimte die plant en dier de ruimte biedt.

Streefdoel/indicator

Op niveau houden van de biodiversiteit; de verscheidenheid van soorten planten en dieren.
Zorgdragen voor het welzijn van dieren en zo mogelijk verbeteren van het dierenwelzijn conform de Nota Dierenwelzijn.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

In 2008 is het dierenwelzijnsbeleid vastgesteld en in 2013 geëvalueerd waarbij aandachtspunten zijn geformuleerd.

Versterken samenwerking partners dierenwelzijn t.a.v. hulp dieren in nood, en aanpak zwerfkatten.

Om de samenwerking te verbeteren en de opgave beter in beeld te krijgen hebben wij een rondetafelgesprek gevoerd met de ketenpartners. Hieruit kwam een aantal aandachtspunten naar voren. Tevens hebben wij n.a.v. de motie kosten weekenddiensten dierenartsen hebben wij onderzoek gedaan naar mogelijkheden. Over beide onderwerpen wordt in het tweede kwartaal 2017 een voorstel gedaan.

De biodiversiteit is bekend.
Er wordt jaarlijkse een floramonitor uitgevoerd waarmee de biodiversiteit t.a.v. flora wordt gemeten.

De biodiversiteit t.a.v. flora in stand houden en waar mogelijk vergroten

Met Rova is het beheerplan maaien extensief gras opgesteld, waarin staat welke bermen wanneer en hoe vaak worden gemaaid. De gegevens komen in 2017 ook digitaal beschikbaar voor bewoners.
In 2016 is nader onderzocht op welke locaties (o.a. Wijde Aa) grondkerende constructies langs oevers vervangen kunnen worden door een natuurlijk talud.

Het aantal boomziektes neemt toe. Het gaat dan om onder meer de Kastanje-bloederziekte, de sterfte van Iepen door de Iepenspintkever en de Essentakkensterfte.

stabiliseren van de huidige situatie

In 2016 is een inventarisatie gemaakt van de impact van de Essentakkensterfte. Vanaf 2017 wordt dit voor de bomen die er slecht aan toe zijn opgenomen in de vervangingsinvesteringen van het MJOP.

Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met het programma 4.

Een openbare ruimte bieden die kostenbewust wordt onderhouden en het ondernemersklimaat in Zwolle versterkt

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het bieden van een openbare ruimte die op een kostenbewuste manier wordt onderhouden en die het ondernemersklimaat in Zwolle versterkt

Streefdoel/indicator

Het in stand houden van de bestaande openbare ruimte, waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen en de beschikbare middelen efficiënt worden ingezet.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

De openbare ruimte voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau en aan de eisen van veiligheid en functionaliteit.

Het streven is dat de openbare ruimte blijft voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau en aan de eisen van veiligheid en functionaliteit met de inzet van minder middelen.

 • Regulier - jaarlijks terugkerend - beheer en onderhoud van: wegen, water, straat - en parkmeubilair, civiele kunstwerken,
 • artistieke objecten, groen, speeltoestellen, begraafplaatsen, recreatieplassen en sportterreinen, is uitgevoerd.
 • De gladheidbestrijding is uitgevoerd; routeoptimalisatie is opgestart.
 • Het MJOP (MeerJarenOpgave Plan) is gebruikt voor het plannen van de (onderhouds) werkzaamheden. Waar mogelijk zijn combinaties uitgevoerd, zoals bij de Oude Veerweg sanering oude gietijzeren waterleiding.
 • De verordening voor kabels en leidingen (AVOI) is uitgevoerd.
 • Toezicht op reclame en hondenoverlast in de openbare ruimte is uitgevoerd
 • Er is een meerjarenvervangingsplan gemaakt voor de woonstraatbomen. Dit plan wordt wijkgericht opgenomen in het MJOP.
 • Het vervangen van 1.300 m grondkerende constructies a.g.v. veiligheid/functionaliteit in met name Zwolle Zuid is uitgevoerd.
 • De grondafslag bij de Milligerplas is aangepakt.
 • Het onderzoek naar de standzekerheid van de kademuren Thorbeckegracht is uitgevoerd, Ca 80% van de houten paalfunderingen voldoet. En ca 20% moet worden aangepakt (NB dit wordt aangepakt vanuit de vervangingsinvesteringen 2017).

energieverbruik openbare verlichting Zwolle

Jaar

aantal
licht- punten

verbruik per
lichtpunt per jaar (in Kwh)

1986

12.500

283

1990

14.500

183

2000

20.000

190

2005

22.300

188

2010

23.700

189

2012

24.250

186

2013

24.700

175

2014

25.300

175

2015

25.750

158

2016

26.500

136

Meer LED verlichting en daarmee
duurzame sociaal- en verkeersveilige energiezuinige openbare verlichting. Het verbruik per lichtpunt is max 175 Kwh per jaar.

