Jaarverslag 2016

Doelen

Een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sportparticipatie: een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking

Streefdoel/indicator

Bevorderen van sportdeelname.
Tenminste 75% van de volwassenen en 80% van de jeugdigen voldoet aan de beweegnorm.
Versterken van de sportieve ontwikkeling van kinderen en volwassen in Zwolle.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Sportparticipatie volwassenen
0-meting 2009: 75%
1-meting 2012: 77%
2-meting 2014: 78%

3-meting 2016: norm 78%
resultaten 3-meting nog niet bekend

De buurtsportcoaches zijn ingezet om de sport- en beweegparticipatie van met name kwetsbare groepen te vergroten. Daarnaast is ingezet op het in stand houden van kwalitatief sportaanbod.

Sportparticipatie jeugdigen
0-meting 2009: 80%
1-meting 2012: 90%
2-meting 2014: 90%

3-meting 2016: norm 90%
resultaten 3-meting nog niet bekend

In het kader van sportstimulering jeugd- en jongeren heeft SSZ onder meer sportstimuleringspakketten aangeboden aan het (basis)onderwijs en zijn schoolsporttoernooien georganiseerd.

Sportparticipatie mensen met een beperking

Aandeel kinderen zonder zwemdiploma in groep 7
0-meting 2012: 1%
1-meting 2013: 4%
2-meting 2014: 4%

3-meting 2016:
norm: 1%
werkelijk: 3%

In 2016 hebben 124 kinderen aan aanvraag ingediend voor het zwemvangnet en 83 kinderen hebben dat jaar een A-diploma behaald en 62 een B-diploma. Het streven is om zoveel mogelijk kinderen te stimuleren een zwemdiploma te behalen. Waar inkomen een drempel is kan een beroep gedaan worden op het zwemvangnet. De ambitie voor zwemdiplomabezit ligt hoog, maar zwemvaardigheid kan niet worden verplicht. Desalniettemin blijkt uit de meting dat in het schooljaar 2015/2016 in groep 7 3% van de leerlingen geen zwemdiploma had tegenover 11% landelijk.

Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11, 12 en 14.

Sport als middel ten behoeve van andere (maatschappelijke) doelen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sport als middel ten behoeve van andere (maatschappelijke) doelen

Streefdoel/indicator

Versterken en benutten van de rol van sport (ten aanzien van doelen) in andere beleidsprogramma’s
Sport vormt een structureel onderdeel van sociaal domein in het algemeen en het gezondheidsbeleid, het jeugdbeleid, welzijnsbeleid en participatie in het bijzonder.
Sportverenigingen vervullen een bredere rol dan voor het sporten alleen.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

aandeel sportverenigingen dat maatschappelijk actief is
0-meting 2011: 61%

2-meting 2017: 65%

Met het Actieplan Sport en bewegen en de daaruit voortvloeiende inzet van sportparkmanagers wordt ingezet op het vergroten van de maatschappelijke functie binnen de sportverenigingen. In 2016 zijn al diverse verenigingen gestart met bestaande en nieuwe)maatschappelijke activiteiten zoals het participatieproject op sportpark Marslanden en het entree-onderwijs op het Hoge Laar.

Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11 en 12.

Sterke sportinfrastructuur

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sterke sportinfrastructuur

Streefdoel/indicator

Het bevorderen van vitale sportverenigingen met een aantrekkelijk sportaanbod en die een ontmoetingsplaats zijn voor diverse bevolkingsgroepen.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Percentage sporters dat lid is van een sportvereniging
0-meting 2010: 56%
1-meting 2012: 52%

2-meting 2014: 54%

3-meting 2016: 60%
resultaten meting 2016 nog niet bekend

SSZ heeft binnen de reguliere taken de verenigingen ondersteuning geboden bij het organiseren van kwalitatief en aantrekkelijk sportaanbod o.a. door ondersteuning op het gebied van ledenwerving en verenigingsbeleid. In het kader van het Actieplan sport en bewegen wordt ook ingezet op het stimuleren van verenigingen tot het organiseren van nieuw, vernieuwend en andersoortig sportaanbod en maatschappelijke activiteiten om meer mensen (al dan niet als lid) te binden aan de vereniging

Aandeel verenigingen met stabiel of stijgend ledenaantal
0-meting 2011: 76%
1-meting 2013: 72%

2-meting 2017: 75%

SSZ ondersteunt de verenigingen bij het verhelpen van dit probleem voor zover dit veroorzaakt wordt door organisatorische knelpunten.

Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11 en 12.