In 2016 is de openbare verlichting vervangen voor LED in de Aa-landen en is bij de lampvervanging zoveel mogelijk een LED oplossingen (retrofit) toegepast.

Implementatie LED na 2017 is opgenomen in de energietransitie.

Stand van zaken openbare verlichting
per 1-1-2017

13.000

49%

conventioneel licht

8.000

30%

bestaand armatuur met RetrofitLED

5.500

21%)

nieuwe LED per 1-1-2017

zie resultaat verbruik in de eerste kolom!

Streefdoel/indicator

Samen met ondernemers staan we voor de taak om de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte op economisch belangrijke locaties in de stad op peil te houden of zelfs te verbeteren, ondanks de bezuinigingen.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

De binnenstad behoeft op een aantal locaties groot onderhoud aan de openbare ruimte.

De binnenstad voldoet aan het gewenste beeld.. Met regulier beheer b─│dragen aan het uitvoeren ontwikkelingsprogramma binnenstad

Herinrichting en groot onderhoud bolwerken-binnenstad is uitgevoerd (zie toelichting)

Verbetering inrichting verharding Pletterstraat is uitgevoerd (zie toelichting)

Streefdoel/indicator

In stand houden van de hoofdinfrastructuur voor een goede bereikbaarheid van de stad.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Een aantal afmeervoorzieningen voor beroepsvaart en recreatievaart (3 stuks) hebben hun functionaliteit verloren en moeten worden vervangen

De afmeervoorzieningen voldoen aan de eisen ten aanzien van functionaliteit en veiligheid ten behoeve van de beroeps- als de recreatievaart en vindt ongehinderd plaats (afmeervoorzieningen).

De afmeervoorzieningen voldoen aan de eisen ten aanzien van functionaliteit en veiligheid. Een 3 tal afmeer voorzieningen zijn vervangen

Er is een goed beeld van de kwaliteit van het wegenstelsel door de uitgevoerde inspecties.
Een aantal wegen zit onder de norm.

Prioriteit wordt gegeven aan de hoofdinfrastructuur en wegen waar de veiligheid in het geding is

Asfaltonderhoud hoofdinfrastructuur, waaronder de Ceintuurbaan en de Zwartewaterallee is uitgevoerd (zie toelichting)

Streefdoel/indicator

Faciliteren mobiele verkooppunten (standplaatsen van bijv snackwagen)

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Huidige standplaatsenbeleid.

Actueel beleid

Evaluatie en eventuele actualisatie van het standplaatsenbeleid moet nog worden afgerond.

Bezuinigingen m.b.t. in standhouden van de bestaande openbare ruimte:

57.000

Gestopt met periodiek schilderwerk portalen verkeersregelinstallaties en bewegwijzering
Het stoppen met schilderwerk van dit straatmeubilair zal de eerste jaren weinig tot geen zichtbaar effect hebben omdat het schilderwerk op orde is. Na enkele jaren zal het verval langzaam intreden. Op enig moment (5 tot 10 jaar), zal de verflaag zover aangetast zijn dat opnieuw schilderen eventueel incidenteel ingepland kan worden. Dit hebben we gerealiseerd.

60.000

De kosten voor VRI’s (verkeersregelinstallaties) zijn verlaagd als gevolg van energiezuiniger en onderhoudsvriendelijker installaties.

60.000

Structurele meevaller groen: deze bezuiniging is geïmplementeerd.

63.000

Voor de displayreclame is een contract afgesloten met een nieuwe partij per 2015 voor 5 jaar. Dit resultaat is structureel.

toelichting activiteiten

Een aantal gecombineerde projecten uit het MJOP

 • toepassing alternatieve infiltratie in combinatie met asfaltherstel
 • Gasthuisplein, bij reconstructie aanpassing riolering en aanpak vanuit wateroverlastkaart
 • Ter Pelkwijkpark, reconstructie verharding en opheffen wateroverlast
 • Gruitmeesterlaan, groenreconstructie in combinatie met verharding en afvalinzameling
 • Ministerlaan, wortelopdruk verharding in combi met boomaanpassing
 • Schipbeek,  wortelopdruk verharding in combi met boomaanpassing en afwatering

Gladheidsbestrijding
Vanuit de bezuinigingsopgave ingegeven zijn we in 2016 in samenspraak met de ROVA gestart met onderzoeken of en hoe we met kleinschalige investeringen een effectiever en efficiënter strooibeleid kunnen uitvoeren. Door gebruik te maken van extra meetpunten (temperatuur) verwachten we mogelijkheden om gedifferentieerd strooibeleid (bebouwde kom / buitengebied) verder in kaart brengen en het bestaande gladheidsbestrijdingsplan hier op aan te passen.In 2016 heeft dit geresulteerd in routeoptimalisatie.

Vervolg kwaliteitsimpuls bolwerken-binnenstad:
In 2016 is verder een vervolg gegeven aan groot-onderhoud aan de “bolwerken” langs de rand van onze binnenstad. Bestaande (verouderde) asfaltverharding wordt vervangen door klinkerverharding. In navolging op de herinrichting van het van Nahuysplein (2015) is in 2016 de Badhuiswal uitgevoerd. In 2017 wordt het Terpelkwijkpark uitgevoerd..

Verbetering inrichting verharding Pletterstraat:
De inrichting van de verharding van een gedeelte van de Pletterstraat is in 2016 vanuit regulier beheer- en onderhoud aangepast. De aanpassing zal bijdragen aan aantrekkelijkheid voor de fietsers en betreft ook een kwaliteitsimpuls voor de woonomgeving. Het betreft het gedeelte begin Pletterstraat ( ingang P-Eiland) tot aan de brug bij het conservatorium.

Asfaltonderhoud Hoofdinfrastructuur:
Op onderstaande wegen van de hoofdinfrastructuur is in 2016 groot- asfalt -onderhoud uitgevoerd:
Ceintuurbaan (Kuyerhuislaan-spoorlijn beide richtingen), Mastenbroekerallee (rotonde), Nieuwleusenerdijk (Mindenstraat –rotonde), Oldeneelallee (spoorlijn –rotonde en rotonde), Stadshagenallee (Hasselterweg – rotonde beide richtingen), Zwartewaterallee (Roelenweg-Mozartlaan beide richtingen

Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met de programma's 2, 3, 4 en 5.

Een duurzame verwerking en (her)gebruik van huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een duurzame verwerking en (her)gebruik van huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater

Streefdoel/indicator

Streefdoel/indicator (4 a 5 jaar)

De “Rivus visie afvalwaterketen 2030” is vertaald naar het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Bij de uitvoering van het GRP wordt de komende jaren invulling gegeven aan de drie gemeentelijke zorgplichten voor de riolering. Deze zijn in de Wet gemeentelijke watertaken aan gemeenten opgedragen:

 1. Zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater.
 2. Zorgplicht om in stedelijk gebied structurele nadelige gevolgen van hoge of lage grondwaterstanden te voorkomen of te beperken, voor zover doelmatig.
 3. Zorgplicht voor inzameling en verwerking van hemelwater, voor zover doelmatig.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Het Zwolse rioolstelsel voldoet aan de gestelde eisen. Waarbij er minder dan 1 ongewenste overstort plaatsvindt tgv. menselijk handelen of technisch falen.

Het blijven voldoen aan de gestelde eisen met minder middelen.

Het rioolstelsel voldoet aan de gestelde eisen. Door risico gestuurd te werken besparen we op de kosten voor inspectie en zetten onze middelen zo doelmatig mogelijk in.

Zwolle beschikt over een wateroverlastkaart met locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast.

Beperken van (grond)wateroverlast in woningen/bedrijven (zie paragraaf 4.4.2 en 4.4.3 in GRP 2011 - 2015).

In 2016 is geen (grond)wateroverlast opgetreden uitgaande van de taakopvatting beschreven in het GRP.

In 2016 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om asfalt-woonstraten toekomstbestendig om te bouwen. Er is in beeld gebracht waar we in de stad in bestaande woonstraten de asfaltverharding kunnen vervangen door waterdoorlatende verharding. Om zo bij te kunnen dragen aan een toekomstbestendige stad (duurzaam, klimaatadaptief, bereikbaar & toegankelijk, leefbaar etc). In de PPN wordt ingegaan op de kansen uit dit onderzoek.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (GRP)

Er is een nieuw vastgesteld GRP 2016-2020.

Het GRP 2016 - 2020 is vastgesteld

Streefdoel/indicator

Vanuit het beheer en onderhoud van de openbare ruimte dragen we bij aan hergebruik van grondstoffen en reductie van het restafval.

De concrete doelstelling is 47 kg meer grondstoffen uit het restafval en grof huishoudelijk afval halen in 2016 t.o.v. 2010 (± 17 % reductie restafval in 2016 t.o.v. 2010).

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Afvalscheiding in 2010 en 2014:

in kg per inwoner

2010

2014

Restafval en GHA

278

256

GFT en GTA

80

93

Papier, Textiel, Glas en Kunststof

90,8

86

GHA is grof huishoudelijk afval
GFT is groente- ,fruit - en tuinafval
GTA is grof tuinafval

Verwachting afvalscheiding 2016:

in kg per inwoner

Doel 2016 GGP

2016 prognose

Restafval en GHA

231

236

GHA is grof huishoudelijk afval

In 2016 is de invoering van omgekeerd inzamelen in Zwolle Zuid afgerond.

De hoofdlijnen van het GGP 2016-2020 zijn door de raad vastgesteld en er is gewerkt aan een uitvoeringsplan.

Bezuinigingen afval

De bezuiniging voor de 250 kg-regeling voor puin en bouw- en sloopafval en het niet meer aan huis ophalen van bruin- en witgoed is doorgevoerd.

Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met de programma's 4 'Groene leefomgeving en milieu'